Filistinli m?ltecilere d?n?? hakk? yok!

ABD?de 5 eski d??i?leri ve savunma bakanl??? yetkililerince Filistin-?srail sorununa ili?kin haz?rlanan bir tasar?da, ?Filistinli m?ltecilerin eve d?n?? hakk?? yok say?ld?.


ABD?de 5 eski d??i?leri ve savunma bakanl??? yetkililerince Filistin-?srail sorununa ili?kin haz?rlanan bir tasar?da, ?Filistinli m?ltecilerin eve d?n?? hakk?? yok say?ld?. Gelecek hafta b?lgeye gelerek Filistin ile ?srail aras?nda t?kanan m?zakerelere el atmas? beklenen ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice?a sunulacak tasar?da, ?Kud?s??n, ?srail ile Filistin ba?kentleri olarak ikiye b?l?nmesi? ?nerilirken, ?srail Devleti?nin kurulmas?n?n ard?ndan evlerinden olan y?z binlerce m?ltecinin ise ?evlerine d?nemeyece?i? belirtildi.
Rice??n, ABD taraf?ndan kas?mda Washington?da d?zenlenmesi ?nerilen Ortado?u Konferans??n?n haz?rl?klar? ?er?evesinde b?lgeye gelece?i duyurulmu?tu. M?ltecilerin eve d?n?? hakk?; Filistin?in, ?srail ile m?zakerelerde Kud?s, s?n?rlar ve g?venli ge?i? ile birlikte vazge?ilemez ?artlar?ndan biri.
Hamas; en zor mesele
??srail Politik Forumu? taraf?ndan haz?rlanan tasar?da, Hamas??n, ?u anki ?artlar alt?nda ABD patentli Ortado?u Konferans??na kat?lmas?n?n ise m?mk?n olmad??? savunuldu.
Gazze ?eridi?nin kontrol?n? elinde bulunduran Hamas??n, ?srail?in tan?nmas?n? da ?ng?ren ?artlar? kabul etmesi halinde ?belki ikinci konferansa kat?labilece?inin? belirtildi?i tasar?da ayr?ca, Hamas ?bar?? yolunda en zor mesele? olarak nitelendirildi.
Konferansa eli bo? gidecekler
Bu arada El Kuds gazetesi ise ABD?de yap?lacak konferansa de?in haz?r olmas? gereken Filistin-?srail ortak deklarasyonun, ancak ?srail?de yap?lacak yeni se?imlerin ard?ndan tamamlanabilece?ini duyurdu.
Konuya ili?kin ?nceki g?n Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ile Kud?s?te bir araya gelen ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert h?k?metinin, Kud?s ve s?n?rlar sorununu ??zecek bir deklarasyonu haz?rlamak konusunda ?olduk?a zay?f? oldu?unun d???n?ld???n? belirten gazete, ?Filistinliler, m?ltecilerin geri d?n?? hakk?ndan vazge?se bile Olmert h?k?meti Kud?s ile s?n?rlar sorununu ??zebilecek g??te de?il? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net