?niversitelerin ihtiyac? bilimsel ?zerklik

?stanbul E?itim Sen 6 No?lu ?niversiteler ?ubesi, ?niversitelerde ya?anan sorunlara ili?kin ?stanbul ?niversitesi Ana Kap?s? ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?.


?stanbul E?itim Sen 6 No?lu ?niversiteler ?ubesi, ?niversitelerde ya?anan sorunlara ili?kin ?stanbul ?niversitesi Ana Kap?s? ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?. A??klamada ?niversitelerin ihtiyac?n?n bilimsel ?zerklik oldu?u belirtildi.
A??klamay? yapan ?stanbul ?niversitesi Ara?t?rma G?revlisi Eylem ?zdemir, ?niversitelerin bu y?l da kap?lar?n? i?inden ??k?lmaz bir sorunlar yuma?? ile a?t???na dikkat ?ekti.
?Y?ksek??retimi piyasaya ba??ml? k?lan, y?ksek??retimin bilimsel niteliklerini zedeleyen en ?nemli mekanizmalardan biri de h?k?metlerin ?niversitelerde uygulad??? ?cret politikalar?d?r? diyen ?zdemir, akademik ve idari kadrolarda g?rev yapan insanlar?n ortalama olarak yoksulluk s?n?r? civar?nda maa?larla ?al??makta oldu?unu s?yledi.
?zdemir, ?niversitelerdeki ?al??ma ko?ullar?na dair bir ba?ka noktan?n ise s?zle?meli ?al??ma bi?imlerinin yani g?vencesizli?in giderek yayg?nla?mas? oldu?unu vurgulayarak, keyfi kriterlere ba?l? olmayan i? g?vencesi taleplerini t?m ?niversite ?al??anlar? ad?na bir kez daha hayk?rd?klar?n? s?yledi.
?zdemir, ?zg?r d???nceyi, T?rkiye ?niversitelerinde yeniden olu?turman?n, ?niversitelerin mali ?zerkli?inin sadece kamu kaynaklar?na olmad???n?, ayn? zamanda piyasa mekanizmalar?na ba??ml? olmamay? gerektirdi?inin anla??lmas?ndan ge?ti?ini vurgulad?.
?zdemir, ???retim y?l?n?n ba??nda diyoruz ki, ?niversitenin ihtiyac? bilimsel ?zerkliktir, kat?l?mc? kurullar arac?l???yla y?netimdir, akademik ve idari kadrolar?n insanca ya?ay?p mesleklerinin gerekliliklerini yerine getirebilecekleri bir gelir seviyesine sahip olmas?d?r? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net