ESDER: Mahallede bask? yok, a?l?k var

Esnaf ve Sanatkarlar Derne?i (ESDER) Genel Ba?kan? Mahmut ?elikku?, yeni anayasa ?al??malar?n?n ard?ndan ba?lat?lan ?mahalle bask?s?? tart??malar?na...


Esnaf ve Sanatkarlar Derne?i (ESDER) Genel Ba?kan? Mahmut ?elikku?, yeni anayasa ?al??malar?n?n ard?ndan ba?lat?lan ?mahalle bask?s?? tart??malar?na ?Mahallede bask? yok, a?l?k var? diyerek tepki g?sterdi.
ESDER Genel Ba?kan? Mahmut ?elikku?, yapt??? a??klamada, ?mahalle bask?s?? tart??malar?n? g?ndeme getiren ?evrelerin ne yapmak istediklerine anlam veremediklerini kaydederek, toplumda mahalle k?lt?r?n?n ayr? bir yeri oldu?unu, mahalle dendi?i zaman akla bakkal, manav, kasap, tuhafiye, f?r?n, terzi geldi?ini belirtti.
Y?zy?llard?r ayn? mahallede H?ristiyan, Musevi ve M?sl?man gibi farkl? inan?lar?n ya?ad???na i?aret eden ?elikku?, a??klaman?n devam?nda ?unlar? kaydetti: ?Bunlar?n aras?nda ne kavga oldu ne de bask?. Mahalle, insanlar?n ortak ya?am alanlar?d?r. Burada kimsenin k?yafetine, dinine, namusuna, ekme?ine yan g?zle bak?lmad?. ?imdi mahalle bask?s? diyenler, mahallede bask? olmad???n? g?rmelidir. Mahallede bask? yok, a?l?k var. ??nk? b?y?k hipermarketler mahallenin bel kemi?i esnaflar? birer birer yok etmektedir. Biz dernek olarak mahalleye sahip ??kmay?, tarihimize, k?lt?r?m?ze, inan?lar?m?za ve de?erlerimize sahip ??kmak olarak g?r?yoruz.? (Ankara/D?HA)
www.evrensel.net