Emeklilerin a?t??? imza stand?na sald?r?

Emekli-Sen Aksaray ?ubesi?nin Aksaray Metro ?n?nde a?t??? imza stand?na sald?ran belediye g?revlisi, standa bulunan d?vizleri y?rtt?.


Emekli-Sen Aksaray ?ubesi?nin Aksaray Metro ?n?nde a?t??? imza stand?na sald?ran belediye g?revlisi, standa bulunan d?vizleri y?rtt?. Sald?r? an?nda olay yerinde bulunan polis ise izlemekle yetindi. Sald?r?n?n b?y?mesi ?evredekilerin m?dahalesi ile ?nlendi.
Olay hakk?nda gazetemize bilgi veren Emekli-Sen Aksaray ?ube Ba?kan? Rahime Bayrak, ??le saatlerinde ger?ekle?en sald?r?n?n B?y?k?ehir Belediyesi?ne ait zab?ta arac?ndan inen bir ki?i taraf?ndan yap?ld???n? belirtti. Zab?tan?n ?nce kendilerinden izin al?nmad??? i?in stand?n kald?r?lmas?n? istedi?ini anlatan Bayrak, bug?ne kadar bir ?ok imza stand? a?t?klar?n? ve sadece gerekli yerlere bildirimde bulunduklar?n? anlatt?klar?n? aktard?. Sald?r?n?n da bu olaydan sonra ger?ekle?ti?ini s?yleyen Bayrak, ?Zab?ta arac?ndan inen ki?i hi?bir ?ey s?ylemeden standa sald?rd?. D?vizleri y?rtt?. Sonra bize sald?rmaya kalkt?? diye konu?tu. Kendilerinin de sald?rgana m?dahale etti?ini anlatan Bayrak, ?evrede bulunanlar?n da yard?m etmesi ?zerine arac?n ve sald?rgan?n oradan uzakla?t???n? dile getirdi. Hemen yan? ba?lar?nda bulunan polisin sald?r?y? izlemekle yetindi?ini aktaran Bayrak, ?Ni?in m?dahale etmiyorsunuz dedik. Bize; ?Ne var? Adam?n sinirleri bozulmu?tur? dedi. Tepki g?sterince de, ?Gidin o zaman buradan? dediler? s?zleriyle polisin tavr?n? anlatt?. Sald?r?n?n ard?ndan imza toplamaya devam ettiklerini s?yleyen Bayrak, bask?lar?n kendilerini etkilemeyece?ini ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net