EMEP, DTP?ye sald?r?y? k?nad?

Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) d?zenlenen silahl? sald?r?ya EMEP ve ?HD?den tepki geldi.


Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) d?zenlenen silahl? sald?r?ya EMEP ve ?HD?den tepki geldi. EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel, ?DTP? ye yap?lan sald?r?y? ve k??k?rt?c? propaganday? k?n?yoruz? dedi.
Yapt??? yaz?l? a??klamada DTP?ye yap?lan sald?r?n?n m?nferit bir hadise olmad???n? belirten T?zel, bu t?rden ?iddet eylemlerinin ?nlenmesi isteniyorsa, sald?rganlar? azmettirenlerin ?zerine gidilmesi gerekti?ini vurgulad?. EMEP Genel Ba?kan? T?zel ??yle devam etti: ?Yeniden ?at??ma, lin?ler, siyasi cinayetler ve provokasyonlar ??z?m de?ildir. ?iddet yoluyla ??z?m, daha ?nce ?ok denendi ve ac? kay?plardan ba?ka bir netice vermedi. Ba?ta K?rt sorunu olmak ?zere demokratikle?me i?in ad?mlar at?lmal?, ?at??maya son verilmeli, genel bir siyasi af ile demokratik ortam yaratmak i?in ?aba sarf edilmelidir.?
?HD Genel Merkezi?nden yap?lan yaz?l? a??klamada ise ?Siyasi partilere ve mensuplar?na g?r??leri nedeniyle ?iddet uygulanmas? kabul edilemez bir tutumdur? denildi. A??klamada, sald?r?n?n faillerinin bir an ?nce bulunarak yarg? ?n?ne ??kar?lmas? istendi. (HABER MERKEZ?)
Sald?rgan serbest b?rak?ld?

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Merkezi'ne silahl? sald?r? d?zenleyen ve ard?ndan g?zalt?na T.A. serbest b?rak?ld?.
Ankara Emniyet M?d?rl??? Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl??? ekiplerince d?n sabah saatlerinde Ankara Adalet Saray?'na getirilen zanl? T. A, Adli T?p Kurumunda sa?l?k kontrol?nden ge?irildi. M?racaat ve Su??st? B?rosu Savc?s? Ali ?elik taraf?ndan sorgulanan zanl?, "ruhsats?z silah bulundurmak" ve "genel g?venli?i tehdit edecek ?ekilde havaya ate? a?mak" su?lar?ndan tutuklanmas? istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara N?bet?i 9. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim kar??s?na ??kart?lan T. A, serbest b?rak?ld?. T. A. hakk?nda, adli kontrol sistemi uygulanaca?? ??renildi.
T. A, adliyeden ayr?l?rken gazetecilere yapt??? a??klamada, "T?rk milliyet?isi olarak sembolik bir tepki verdim. Kimseye zarar, ziyan verme amac?m yoktu" dedi.
www.evrensel.net