O?uz Oyan: CHP emek a??rl?kl? bir parti olmal?

CHP MYK ve PM ?yeliklerinden istifa eden ve ad? genel ba?kan aday? olarak da ge?en CHP ?zmir Milletvekili O?uz Oyan, gazetemize istifas?n? ve CHP?de ya?ananlar? anlatt?.


CHP MYK ve PM ?yeliklerinden istifa eden ve ad? genel ba?kan aday? olarak da ge?en CHP ?zmir Milletvekili O?uz Oyan, gazetemize istifas?n? ve CHP?de ya?ananlar? anlatt?. Oyan, ?Giderek parti i?inde yeniden b?l?nme e?iliminin ortaya ??kt???, tasfiyelerin ya?and???, partililerin k?st?r?ld???, iyi ?al??anlar?n da s?rf kurultay hesaplar?yla g?revden al?nabildi?i ortamda mutlaka bizim de yapabilece?imiz i?ler vard?r? dedi.

Niye istifa ettiniz?
?stifa etme gerek?emi kamuoyuna a??klad?m ve burada k?rm?z? ?izgilerin alt?n? ?izdim. Daha ?nce de, 2005 y?l? ocak ay?nda, yeni bir kurultay s?recine girerken partiye bir uyar? yapt?m, genel ba?kana da bunu g?nderdim. Pozisyon al???m eski ve aleni, kapal? de?il. S?re? i?erisinde, her zaman onaylamad???n birtak?m s?re?lere kat?lmak zorunda kalabiliyorsun, siyaset b?yle bir ?ey. ?ki temel k?rm?z? ?izgiden birisi, ?sar? muhalefet? dedi?im -bu, tek ki?i ile an?lacak bir ?ey de?il- CHP?yi uzaktan, d??tan kumandal? birtak?m g??lerin ele ge?irme ?al??mas?d?r. CHP ?nemli bir partidir. T?rkiye?de merkez solun ana dire?idir ve bunu sa?lam tutmam?z, mutlaka iktidara ta??mam?z laz?m. Ancak, bu, cumhuriyet de?erlerinin savunulmas?, CHP?nin sol bir parti kimli?ini kazanmas? ve bunu peki?tirmesi kar??s?nda birtak?m ba?ka g??ler, partiyi bir sosyal liberal parti haline d?n??t?rmeye ?al??m??lard?r. ?Sosyal-liberal sentez? denilen, belirli isimlerin bayraktarl???n? yapt???, liberal ?izgide bulu?mu? insanlar?n CHP?de g?rmek istedi?i ?ey, bu partinin AKP?nin simetri?ini olu?turmas?d?r. Ben bunun CHP a??s?ndan b?y?k bir tehdit oldu?unu d???n?yorum.

Ne ?neriyorsunuz?
Bug?n t?m d?nyada sa?-sol ayr?m? yapmadan yeniden ulus devlet, ekonomik yurtseverlik kavramlar? etraf?nda ulusal ??karlar?n savunulmas? ?nem kazan?yor. Ulusalc?l??? olmayan ne sa?-ne sol herhangi bir parti, iktidar perspektifine sahip olamaz. Burada kaba milliyet?ilikten bahsetmiyorum. ?kinci k?rm?z? ?izgimiz, AKP t?r? zihniyete kar?? m?cadele etmektir. AKP, 1996?n?n adil d?zeninden h?zla en a??r? liberal parti konumuna gelmeyi becermi?tir. Bunun arkas?nda, i? siyasal me?ruiyetini d?? destekler ?zerinden in?a etme meselesi vard?r. Herkesten daha ?ok liberal olmay?, bir?ok nedenle yapmakta, d??ar?ya kendisinin onlar?n uzant?s? imaj? vermek, rant da??tma kanallar?n? kontrol ederek, kendi zenginini yaratmak, ekonomide ciddi anlamda sermaye transferlerini ger?ekle?tirmek ?zere var bu parti.

CHP de?erlendirmenize d?nersek...
D?? ve i? mihraklar?n sadece iktidarlar? de?il, giderek muhalefetleri, ana muhalefeti ?zellikle i?inden teslim almaya ve onu yeniden d?n??t?ren, AKP?nin sadece bir simetri?ine d?n??t?ren bir hareket yapma arzular? var. CHP y?netimi, en az?ndan genel ba?kan bunlar? kavram?yor demiyorum. Ama CHP?nin bu kadar zorlu m?cadeleyi y?r?tebilecek kadrolara sahip olmad???n? s?yl?yorum. Ciddi bir ku?atma alt?nda verilen bu m?cadelenin ?ok g??l? kadrolarla yap?lmas? gerekir, o yok CHP?de. ?ki bak?mdan yok, biri ?sar? muhalefet? dedi?imiz unsurlara kolayca d?n??ebilecek birtak?m kadrolar parti i?inde ?st y?netime kadar s?zabiliyor. Dolay?s?yla bu kadrolar?n mutlaka tasfiye edilmesi gerekiyor. CHP?de mutlaka yeni y?ntemlerle, yeni y?netimlerle bir yeniden yap?lanmay? ger?ekle?tirmek gerekiyor. Bunu, bug?nk? yap? i?inde art?k ba?arman?n pek m?mk?n olmad???n? d???nd???m i?in istifa ettim.

Genel ba?kan adayl???n?z da konu?uluyor. Ne yapacaks?n?z?
Benim konumumdaki bir insan?n istifa ettikten sonra yapaca?? iki ?ey vard?r. Biri milletvekilinin dar s?n?rlar? i?inde kalmak ya da partisinde tespit etti?i bu eksiklikleri, bu zaaflar? gidermek. Giderek parti i?inde yeniden b?l?nme e?iliminin ortaya ??kt???, tasfiyelerin ya?and???, partililerin k?st?r?ld???, iyi ?al??anlar?n da s?rf kurultay hesaplar?yla g?revden al?nabildi?i ortamda mutlaka bizim de yapabilece?imiz i?ler vard?r. Bu s?re? nereye g?t?r?r, ne olabilir onu da g?rece?iz. Ba??nda olur muyum. O ayr?, hen?z zaman? gelmemi? bir sorudur. ?una bakar?m tabii, CHP?nin i?inden ??kabilecek, hareketi s?r?kleyebilecek bir aday varsa, ona da niye ?evet? demeyelim. ?u an i?in ben herkese e?it mesafedeyim. E?it mesafede olu?um herkesi, b?t?n y?netimleri, varsa muhalefeti de kaps?yor. Ama bir ?eyin alt?n? tekrar ?izeyim; CHP?nin mutlaka emek a??rl?kl?, emek yanl? bir parti haline d?n??mesi gerekiyor. Tabii ki giri?imci, i?adamlar? d??lanmas?n, ama CHP mutlaka sosyal demokrat tabanla, sendikalarla ili?kilerini g??lendirmelidir.

E?it mesafe derken, ?Muhalefet bunlar? yapamaz? diye mi bak?yorsunuz?
G?rece?iz, daha ?ok yeni her ?ey. Di?er muhalefet de bir haftad?r ortaya ??kt?. Ben asl?nda CHP?nin b?t?n?n? kucaklayan bir yap? i?inde olmak isterim. Ama b?t?n?n? kucaklarken, s?yledi?im ana ?izgilere uygun ki?iliklerle birlikte olmak isterim. Mevcut y?netimin i?inde ku?kusuz ?ok sa?l?kl? unsurlar da var, ama ?sa?l?ks?z unsurlar? da alay?m, yeter ki kurultayda kazanay?m? mant???nda asla olmam.

Kurultay ?ncesi MYK?n?n istifas?n? istiyorsunuz...
CHP?nin teslimiyet?i ?izgilere asla savrulmamas?n?, mutlaka sa?lam bir ideolojik referans? olmas? gerekti?ini ?ng?rmeli ve ger?ekle?tirmeliyiz. ?u anki gibi iktidar partisinin giri?imlerini izleyen; inisiyatif kullanamayan durumda olmamas? gerekir. Yerel se?imlerden ba?ar? ile ??kmas? i?in, bu kurultaydan mutlaka ba?ar? ile ??kmas? gerekiyor. Bu kurultay mutlaka yenilenme kurultay? olmal?; ?ncelikle kadrolar?n yenilenmesi gerekiyor. Bunun i?in ?nerdi?im, asl?nda 22 Temmuz sonras? ?nerdi?im MYK?n?n hemen ?ekilmesiydi. Tazelenmi?, yepyeni, bug?nk? MYK?n?n hi?bir unsurunu i?inde ta??mayan bir MYK asl?nda bir anlamda kurultay?n daha sa?l?kl? yap?lmas?n? garanti alt?na al?rd?.

?Sa?l?ks?z? dedi?iniz yap? i?inde genel ba?kan da var m??
E?er CHP i?inde, y?netimde; kurultayda ?ok ciddi bir yenilenme olaca?? izlenimini alsayd?m ayr?lmazd?m. (Ankara/EVRENSEL)
Uygun dil kullan?lmal?

CHP Do?u ve G?neydo?u b?lgelerinde neden oy alamad?, K?rt sorununa bak???ndan m? kaynakland??

Bir k?sm? oradan gelebilir. Ba?ka bir nedeni de ?zelikle Kuzey Irak meselesiyle ilgili tutumdan kaynaklan?yor olabilir. ?yi anlatamam?? olmaktan da. Bir k?sm? iyi, do?ru aday g?stermemekten kaynaklan?yor. Biraz daha uygun bir dil kullan?lmas? durumunda parti meram?n? daha iyi anlatabilirdi. Ben G?neydo?u gezisi yapt???m zaman daha g?n?l al?c? bir dil kulland?m ve yarar?n? g?rd?m.
Kerk?k T?rkleri ile ilgilenebilirsiniz ama bunu s?ylerken ?soyda?lar?m?z? tabirini kullan?rsan?z K?rt k?kenli vatanda?lar?m?z ?biz soyda? de?il miyiz?? diye al?n?yorlar. Az?nl?k haklar?n? korumak i?in yap?yorsak, ?Kerk?k T?rkleri?ni ezmeyin?i do?ru anlatmal?y?z. ?lla biz gidip ?Kerk?k?? fethedece?iz?, bu sonu? ??kmaz ama b?yle alg?lan?rsa d?zeltmek laz?m.
Sultan ?zer
www.evrensel.net