Referandumun c?lk? ??kt?

AKP, 21 Ekim?deki referandum ?ncesinde, Abdullah G?l??n 11. cumhurba?kanl???n? tart??mal? hale getiren ge?ici 19. maddenin metinden ??kart?lmas? i?in iki maddelik bir de?i?iklik haz?rlad?.


AKP, 21 Ekim?deki referandum ?ncesinde, Abdullah G?l??n 11. cumhurba?kanl???n? tart??mal? hale getiren ge?ici 19. maddenin metinden ??kart?lmas? i?in iki maddelik bir de?i?iklik haz?rlad?. Referandumdaki tart??may? sona erdirmek i?in CHP lideri Deniz Baykal, d?zenleme ?nermi?, ?Katk? sa?lar?z? demi?ti. MHP lideri Devlet Bah?eli de ya halkoylamas?n?n iptalini ya da ge?ici 19. maddenin kald?r?lmas? y?n?nde iki ?neride bulundu; her ikisine de destek vereceklerini a??klad?. AKP y?neticileri d?n CHP, MHP ve DTP kurmaylar?yla g?r??erek teklifi sundular ve destek istediler. G?mr?k kap?lar?nda oylama i?lemi 11 Eyl?l?de ba?lam?? ve metinden ??kart?lmas? istenen maddelerin i?inde oldu?u metin oylanmaya ba?lam??t?.
Erdo?an savunmu?tu
21 Ekim?de referanduma sunulacak Anayasa de?i?iklik paketi cumhurba?kan?n? halk?n se?mesini ?ng?r?yor, ge?ici 19. madde de referandumdan ?evet? ??kmas? halinde, 40 g?nden sonraki ilk pazar g?n? yap?lacak referandumda 11. cumhurba?kan?n? halk?n se?mesini h?kme ba?l?yor. Ancak bu kanun y?r?rl??e girdikten sonra, TBMM?de yap?lan se?imle 11. cumhurba?kan? se?ildi?i i?in AKP?liler ge?ici 19. maddenin ?kad?k? oldu?unu savunmu?, baz? hukuk?ular ve muhalefet partilerinin iddias?yla ?11. cumhurba?kan?? tart??mas? ba?lam??t?.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ?nceki g?n yapt??? a??klamada, ?11. Cumhurba?kan? se?ilmi?tir, 21 Ekim?de yap?lacak referandum 12. Cumhurba?kan? i?indir? ?eklinde konu?arak referandumun do?ru oldu?unu savunmu?tu.
CHP lideri Baykal ise ?nceki g?n, G?l??n 11. cumhurba?kan? olmas? nedeniyle, ge?ici 19. maddenin kaosa neden olaca??n? s?ylemi?, maddenin de?i?tirilmesine destek verece?ini a??klam??t?. Baykal??n s?zleri ?zerine AKP, referandum metninden 19. maddenin ??kar?lmas? i?in ?al??ma ba?latt?. Toplanan AKP grup y?netimi, referanduma sunulan Anayasa de?i?ikli?i paketinde yer alan ge?ici 18 ve 19. maddelerle ilgili Anayasa de?i?ikli?i teklifini d?n TBMM Ba?kanl????na sundu.
MHP ve DTP?den destek
MHP lideri Devlet Bah?eli de d?n yaz?l? bir a??klama yaparak, AKP?ye tart??may? bitirecek iki ?neride bulundu. Ya referandumun iptal edilmesini, haz?rlanan d?zenlemelerin Anayasa?n?n t?m?nde yap?lacak de?i?iklik paketine al?nmas?n? ya da ge?ici 19. maddenin kald?r?lmas?n? ?neren Bah?eli, her iki form?le de deste?e haz?r olduklar?n? bildirdi.
DTP Grup Ba?kan Vekili Fatma Kurtulan da, ?12. cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini destekliyoruz. Bu konuda AKP?ye destek verece?iz. Biz cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesinden yanay?z? dedi.
12?nciyi halk se?ecek
TBMM Anayasa Komisyonu?nun d?zenlemeyi g?r???p 48 saat ge?meden Genel Kurul?a indirmesi, ilk oylaman?n cuma ya da cumartesi, ikinci oylaman?n ise pazartesi g?n? yap?lmas? planlan?yor. D?zenleme muhalefetin deste?i ile 367 oy sa?lay?p TBMM Genel Kurulu?ndan ge?tikten sonra, 11. cumhurba?kan? Abdullah G?l??n onay?na sunulacak. G?l??n de onay?yla y?r?rl??e girecek. B?ylece, 21 Ekim?de oylanacak Anayasa de?i?iklik paketi kabul edilirse, G?l??n 7 y?l sonra g?revi sona erdikten sonra, 12. cumhurba?kan?n? halk se?ecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net