M?fetti? raporu bakan? yalanlad?

?? Tefti? Kurulu taraf?ndan yap?lan incelemelerde, Tuzla tersaneler b?lgesinde 15 g?n i?inde 5 i??inin ya?am?n? yitirdi?i i? kazalar?nda patronlar?n sorumlu oldu?u bildirildi.


?? Tefti? Kurulu taraf?ndan yap?lan incelemelerde, Tuzla tersaneler b?lgesinde 15 g?n i?inde 5 i??inin ya?am?n? yitirdi?i i? kazalar?nda patronlar?n sorumlu oldu?u bildirildi. Bu rapor, b?lgeye gelerek ??nlemleri be?endim? diyen ?al??ma Bakan? Faruk ?elik ve gerekli tedbirleri ald?klar?n? ileri s?ren patron ?rg?t? G?SB?R?i yalanlad?.
?? Tefti? Kurulu Ba?kanl??? m?fetti?leri, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?elik?in Tuzla?daki baz? tersanelerde yapt??? incelemenin ard?ndan kapsaml? bir ?al??ma ba?latt?. ?? tefti? m?fetti?leri, 1 ay i?erisinde b?lgedeki 55 tersaneye y?nelik tefti?ler ger?ekle?tirdiler. Tefti?lerde 4 tersanede faaliyet y?r?t?lmedi?i belirlendi. M?fetti?ler, incelemelerinde, 51 i?yerine ili?kin tespitlerini rapor haline getirdi. ?? Tefti? Kurulu Ba?kanl???, denetim raporlar?n?n toplanmas?n?n ard?ndan tersanelerdeki noksanl?klara yer verilecek genel bir de?erlendirme raporu haz?rlayacak.
Elektrik ?arpmas?
Bu arada, a?ustos ve eyl?l aylar?nda 5 ayr? i?yerinde 5 i??inin ?l?m?yle ilgili incelemeler tamamland?. ?ncelemeler sonunda, i? kazalar?n?n kaynaklanmas?ndaki kusurlar oransal olarak ortaya konuldu. ?ncelemelerde i??ilerden 4??n?n ?l?m?ne ?elektrik ?arpmas?n?n neden oldu?u? belirlenirken, 1 i??inin ?l?m nedeninin ise ?elektrik ?arpmas? m?, kalp krizi mi? oldu?una dair karar verilemedi. M?fetti?lerin incelemelerinde, 5 i? kazas?n?n ??nemli oranda i?verenlerin kusurundan kaynakland???? tespit edildi. Ta?eron uygulamas?n?n yayg?n oldu?u tersanelerde, kusur tespiti as?l ve alt i?verenler i?in ayr? ayr? yap?ld?. ?ncelemelerde, ??i??ilerin kendi g?venli?ini tehdit edecek ?ekilde ?al??malar??? fakt?r?n?n ise olduk?a s?n?rl? d?zeyde kald??? belirlendi.
?? Tefti? Kurulu Ba?kanl????n?n tersanelere y?nelik son tefti?iyle, 2003 y?l?ndan bu yana ger?ekle?tirilen genel tefti? say?s? 4?e y?kseldi. 2003 y?l?nda tersanelerde denetim yapan m?fetti?ler, bir y?l sonra kontrol tefti?leri d?zenlediler. M?fetti?ler ge?en y?l da Tersanelerde ?? Sa?l??? ve G?venli?i Tefti? Projesi kapsam?nda detayl? bir tefti? daha ger?ekle?tirmi?ti.
Bakan be?enmi?ti
7 Eyl?l 2007?de tersanelere gelerek incelemelerle bulunan ?al??ma Bakan? Faruk ?elik, i? kazalar?ndan birinin ger?ekle?ti?i Desan Tersanesi?nde yapt??? incelemelerin ard?ndan ?Tersaneyi ve ?nlemleri be?endi?ini? s?ylemi?ti. ?elik, i? kazalar? konusunda ise ?Tefti?ler sonucu tespit edilen hususlar var. ?rne?in elektrik, hava bas?nc? ve yang?nla ilgili baz? bulgular var. Bunlar? geli?en T?rkiye ?artlar?nda son derece normal kar??l?yoruz? a??klamas?n? yapm??t?.
Tersane patronlar?n?n ?rg?t? G?SB?R?in yapt??? a??klamada ise patronlar?n t?m ?nlemleri ald??? ileri s?r?lm??t?. Gemi in?a sanayisinin, ?a??r ve tehlikeli i?ler? s?n?f?na giren bir sanayi kolu oldu?u belirtilen a??klamada ?B?yle olmakla birlikte kanun ve y?netmeliklerde belirtilen yapt?r?mlara ra?men bizler, ?al??an?m?z? kendimiz kadar kollad???m?z? ve onlar?n hayat?na, sa?l???na ne kadar ?nem verdi?imizi uygulamalar?m?zla a??k?a ortaya koymaktay?z. Bu kadar gayret ve tedbire ra?men yine de kazalardan ka??nmak m?mk?n olmamaktad?r. Burada i?verenin de kazazedenin bir kabahatinin olmad???na inanmaktay?z. Ancak ?st ?ste kazalar?n olmas?, talihsizlik olabilir diye d???nmekteyiz? denmi?ti. (???? SEND?KA SERV?S?)
Tersanede 27 Ekim?de eylem var

?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl????n?n 1 A?ustos 2006-31 Ocak 2007?de 51 i?yerinde ger?ekle?tirdi?i tefti?lerde 99 madde ba?l??? alt?nda 1061 noksan saptand?. ??yerlerindeki 16 bin 173 i??iden sadece 2 bin 611?i kadrolu, 1135?i ?retim d???, 12 bin 427?si ise ta?erona ba?l? ?al???yor. Bakanl???n bu raporunda, kazalara davetiye ??karan noksanl?klar ile al?nmas? gerekti?i halde i?veren taraf?ndan umursanmam?? eksiklikler foto?raflarla ortaya konuldu. Bu foto?raflara g?re, g?venlik mandal? olmayan kancalar var. Elektrik kablolar? zedelenmi?, prize fi?siz tak?lm??, ?slak zeminle temas ediyor. Seyyar kablolar ask?larla iletiliyor. Elektrik panolar? uygunsuz halde tutuluyor. Kompres?rler ?nlem al?nmadan b?rak?l?yor, testerelere korucuyu tak?lm?yor, kimyasallar ve gaz t?pleri uygunsuzca depolan?yor, iskeleler kazaya yol a?acak bi?imde kuruluyor. Yine rapora g?re ge?en y?l 276 i? kazas? meydana geldi. 12?si ?l?mle sonu?land?, alt?s?nda uzuv kayb? ya?and?. Raporun sonu? b?l?m?nde, patronlar?n sorunlar? bildikleri, ancak ?nlem almad?klar? vurguland?.
Tuzla tersane i??ileri bu ko?ullar? d?zeltmek i?in ?al??ma ba?latt?. Bu kapsamda 27 Ekim?de Ayd?ntepe Tren ?stasyonu ?n?nde eyleme yapacak olan i??iler, i?yerlerinde ve mahallelerde kurduklar? komitelerle haz?rl?klar? s?rd?r?yorlar. ???iler eylemde ?l?mlerin ?n?ne ge?ilmesi, insanca ya?ama ve ?al??ma ko?ullar?n?n sa?lanmas?, i? g?venli?i ?nlemlerinin al?nmas?, ?cretlerin ve sigortalar?n tam olarak ?denmesi, ta?eron sisteminin kald?r?lmas? taleplerini dile getirecekler.
www.evrensel.net