Tersane i??ilerinin bulu?mas?na ?a?r?

Merhaba Evrensel okuyucular?, ben Tuzla tersanelerinde yeni ?al??maya ba?layan bir i??i karde?inizim.


Merhaba Evrensel okuyucular?, ben Tuzla tersanelerinde yeni ?al??maya ba?layan bir i??i karde?inizim. Evrensel arac?l???yla Tuzla tersanelerinin ge?mi?ini, bug?n?n? ve son i? cinayetlerini hepiniz okumu?sunuzdur. 12 g?nde 5 arkada??m?z?n i? cinayetine kurban gitmesini ?zellikle gazetemiz Evrensel?in g?rmeyen g?zlere g?stermesi, duymayan kulaklara duyurmas? biz tersane i??ilerini umutland?rd?. ?al??ma Bakan??n?n tersanelere gelip biz tersane i??ileri yerine patronlarla g?r??mesi ve g?r??me sonras?nda i? cinayetlerinin normal oldu?unu s?ylemesi biz i??ilere i??iden ve emek?iden yana olanlardan ba?ka dostumuz olmad???n? g?sterdi.
Bunun ?zerine biz, bir i? ??k??? tersanede ?al??an 30 kadar i??i bir araya gelip bir karar ald?k. Biz i??iler kurals?zl???n kural say?ld???, insan hayat?n?n hi?e say?ld??? tersanelerde sesimizin daha g?r ??kmas? i?in 27 Ekim tarihinde Ayd?ntepe Tren ?stasyonu?nda tersane i??ileri ve i??ileri destekleyenler ve i??i dostlar?yla bulu?ma karar? ald?k ve ?al??malar?na ba?lad?k.
Biz de iki tersane i??isi olarak kendi i?yerimizde ve tersane i??ilerinin ?o?unun oturdu?u Esenyal? b?lgesinde ?al??malara ba?lad?k. Ak?amlar? i? ??k???nda semtimizde tek tek evleri gezerek tersanede ya?anan sorunlar?, ald???m?z 27 Ekim?de bulu?ma karar?n? ve nedenlerini anlat?yoruz. Ayr?ca kap?lar? gezerken biz i??ilerin olacak olan Hayat Televizyonu?na katk? yapmak amac?yla her emek?iye, kad?na, gence televizyonu anlat?yor ve en az 1 YTL katk? yapmalar?n? istiyoruz. Biz anlat?nca s?cak kar??l?yorlar. Test yay?n?nda olmas?na ra?men semtte oturan i??isinden emeklisine gencinden kad?n?na kadar bir?ok insan?n Hayat Televizyonu?nu izlediklerini ve be?endiklerini s?ylemesi bize yeni bir kap?y? ?alman?n heyecan?n? ya?at?yor.
Ger?ekten biz halka gitti?imizde dertlerimizi anlatt???m?zda bize kap?lar?n? sonuna kadar a??yorlar ve destek i?in ellerinden geleni sunuyorlar. A??lan bir kap?da emekli ve ger?ekten ?ok samimi olan amca ve e?i biz anlatt???m?zda bize ba??? yapmak istediklerini ama emekli maa?lar?n? 3 g?n sonra alacaklar?n? s?yleyip ?3 g?n sonra kesin ama kesin gelin ve bizim de katk?m?z? al?n? diye ?a??rd?lar.
Bizim i?in i?in ba?ka bir ?nemli yan? da kap? kap? gezerek insanlara Ayd?ntepe ?stasyonu?ndaki tersane i??ilerinin bulu?ma nedenlerini, ya?ad???m?z ko?ullar? ve bu bulu?maya kat?lma ?a?r?m?z? dile getirmemiz ve onlardan ??rendiklerimizdir. Sa?olsunlar onlar da bu konuda bizden hi?bir ?eyi esirgemiyorlar b?t?n samimiyetleriyle.
Gazetemiz Evrensel arac?l???yla tersane i??ilerini, ailelerini ve dostlar?m?z? Ayd?ntepe?de yapaca??m?z tersane i??ilerinin bulu?mas?na ?a??r?yorum. Hayat Televizyonu?na deste?ini esirgemeyen herkese te?ekk?r ediyorum. ???i arkada?lardan Hayat Televizyonu?na sahip ??kmalar?n? ve m?cadele ederken de halk? birle?tirmelerini istiyorum.
Tuzla tersanesinden bir i??i (?STANBUL)
www.evrensel.net