bir milletvekilinin not defteri

 • G?n ge?miyor ki, y?ce meclisimizde, gizliden gizliye kamerayla ya da foto?raf makinesiyle ?ekilen, t?rl? ?e?it torpillerle ve kirli ?ama??rlarla dolu milletvekili not defterleri


  G?n ge?miyor ki, y?ce meclisimizde, gizliden gizliye kamerayla ya da foto?raf makinesiyle ?ekilen, t?rl? ?e?it torpillerle ve kirli ?ama??rlarla dolu milletvekili not defterleri ?Zboomp!? ??tonkg!? ?Tboff!? ve benzeri sesler ??kararak birbiri ard?na patlamas?n... ?imdi, tabi bir yanl?? anla??lmaya da mahal vermeyelim... Hepisi de torpilci de?il milletvekillerimizin... ??ini toplumsal duyarl?l?kla yapan, halk?n ger?ek temsilcileri de, say?lar? az da olsa, mecliste yer al?yor. Bizim bahsettiklerimiz di?erleri. Onlar kendilerini biliyor...
  Sayfam?z?n acar muhabirleri yine bir habercilik ba?ar?s?na imza atarak, ?imdi burada ismini verip mahcup etmek istemedi?imiz bir vekilimizin not defterini ele ge?irdi... Hadi gelin okuyal?m...
  4 Ekim ?07
  Yap?lacaklar-Edilecekler
  - Sabah kalk?nca ilkin y?z?n? y?kamay? unutma! Ge?en hafta g?z?mde ?apak kalm??, Meclis ?nsan Haklar? Komisyonu?nda rezil oldum valla... Adamlar grandtuvalet giyiniyorlar, giyimime azc?k ?zen g?rtereyim...
  - ?ocu?a s?rpriz! Okula onu almaya, ona yeni ald???m arabayla gidece?im! Direksiyona onu ge?irece?im. Bu arada ehliyet i?i de halloldu! Benimle grur duyacak! ?u d?nyada ka? tane baba, daha ya?? dolmadan, hi?bir kursa gitmeden, direksiyon dahi tutmadan evlad?na ehliyet alabiliyor... He he! S?per bi babay?m ben! Onun s?per kahraman?y?m...
  - Samim Beyin o?lu Tahir, Adliyedeki i?inden s?k?lm??, Sincan Mal M?d?rl????ne atamas? yap?lacak. (O mal herifi anca Mal M?d?rl??? paklar zaten... Babas?n?n hat?r? olmasa nah yapard?m onun atamas?n?...)
  - Burs i?lerini ayarla... Taze militanlar laz?m partiye... Ehe ehe! S?per kurnaz bir insan?m ben!
  - Saadet G?rcan, Erzurum Milli E?itim M?d?r? olmak istiyormu?... Bak?caz... (Kadrola?mak ya da kadrola?mamak... Dets d? probl?m...)
  - Bir ihale i?i var... Buraya not almayay?m onu da, gazeteciler foto?raf moto?raf ?eker, ba??m?z? yakar?z. SAKIN UNUTMA! (Unuturmuyum hi?... :-)
  - B??ra S?meyye Y?lmazt?rk, Orman Fak?ltesi mezunuymu?. Tiyatroyu ?ok seviyormu?. Devlet Tiyatrolar?nda bir g?rev ayarlanacak...
  Gidilecekler-G?r?lecekler
  - ?ftar?, K?z?lay?daki iftar ?ad?r?nda yapaca??m. Sempatik g?r?nmeye ?al??! G?ler y?zl? ol! Devaml? s?r?t!
  - ?of?re s?yle bozuk para haz?rlas?n, halka birazc?k bah?i? da??tal?m da nam?m?z y?r?s?n! Hem sevapt?r lan! Birlik ve 5?lik olsun paralar!
  - ?ftardan sonra teravih i?in Kocatepe Camii?ne gidilecek. Talha?y? erken g?nder, ?nlerden yer ayarlas?n! Ben de erken gidilip halkla sohbet edeyim. Parti gen?lik kollar?ndan bir grup gen? kar??layacak beni... Burs i?i i?in onlarla konu?ay?m bari...
  - Aysel?i g?r! Heh heh! ?apk?n?m hovarday?m, 24 ayarday?????m!
  Mehmet ?ner [[email protected]]
  www.evrensel.net