Emekli albaydan Beyt???ebap mektubu

Gazeteci Umur Talu, Sabah gazetesinde d?n ?Albay??n Mektubu? ba?l?kl? k??e yaz?s?nda, emekli bir ?Kurmay Albay?a ait oldu?unu belirtti?i bir mektup yay?nlad?.


Gazeteci Umur Talu, Sabah gazetesinde d?n ?Albay??n Mektubu? ba?l?kl? k??e yaz?s?nda, emekli bir ?Kurmay Albay?a ait oldu?unu belirtti?i bir mektup yay?nlad?.
B?lgede g?rev yapt???n? kaydeden emekli albay, devletin b?lgeye y?nelik politikalar?n? ele?tirdi. Umur Talu?nun k??esinde yay?nlanan Albay??n mektubu ??yle:
?G?neydo?u halk?n?n s?k?nt?s?n? yaz?n?zda ?ok g?zel ?zetlemi?siniz.
K?yl?s?ne sahip ??kamayan ?lke, ya 48 saat i?inde korucu olun ya da buray? terk edin diyebilmektedir. Bu Ankara ?ankaya?da olsa, evimizin kap?s?na g?venlik dayans?n ve ?unlar? yap?n yoksa evinizi bo?alt?n desin, ne yapar?z acaba? Kur. Al. olarak oralara g?revli ?ok gittim.
Be?a?a? k?y?n?n ba??na gelen, Van?da ?ad?rda konaklamak zorunda kalan bir?ok k?y halk?na da reva g?r?ld?. Bir devlet d???n?n ki halk?n?, korumak yerine ?n?ne ?artlar koyarak fakirli?e, g??ebeli?e zorluyor. Diyarbak?r?da bug?n on binlerce insan?n zorunlu g??le geldi?ini ve fakirlikten ?ok say?da rezilli?e katland???n? biliyoruz. T?rkiye, G?neydo?u halk?n?n fakirli?ini ??zemedi?i, halk?n? koruyamad??? s?rece maalesef ?ok b?y?k dertlerle kar??la?maya devam edecektir. Bana g?re halk?n iste?i, t?m b?lgelerdeki halk?n istedi?inden ?ok farkl? de?ildir.
GAP b?lgesinde, G?neydo?u?nun da?l?k kesimlerinde halk ?ok fakirdir. Be?a?a? k?y?n? bilirim. Da?lar aras?nda, ye?il, kendi halinde bir k?y. Gelin g?r?n ki Ramazan g?n? sulama kanal? ile da?dan k?y?ne su getiren insanlar?n fakir kalmas?, ac?ndan ?lmesi i?in PKK ?ld?r?yor. Devlet de koruyam?yor. Rezalettir bu. PKK, fakir halk?n devlet ile PKK aras?nda kalmas?ndan destek buluyor. G?nd?z devlet bask?s?, gece PKK bask?s?. B?lge halk? AKP?ye, belki beni tutar, fakirli?imi, derdimi ??zer diye oy verdi. Bu oylar, daha iyi bir hayat i?in, toprak i?in sadece avanst?r. GAP b?lgesine 1.5 milyon hektarl?k sulama, Il?su, Silopi, Cizre barajlar?, topraks?z k?yl?ye toprak verilmesi, s?n?r kap?lar?n?n a??lmas?, may?nl? alanlar?n temizlenmesi gerekiyor.
1.5 milyar dolar de?erinde may?nl? birinci s?n?f toprak 100 bin ki?iye i? demektir.
CHP Milletvekili Atilla Kart, Dan??tay?da dava a??p may?nl? alanlarla ilgili olarak Maliye Bakanl????n?n pe?ke?ine mani olmu?tu. Ben de o d?nemde baz? bilgi ve belgeleri Dan??tay?a iletmi?tim. Kart ?imdi soru ?nergesiyle de konuyu takip ediyor.
Nusaybin s?n?r kap?s?, Nusaybin ve Mardin?e milyar dolar getirir. Bir senedir karar ve yat?r?m bekleniyor. Karkam?? tarihi ?ehri temizlenirse inan?lmaz tarih ortaya ??kar. Tren istasyonunda eskiden 500 ki?i tamir at?lyelerinde ?al???rm??. Oras? ?imdi metruk.
?obanbeyli tren istasyonu 40 d?n?ml?k may?nl? alanda. Suriye?yle birlikte i?letmeye al?nmal?. May?nlar temizlenmeli ama t?k yok. Suriye s?n?r?nda 500 bin d?n?m may?nl? alan tar?ma a??lmay? bekliyor. Ama ses yok. GAP b?lgesinde sadece y?zde 11 sulama var. Sulama yap?labilse, Kaliforniya vadileri gibi verimli olacak. Topraklar sadece y?zde 5?lik n?fusun, a?alar?n elinde.
Ama ba?ta AKP, G?neydo?u milletvekilleri nereden geliyor; a?al?klardan m?, halk?n i?inden mi, buna bakmak laz?m. Yaz?n?za te?ekk?r ederim. Yazarken i?inizin kan a?lad??? belli oluyor.
G?neydo?u ve Do?u halk? ikiy?zl? siyaset?ilerden de ?ok ?ekti. D?r?st olunsa sorunlar daha kolay ??z?lecek. Da?da operasyon yapan birliklerin masraf? oralardaki halk?n her t?rl? ihtiyac?n? kat kat a?ar ve bu ?ekilde halk?n fakirli?ine ?are bulamay?z. Ama orada Allah??n da??nda ?ehit vererek ve hi?bir ?eyi ??zmeden orduyu bo?u?tururlar. PKK ter?r?, halk?n ihtiya?lar?n?n giderilmesinin ?n?n? kesiyor. K?s?rd?ng? s?r?yor.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net