GER?EK

 • Ba?c?lar ve Bah?elievler belediyelerinde ?al??an Genel-?? Sendikas??na ?ye i??iler, son aylarda Hak-???e ba?l? Hizmet-?? Sendikas??na ge?tiler.


  Ba?c?lar ve Bah?elievler belediyelerinde ?al??an Genel-?? Sendikas??na ?ye i??iler, son aylarda Hak-???e ba?l? Hizmet-?? Sendikas??na ge?tiler. Hizmet-??, G?ng?ren Belediyesi i??ilerinin de kendisine ge?mesi i?in ?al??t?. Ama ba?ar?l? olamad?.
  Hizmet-???in ba?ar?s?zl??? ortaya ??k?nca bu sefer belediye y?netimi devreye girdi; fazla i??i bulundu?unu ?ne s?rerek, Fen ??leri, Temizlik ??leri ve ?evre m?d?rl?klerinden toplu i??i ??kar?laca??n? duyurdu.
  Dahas?, bu belediyelerde sendika de?i?tirilirken Hizmet-?? y?neticilerinin pek de ortal?kta g?r?nmedi?i, m?d?rlerin, ?eflerin, belediyenin ?e?itli d?zeylerdeki y?neticilerinin ellerinde ??ye fi?leri?yle i??ileri sendika de?i?tirmeye zorlad?klar? iddia ediliyor.
  Bu sorun yeni de?il; ?nce Genel-?? kullan?larak Belediye-?? b?nl?nd? ve RP ve AKP?lilerin belediye y?netimlerini ele ge?irdi?i yerlerde de Genel-?? ve Belediye-?? b?l?nerek Hizmet-???e ge?irildi i??iler. Ve her sendika de?i?ikli?inde i??iler bir kez daha b?l?nd?, belediye y?neticilerinin, sermaye partilerinin ??karlar? u?runa birbiriyle kavgaya s?r?klendi. Sendika de?i?iklikleri g?ndeme geldi?inde, ?ye kaybeden sendika, ?Vay i??ileri b?l?yorlar, i??iye bask? yap?yorlar? diye feryat ederken di?er taraf, ?Hay?r i??i kendili?inden, bizim yapt???m?z sendikac?l??? be?endi?i i?in geliyor? iddias?na sar?l?p, yapt??? b?l?c?l??? savunmaktad?r. ?imdi de Genel-??, Belediye-?? tepki g?steriyor, Hizmet-?? ise sanki belediye y?netimlerinin i??i ?st?nde bask?s? yokmu? gibi, i??ilerin birden Hizmet-???in ?yelerine b?y?k kazan?mlar sa?lad???n? g?rerek pat?r pat?r Hizmet-???e ?ye oldu?unu iddia ediyor. Yani herkesi k?r ve aptal yerine koyuyor!
  Evet T?rkiye?de politik bask?yla i??ilerin b?l?nmesi ve bu b?l?nm??l??? per?inlemek ?zere bask?lar?n, i??inin partisini hatta sendikas?n? de?i?tirmeye kadar varmas? yeni de?ildir. Bu bask? y?ntemi en ?ok da belediyelerde kullan?ld?, kullan?l?yor. Burada elbette belediyeleri, sermaye partilerinin babalar?n?n ?iftli?i gibi kullanmas?yla ba?layan bir s?re? i?lemektedir. Ve i??i daha i?e al?n?rken, ?kimin adam?? (hangi partili, hangi yetkilinin yak?n? gibi) oldu?una g?re i?e al?nmaktad?r. Ama burada en az sorumlu olan i??ilerdir. ??nk? i?sizli?in ve yolsuzlu?un pen?esindeki i??i, i?e girerken zorunlu olarak bir ?siyasi ?evre?yle ya da ?ki?isel torpil? bularak ba?lant? kurmakta, en ?ok da o belediyede kim iktidarsa ona yak?n g?r?nmeye ?al??maktad?r. Ve her siyasi ?evre, i?e soktu?u i??iden bu ?borcunu ?demesi?ni isterken i?i hangi sendikaya ?ye olaca??na kadar g?t?rmektedir. Belediyede iktidar de?i?ti?inde i??iler bir kez daha bask?lanmakta, siyasi g?r?? de?i?tirmeye ve yeniden sendika de?i?tirmeye zorlanmaktad?r. Bug?n Ba?c?lar?da, Bah?elievler?de, G?ng?ren?de, d?n de (son 15 y?lda) pek ?ok ba?ka belediyede g?rd???m?z mekanizma b?yle i?lemektedir.
  ?yle g?r?nmektedir ki belediyeleri ele ge?iren AKP ve yanda?lar?, ?nceki belediye iktidarlar?na g?re daha pervas?zd?r ve i?i ?Madem sendika de?i?tirmiyorsunuz ben de sizi i?iten atar?m?a kadar vard?rm??lard?r. Bu tutum elbette, ?sendikal? olan i??iyi i?ten atan patron?dan daha i??i d??man? ve daha zalimce bir tutumdur.
  Bu k??ede ve Evrensel?de bunlar defalarca yaz?ld?. Ve g?r?nen odur ki belediyelerdeki bu ?at??ma(*) konfederasyonlar d?zeyinde el al?nmak durumundad?r ve ?rg?tl? i?yerlerine ayn? i?kolundan di?er sendikalar?n girmesi engellenmelidir. Sendikal hareketin bug?n i?inde bulundu?u b?y?k sorunlar ve bu giri?imlerin bug?n sadece patronlar?n, belediyede iktidar olanlar?n ve sermaye partilerinin i?ine yaramas? b?yle bir ?nlemi gerektirmektedir. E?er bu yap?lmazsa ?n?m?zdeki d?nemde AKP ve yanda?lar?n?n, sendikal rekabeti b?t?n i?kollar?na ta??yacaklar?ndan ??phe duymak i?in bir neden yoktur. ??nk? bu yolla i??i m?cadelesini t?m?yle tasfiye etmeyi d???nd?klerini g?steren belirtiler vard?r. ?Diyalogcu sendikac?l?k? alan?nda at?lan ad?mlar? b?yle tamamlamalar?, AKP?nin geneti?i ile ?ok uyumludur.

  (*) Daha ?nce tekstil, metal, a?a?, cam, ta??mac?l?k...gibi hizmet i?kollar?nda da benzer sendikal ?at??malar, i??ilerin farkl? sendikalara b?l?nerek birbirine kar?? kullan?lmas? ya?and?. Sorun biraz farkl? bir bi?imde kamu emek?ileri alan?nda ya?anmaktad?r. Milyonlarca sendikas?z i??i, kamu emek?isi dururken sendikalar bir avu? sendikal? i??i ?st?nde kavga etmektedir! ?o?unda da patronlarla i?birli?i i?inde bu yap?lmaktad?r.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net