K?y?ne d?nmek isteyenler h?l? tazminat bekliyor

DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan??n, K?ye D?n?? ve Rehabilitasyon Projesi kapsam?nda k?ye d?n??lere ili?kin soru ?nergesine, ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay??n verdi?i yan?t, on binlerce k?yl?n?n k?ye d?n?? i?in tazminat bekledi?ini ortaya koydu.


DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan??n, K?ye D?n?? ve Rehabilitasyon Projesi kapsam?nda k?ye d?n??lere ili?kin soru ?nergesine, ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay??n verdi?i yan?t, on binlerce k?yl?n?n k?ye d?n?? i?in tazminat bekledi?ini ortaya koydu.
??i?leri Bakan? Be?ir Atalay, yan?t?nda, Ter?r ve Ter?rle M?cadeleden Do?an Zararlar?n Kar??lanmas? Yasas? ?er?evesinde ?denen zarar tazminatlar? i?in fon olu?turulmad???n?, tazminatlar?n genel b?t?eden kar??land???n? ileri s?rd?. Atalay??n verdi?i bilgilere g?re, A?ustos 2007 tarihi itibariyle, zarar tazminat? talebiyle komisyonlara yap?lan 274 bin 359 ba?vurudan 87 bin 665?i ancak sonu?lanabildi.
Bunlardan 58 bin 868?ini olumlu, 28 bin 798?i olumsuz oldu. Ayn? tarih itibariyle zarar g?renlere toplam 331 milyon 988 bin 84 YTL ?deme yap?ld?.
?Bilgi temininde g??l?kler?
Zarar tespit komisyonlar?na yap?lan ba?vurular?n b?y?k ?o?unlu?unun, ge?mi? d?nemde ya?anan olaylar nedeniyle u?ran?lan zararlarla ilgili oldu?unu belirten Bakan Atalay, ?ba?vurular?n yo?un oldu?u baz? illerde kadastro ?al??malar?n?n hen?z tamamlanmamas?, bilgi ve belge teminindeki g??l?kler, zararlar?n tam ve do?ru ?ekilde tespiti amac?yla ba?vurular?n mahallinde ke?if ve inceleme gerektirmesi nedeniyle ba?vurular?n sonu?lanmas?n?n zaman ald???n?? iddia etti.
?Komisyonlar?n yo?un ve ba?ar?l? ?al??t???n?? ileri s?ren Bakan Atalay, ?al??malar?n zaman almas? nedeniyle, komisyonlar?n g?r??leri de dikkate al?narak, 2006?da karar verme s?resinin bir kez uzat?ld???n? ifade etti. Bakan Atalay, ihtiya? duyulmas? halinde tekrar s?re uzat?m?na gidilebilece?ini de dile getirdi.
4 bin davadan 113?? sonu?land?
Atalay??n verdi?i bilgilere g?re, zarar tespit komisyonlar?n?n kararlar?na kar?? idari yarg?da 4 bin 547 dava a??ld?, bunlardan ancak 113?? sonu?lanabildi. Mahkemelerce 90 dava reddedilirken, 23??nde zarar tespit komisyonu karar? iptal edildi.
Atalay, K?ye D?n?? ve Rehabilitasyon Projesi kapsam?ndaki 14 ilde bug?ne kadar 151 bin 469 vatanda??n, eskiden ya?ad?klar? yerlere geri d?n??lerinin sa?land???n?, bu ?al??ma s?ras?nda toplam 57 milyon 283 bin 380 YTL harcama yap?ld???n? bildirdi.
Para nereye gidiyor?
Atalay, bu paran?n, yol, su, elektrik gibi altyap? ?al??malar?, in?aat malzemesi, konut, yiyecek, giyecek ve yakacak yard?m? ile meslek edindirme kurslar? i?in harcand???n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
DTP?li Kaplan: Komisyonlar yetersiz

?nergeye verilen yan?tlar? de?erlendiren DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan, cevaplardaki ?eli?kilere dikkat ?ekti. Bakan Atalay??n, ?zarar tazminatlar? i?in fon olu?turulmad???, tazminatlar?n genel b?t?eden kar??land???? yan?t?n?n do?ru olmad???n? kaydeden Kaplan, yasa ?er?evesinde,tazminatlar?n kar??lanmas? i?in bir fon olu?turuldu?unun alt?n? ?izdi. Yarg?da sonu?lanmay? bekleyen davalar?n ?oklu?una ve s?re bitene kadar en az 25-30 bin daha davan?n a??laca??na i?aret eden Kaplan, olumsuz kararlara kar?? en az 15 bin davan?n Avrupa ?nsanHaklar? Mahkemesi?ne (A?HM) gidece?i uyar?s?nda bulundu. Bug?ne kadar yap?lan 274 bin 359 ba?vurudan sadece 87 bin 665?inin sonu?lanm?? olmas?n? da ?yetersiz? bulan Kaplan, ?ba?vurular?n ancak d?rtte biri incelenmi?. Bu da g?steriyor ki, tazminat komisyonlar? 2004?ten beri sa?l?kl? ?al??ma yapam?yor, yetersiz? diye konu?tu.
Sultan ?zer
www.evrensel.net