IMF ba?kan?ndan ?tehlikedeyiz? a??klamas?

IMF Ba?kanl????na atanan Fransa eski Maliye Bakan? Dominique Strauss-Kahn, IMF?nin ?z varl???n?n, y?kselen piyasalara daha fazla s?z ve temsil hakk? verilmesini de i?eren reformlar ger?ekle?memesi durumunda tehlikeye girece?ini bildirdi.


IMF Ba?kanl????na atanan Fransa eski Maliye Bakan? Dominique Strauss-Kahn, IMF?nin ?z varl???n?n, y?kselen piyasalara daha fazla s?z ve temsil hakk? verilmesini de i?eren reformlar ger?ekle?memesi durumunda tehlikeye girece?ini bildirdi.
Strauss-Kahn, ?IMF, hastalar? iyiyken para alan, k?t?le?ince para almayan ?inli doktor gibi; de?i?mesi gereken bu? dedi.
IMF Ba?kanl????na atanan Strauss-Kahn, d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, IMF?nin kar??s?nda d?nyadaki yeni g?? dengesine adapte olma sorunu bulundu?unu bildirdi. ?Y?kselen piyasalar?n? ?kinci D?nya Sava???ndan bu yana d?nya ekonomisinde daha b?y?k yer kaplad???n? kaydeden Strauss-Kahn, ?Brezilya, Hindistan, ?in, G?ney Afrika, Meksika ve di?erlerinden bahsediyorum. Bu ?lkeler IMF?de daha fazla s?z hakk?na ve temsile sahip olmal?lar. E?er olmazsa fonun me?rulu?u kendili?inden krize u?rayacak ve g?n?n sonunda da fonun ?z varl??? tehlikeye girecek? dedi.
Strauss-Kahn, ?Bir?ok ?al??ma s?r?yor ve ?n?m?zdeki y?llarda yapacak ?ok i? var? dedi. Strauss-Kahn, ?G??l? ?lkeler y?kselen ekonomilere IMF y?netiminde daha fazla g?? verilmesini kabul edecekler mi? IMF?de yeni kota ve yetki d?zenlemesi ?s?f?r toplam oyunu? mu olacak? sorusuna ?u yan?t? verdi: ?Evet bu bir ?s?f?r toplam oyunudur?. (Bir taraf?n kazanc?n?n, di?er taraf?n kayb?na e?it olmas?.) Toplam da y?zde 100 olmak zorundad?r. Kimi ?lkelere daha fazla s?z hakk? ve temsil vermek, di?erlerinin kotas?n?n azalmas?d?r. Kimsenin ABD?nin pay?n? azaltma niyeti yoktu. Paylar?n hesaplanmas?nda kullan?lan form?llerin b?y?k b?l?m? ABD?nin kotas?nda azal?? de?il art?? getiriyor. Di?er yandan benim istedi?im, y?kselen piyasalar?n kotalar?nda ya da paylar?nda art?? ger?ekle?tirmektir.?
Hat?rlanma sitemi!
D?nyada b?y?menin temellerinin sa?lam oldu?unu, mortgage krizinin b?y?meyi etkileyece?ini, ancak bu etkinin ?dramatik? olmayaca??n? savunan Kahn ?unlar? s?yledi: ??nsanlar sadece kriz ??k?nca ?IMF?ye ihtiyac?m?z var? diyorlar. Ger?ek ise IMF?ye krizden ?nce de ihtiya? bulundu?u. Fona denetim, ?neri ve b?y?meyi, en y?ksek d?zeyde istihdam? ger?ekle?tirmek, m?mk?n oldu?u kadar da canl? bir ?ekilde ger?ekle?tirmek i?in ihtiyac?m?z var.? (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net