T?rkiye ligi s?per ad?n? alacak kadar kaliteli mi?

D?nyan?n ?nde gelen liglerine bak?yorum; Almanya?da Bundesliga, Fransa?da Ligue 1, ?spanya?da La Liga, ?talya?da Serie-A ve ?ngiltere?de Premier League gibi adlarla kar??la??yorum,


D?nyan?n ?nde gelen liglerine bak?yorum; Almanya?da Bundesliga, Fransa?da Ligue 1, ?spanya?da La Liga, ?talya?da Serie-A ve ?ngiltere?de Premier League gibi adlarla kar??la??yorum, ama bu liglerle kalite y?n?nden asla k?yaslanamayacak bizim ligimizin ad? nedense ?S?per Lig,? oluyor ki son yap?lan ihaleyle ?Turkcell S?per Ligi,? ?eklinde de?i?tirildi.
Ben yan?l?yorumdur da, bizim ligimiz yukar?da yazd???m liglerden ?ok daha kaliteli futbolun oynand???, ?etin ma?lara sahne olan, ?ok ?st d?zey bir ligdir diyelim. ?yle oldu?unu farz etsek bile baz? ?eyleri anlamakta gene g??l?k ?ekiyorum.
Bir s?n?ftaki ??renciler, bir i?yerindeki veya bir sinemadaki insanlar benzeri her toplulu?u olu?turan bireylerin farkl? zeka ve yeteneklere sahip olduklar? bir ger?ektir ve b?yle olmas? da normaldir. Normal olmayan, bu insanlardan birinin ortaya ??k?p, ?Ben s?per insan?m? demesidir. Bir ki?i, ne kadar ?st?n ?zelliklere sahip olursa olsun, bunun ba?kalar?nca takdir edilmedi?i s?rece bir anlam? yoktur ve insan?n kendi kendine de?erli s?fatlar? lay?k g?rmesi de o s?fatlar? hak etmedi?inin en b?y?k delilidir. Bilin?alt?ndaki a?a??l?k kompleksleriyle ezilmeyen birinin b?yle bir ?eye kalk??mayaca?? belliyken, birinci futbol ligimizin ad?n?n ?s?per lig,? olmas? ?z?c? ve d???nd?r?c?d?r.
D?nyan?n di?er ?lkelerindeki vatanda?lar?n b?y?k alt?ndan g?lerek bizimle dalga ge?tiklerini d???nmekten hi? de ho?nut oldu?umu s?yleyemem.
Ele?tirmek istedi?im bir konu daha var. ?lkemizdeki futbol kar??la?malar?ndan ?nce milli mar?lar?n s?ylenmesi al??kanl??? yenidir. Ge?mi?te b?yle bir uygulama yoktu, kimin akl?na geldiyse, ?o?u ?lkede g?r?lmeyen bu i? ?lkemizde yap?lmaya ba?land?. Milli ma?lar?n d???nda, bizdeki uygulaman?n tersine, ma?lardan ?nce milli mar?lar?n? s?ylemeyen yabanc?lar?n vatanseverlik duygular?n? sorgulamak m? gerekir, ?Her al?a??n son s???na?? vatanseverliktir? diyen Bernard Shaw??n s?zlerindeki anlam? tart??mak m? gerekir konular? bir yana, sporcular?n ?s?nmalar?na olumsuz etki yaparak konsantrasyon kayb?na yol a?an bu uygulaman?n kimseye bir fayda getirdi?ini sanm?yorum.
Mehmet Akif Ersoy?un yazd??? milli mar??m?z, her ma?tan ?nce, herkes taraf?ndan s?ylenmeye devam ederse, bir s?re sonra duygular?m?zda azalmaya yol a?aca?? da kesindir. Ulusal mar? denildi?inde, insan?n kan? donmal?, sayg?dan iliklerine kadar titreyerek kendinden ge?melidir. Olur, olmaz her yerde, herkes?e s?ylenen bir milli mar??n, s?radan ses sanat??lar?n?n son bestelerinden birisine d?n??erek, kutsiyetini azaltaca?? endi?esini ta??yan birisi olarak, milli ma?lar d???ndaki futbol kar??la?malar? ?ncesinde s?ylenmesini do?ru bulmuyorum.
Abdulmuttalip Onay (ANKARA)
www.evrensel.net