DURUM

 • Meclis 1 Ekim?de a??ld?. Cumhurba?kan? ve Meclis Ba?kan? ?lkenin g?ncel sorunlar?na ili?kin d???ncelerini Meclis k?rs?s?nden dile getirdiler. Ba?bakan ise zaten her f?rsatta konu?uyor.


  Meclis 1 Ekim?de a??ld?. Cumhurba?kan? ve Meclis Ba?kan? ?lkenin g?ncel sorunlar?na ili?kin d???ncelerini Meclis k?rs?s?nden dile getirdiler. Ba?bakan ise zaten her f?rsatta konu?uyor. Meclis?in a??ld??? g?n ba?ka bir yerde ba?ka bir t?ren yap?l?yor, ?lkenin g?ncel sorunlar? orada da konu ediliyordu. Bu t?ren harp okullar?n?n a??l?? t?reni idi ve o saatlerde Meclis?te olmas? gereken Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t harp okullar?n?n a??l??? ile ilgili t?rende Genelkurmay??n ?e?itli konulara ili?kin tutumlar?n? yeniden a??kl?yordu!
  Laiklik, devletin yap?s?, anayasa sorunu, birey devlet ili?kisi, Kuzey Irak K?rt B?lgesi, K?rt sorunu ve DTP?li milletvekilleri vb. gibi konular, Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t??n ele ald??? sorunlard?. Ortada ger?ekten garip bir durum vard?. Bir yanda yeni se?imlerden ??km?? bir Meclis, bu Meclis?in s?ralar?nda irili ufakl? siyasi partiler ve k?rs?de bu Meclis?in se?ti?i bir cumhurba?kan? konu?uyor ve ?lkenin bug?n? ve gelece?ine ili?kin tutumlar?n? a??kl?yor.
  Di?er tarafta farkl? bir k?rs? ve Genelkurmay Ba?kan? ?lkeyi ilgilendiren hemen her konuda a??klamalar yap?yor, tutum a??kl?yor, yeni anayasa tart??malar?na ili?kin de ?taslak netle?tikten sonra? tutum a??klayacaklar?n? ilan ediyor, ?ordunun i?i?lerine kar???lmamas? i?in? uyar?lar yap?yor! Yani bir yanda siyaset kurumu, devletin baz? temel kurumlar? di?er tarafta Genelkurmay ve komuta heyeti. Bu tablonun ortaya koydu?u ger?ek ise ?u; bir tarafta siyasetin ve devletin sorumluluk alm?? g?r?nen kurumlar?, di?er tarafta siyaset konusunda s?zde yetkisi bulunmayan, ama her temel sorunda benim tutumum belirleyicidir diyen komuta heyeti ve bir g?lge devlet ba?kan?!
  Az ?ok demokratik bir ?lkede bu durum sineye ?ekilmez ve ortaya fiili bir durum ??km??sa, buna uzun s?re katlan?lmaz. Ya siyasetin me?ru kurumlar? gere?ini yapar, di?er tarafa haddini bil, otur oturdu?un yerde der ve demekle kalmaz yasal ?nlemleri harekete ge?irir, ya da di?er taraf f?rsat?n? buldu?u ilk anda siyasetin me?ru g?r?nen kurum ve akt?rlerini derdest edip k??laya kapat?r. Ancak bu ikisi de olmuyor! Politikadaki bug?nk? g??ler ili?kisi bir taraf?n di?er tarafa ?st?n gelmesine ve egemenlik kurmas?na izin vermiyor.
  Genelkurmay bask? uygulamaktan vazge?miyor, ?elimde tuttu?um mevzileri terk etmem? diyor. Mahalle bask?s? tart???la dursun, apa??k ortada olan bask? devam ediyor, kendisinden ba?ka herkesi ?teferruat? ilan ediyor, t?m ?lkeyi esir alma iste?ini ayan beyan ortaya koyuyor. Buna kar??n h?k?met ve di?er ?sivil? kurumlar hi?bir ?ey olmam?? gibi i?lerine devam ediyorlar, ne kadar ?icazet alabilirsek? o kadar?n? yapar?z anlay??? ile devam ediyorlar. Halk aras?nda alan raz? satan raz?, size ne oluyor, diye bir deyim var. ?lkenin demokratikle?me diye bir sorunu oldu?u, ?al?nan sat?lan biz oldu?umuz? i?in bu durum bizi yak?ndan ilgilendiriyor ve tutum almaya zorluyor.
  Ortaya ??kan belirtiler mevcut bu durumun bir s?re daha b?yle devam edece?ini ortaya koyuyor. Ama ortada daha kesin ve a??k olan bir durum var; yukar?daki akt?rler tepi?meye devam etseler de, anla?salar da bu durumun faturas? s?rekli olarak halka ??kar?l?yor. ?Laik-dinci? gerici b?l?nmesi s?rekli k?r?klenip derinle?tiriliyor ve bunun i?in ortaya yeni arg?manlar s?r?l?yor. Bir taraftan uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar sonucu peri?an olmu? sosyal bir patlamaya gebe ?mahalle? t?m?yle hedef g?sterilirken, di?er taraftan mahallenin i??i ve emek?isi birbirine d???r?lmeye ?al???l?yor.
  B?t?n bu tart??ma ve ?eli?kiler ?bizim mahallenin? bir an ?nce toparlanmas? i?in ?aba g?sterilmesi gerekti?ini a??k se?ik ortaya koyuyor. ???i ve emek?i halk kitleleri gerici ?at??ma ve ?eli?kilerle k?s?r bir d?ng?ye sokulup hayati ve acil ??karlar? i?in m?cadeleden al?konacak m?, yoksa bu kadar soytar?l?k yeter mi diyecek? Yeter diyebilmek i?in mahallenin kendi ??karlar? i?in toparlanmas? gerekiyor. S?m?r?, yoksulluk, bask? ve ter?r alt?nda olan mahalledir. Mahalle biziz, mahalle bizim!
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net