Beyt???ebap?ta ??pheler art?yor

??rnak??n Beyt???ebap il?esine ba?l? Be?a?a? (Hemkan) k?y?nde 12 ki?inin ?ld?r?lmesi olay? ile ilgili yeni iddialar ortaya at?ld?.


??rnak??n Beyt???ebap il?esine ba?l? Be?a?a? (Hemkan) k?y?nde 12 ki?inin ?ld?r?lmesi olay? ile ilgili yeni iddialar ortaya at?ld?. ?ddialara g?re sald?r?n?n ard?ndan bir helikopterin olay yerine indi?i ve tekrar kalkt??? ?ne s?r?l?yor. Beyt???ebap?ta incelemelerde bulunan DEP eski Milletvekili Selim Sadak, ?Ya?anan vah?etin ard?ndan birka? dakika sonra olay yerine helikopter geliyor. Yaral? almadan tekrar gidiyor. Niye olay yerine geldi, ne yapt?? Bu ciddi bir sorudur? dedi.
Beyt???ebap?a ba?l? Be?a?a? k?y?nde 12 k?yl?n?n ?ld?r?lmesiyle sonu?lanan katliamda g?n ge?tik?e yeni iddialar ileri s?r?l?yor. ?zerinde ?e?itli firmalar?n amblemleri bulunan iki minib?s s?rekli olarak b?lgede dola??yor. Minib?s?n i?inde bulunan ki?ilerin y?resel k?yafet giymeleri dikkat ?ekiyor.
Helikopter neden indi?
?nceki g?n k?yl?lere taziye ziyaretinde bulunan DTP?li belediye ba?kanlar? ve il ve il?e ?rg?t? y?neticileri ile DEP eski Milletvekili Selim Sadak??n da do?rulad??? iddialara g?re, olay?n ya?and??? saatten hemen sonra bir helikopterin s?z konusu alana ini? yapt??? ve k?sa bir s?re sonra da havaland??? ileri s?r?ld?. ?evredeki k?yl?ler taraf?ndan da g?r?ld??? belirtilen helikopterin alana ni?in indi?i ve neden hemen kalkt??? soru i?aretlerine neden oldu.
Konserve kutular?na ne oldu?
Katliamda onlarca kur?unun kullan?ld???, ara?taki kur?un izlerinden belli olurken, bu kadar kur?undan tek bir bo? kovan?n olay yerinde bulunamamas? dikkat ?eken ba?ka bir nokta.
Yine olay g?n? k?yl?lerin imdad?na giden ?evre k?ylerdeki vatanda?lar?n g?rd??? pet su ?i?eleri ve konserve kutular?n?n olaydan bir g?n sonra o alandan temizlendi?i belirtiliyor. S?z konusu konserve kutular?n?n katliam? ger?ekle?tirenlere ait oldu?u tahmin ediliyor. (??rnak/D?HA)
Sadak: Helikopter niye geldi?

Nesrin Yazar - Mehmet Cevizci

??rnak??n Beyt???ebap il?esindeki olayda ya?am?n? yitiren 12 ki?inin ailesini ziyaret eden DEP eski Milletvekili Selim Sadak, olayla ilgili soru i?aretlerinin ??z?lmesi gerekti?ini s?yledi.
Olaylar? ara?t?rmak i?in gittikleri k?yde ?nemli bulgulara rastlad?klar?n? s?yleyen Sadak, ?Bu olay beni ge?mi?e g?t?rd?. 1993 y?l?nda Van??n Geva? il?esi yaylas?nda benzer bir olay ya?anm??t?. O d?nemin valisi bize ?Bu olay PKK?nin eylemine benzemiyor? demi?ti. G??l?konak gibi ?rnekler de var ?n?m?zde. Bu tip olaylar?n hangi s?re?lere denk geldi?ini kimlerin yapabilece?i ve neden yap?ld???na dair herkesin kafa yormas? gerekiyor? dedi.
Sadak, ?unlar? anlatt?: ?Ya?anan vah?etin ard?ndan birka? dakika sonra olay yerine helikopter geliyor. Yaral? almadan tekrar gidiyor. Niye olay yerine geldi, ne yapt?? Bu ciddi bir sorudur. 12 insan?n ya?am?n? yitirdi?i olayda niye bo? kovanlar yok? Olay mevzilendi?i yerlerde pet ?i?e ve konserve kutular? g?r?lm??. Bunlar? kim kullan?yordu? Bunlar daha sonra neden kaybedildi? Niye gizleniyor bunlar? Bunlar ciddi soru i?aretleri olu?turuyor.?
Olay?n a???a ??kar?lmas? ile birlikte b?lgede ya?anan olaylar?n i? y?z?n?n ortaya ??kaca??na vurgu yapan Sadak, ?Bu olayla birlikte K?rt sorununun ??z?ms?zl???nde kimin ?srar etti?i orta ??kacakt?r. ??z?ms?zl?kte ?srar edenlerin ne bekledi?i ortaya ??kacakt?r? dedi. (??rnak/D?HA)
Meclis komisyonu Beyt???ebap?a gidiyor

DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal??n ?nerisini dikkate alan TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu, alt bir komisyon olu?turarak 12 ki?inin katledildi?i ??rnak??n Beyt???ebap il?esine ba?l? Be?a?a? k?y?ne gitmeye karar verdi. Komisyon ?yeleri bug?n olay yerine giderek inceleme yapacak. Komisyon ?yelerinin Beyt??ebap?ta kaymakam, belediye ba?kan? ve m?lki amirlerle g?r??mesi bekleniyor.
TTB: Failler bulunmal?

T?rk Tabipleri Birli?i (TTB), ??rnak??n Beyt???ebap il?esi ile ?zmir?in Buca il?esindeki sald?r?lar? k?nad?. TTB yapt??? yaz?l? a??klamada, son g?nlerde ?iddet olaylar?nda ciddi bir t?rmanma g?zlemlendi?ini bildirdi. Toplumlar?n, demokratik hak ve ?zg?rl?klerin korunmas? ve geli?tirilmesi i?in ?iddete ve ?iddet e?ilimlerine kar?? kesin bir tutum almas?n?n zorunlu oldu?u vurgulanan a??klamada, hangi nedenle ve kim taraf?ndan ba?vurulmu? olursa olsun ?iddetin reddedilmesi ve toplumda yaratt??? ba?at etki olan korku ve pani?in ?nlenmesinin ?ncelikli oldu?u ifade edildi. A??klamada, faillerinin bir an ?nce bulunarak yarg? ?n?ne ??kar?lmas? istendi.
Serdar Altan
www.evrensel.net