S?k?ysa Etiler?e b?rak?n

Bir ?ocu?un hayat?n? kaybetmesine neden olan kuduz k?peklerle ilgili kimseyi pek de ?a??rtmayan ger?ekler ortaya ??kt?.


Bir ?ocu?un hayat?n? kaybetmesine neden olan kuduz k?peklerle ilgili kimseyi pek de ?a??rtmayan ger?ekler ortaya ??kt?. ?evre il?elerden, bir i??i b?lgesi olan K?ra?'?n Nam?k Kemal Mahallesi?ne gece yar?s? kamyonlarla k?pek getirdikleri ve bunun da kimse taraf?ndan denetlenmedi?i belirtildi. Mahallelilerin iddias?n? K?ra? Belediye Ba?kan? ve muhtar da do?rulad?. B?t?n?yle yoksul emek?ilerin ya?ad??? bir b?lgenin kar?? kar??ya b?rak?ld??? tehlike, ailelerin tedirginlik i?inde ya?amalar?na neden oluyor.
Mahallede herhangi bir ?nlem de al?nmad???n? s?yleyen mahalle sakinleri, kuduz mikrobunun kendilerine ve ?ocuklar?na bula?mas?ndan tedirgin olduklar?n? ve yetkililerin ?nlem almas?n? beklediklerini s?yl?yorlar.
Gece yar?s? k?pekler getiriliyor
Mahallede bu sene k?pek say?s?n?n artmas?n?n nedeninin, gece kamyonlarla getirilen k?pekler oldu?unu iddia eden Murat Tatl?, okula giderken korktuklar?n? dile getirdi. Sahurda geceleri d??ar? ??kamad?klar?na de?inen Tatl?, sokakta oynamaya bile korktuklar?n? s?yledi. ?Avc?lar, Beykent gibi yerlerden gece kamyonlarla getirip buralara b?rak?yorlar? diyen Tatl? k?peklerin toplanmas?n? istedi.
Belediyenin ?nlem almad???n? belirten Olcay Kaya da, kamyonlarla gece mahalleye k?pek b?rak?ld???na dikkat ?ekti. ?ocuklar?n? d??ar? ??kartamad?klar?na dikkat ?eken Kaya, ?ocuklar?n? her g?n okula g?t?r?p getirmek zorunda kald?klar?n? s?yledi. ??ocuk ?ld?kten sonra yetkililer ailenin yan?na gelip gitti. 15 g?n sonra bu da unutulacak? dediklerini aktaran Kaya, soruna ?are bulunmas?n? istedi.
Serhat??n d???nda ayn? k?pe?in sald?r?s?na u?rayan, s?rt?ndan ve ba??ndan yaralanan Serkan G?lg?ler?in annesi Ay?e G?lg?ler ya?ad?klar? korkuyu gazetemize anlatt?.
Ay?e G?lg?ler, Serhat Karabucak?tan sonra ayn? k?pe?in o?luna da sald?rd???n? s?yledi. K?pe?in o?lunu s?rt?ndan ve ba??ndan ?s?rd???n? belirten G?lg?ler, o?lunun yaralar?n?n iyi oldu?unu ancak olay?n ?zerinden 20 g?n ge?mesine ra?men o?lunu takip alt?nda tuttuklar?n? ifade etti. 20 g?nd?r bu korkuyla ya?ad?klar?n? anlatan Anne G?lg?ler, olanlara ra?men gece mahallede k?peklerin s?r?ler halinde gezdi?ini dile getirdi. ?ocuklara sald?ran k?pe?in kuduz oldu?unun sonradan anla??ld???n? belirten G?lg?ler, buna ra?men belediyenin hi?bir ?al??ma yapmad???n? s?yledi.
Mahalle sakinleri tedirgin
Hasibe Gedik isimli mahalleli ise, ?ocuklar?na kuduz mikrobu bula?acak diye tedirgin olduklar?n? s?yledi. ?ocuklar?n piknik yap?yoruz diye ayn? tabaktan yemek yiyip ayn? bardaktan su i?tiklerine dikkat ?eken Gedik, ?ocuklar?n k?pe?in sald?rd??? g?n bile birlikte oyun oynad???n? vurgulad?. K?peklerin toplat?lmas?n? istediklerini dile getiren Gedik, ??ocuklar?m?z?n biri bir yana di?eri de di?er yana gidiyor. Hepsini nas?l takip edelim. Belediye art?k bir ?eyler yapmal?? dedi. Belediye Ba?kan? Hamit ?nc??n?n ailenin yan?na geldi?ine dikkat ?eken ?nl?t?rk, ba?kan?n ailelere k?pekleri 3 g?n ?nce toplamaya ba?lad?klar?n? s?yledi?ini a??klad?. Serhat Karabucak??n ?lmesinin nedenini hem K?ra? Belediyesi?nin hem de hastanelerin duyars?zl??? olarak ifade eden Mehmet Karada?, k???k ?ocu?a k?pe?in sald?rd???n? g?rd???n? ?ocu?u hemen hastaneye g?t?rd?klerini dile getirdi. Ben sizi dereye, istimlak alan?na g?t?rsem 50 tane k?pek g?steririm diyen Metin G?zel, K?ra???n yerle?im olarak sorunlu bir yer oldu?una dikkat ?ekti.
Belediye ba?kan? ve muhtar do?rulad?

Bu konuda uzun bir s?redir s?k?nt?l? olduklar?n? dile getiren K?ra? Belediye Ba?kan? Hamit ?nc?, ?evredeki il?e ve beldelerden b?lgeye kamyonlarla k?peklerin getirilip b?rak?ld???n? kabul etti. Bu k?peklerin de ?ok ciddi tehlikeler yarat???na de?inen ?nc?, ?B?lgemizde 3 bin 500 kapasiteli bir hayvan bar?na??m?z var ama bu yeterli de?il. Bu merkezin daha da geni?letilmesi gerekmektedir? dedi. B?lgenin karantina alt?na al?nd???n? belirten ?nc?; bu konuda daha etkin ?nlemlerin al?nabilmesi i?in ?l Sa?l?k M?d?rl???, Tar?m B?lge M?d?rl????n?n belediyelerle daha etkin bir ?ekilde ?al??mas? gerekti?ini s?yledi. Nam?k Kemal Mahalle Muhtar? H?seyin Korkmaz da, b?lgenin k?rsal bir b?lge oldu?u i?in ?e?itli belediyelerin mahalleye geceleri kamyonlarla k?pek b?rakt???n? dile getirdi.
Eylem Lodos/B?lent Zeytin
www.evrensel.net