Okullarda hizmetli a???? kangren haline geldi

Hizmetli eksikli?i nedeniyle bir?ok okulda ??rencilerden zorunlu para al?nmas? kar??s?nda harekete ge?en E?itim Sen, valilik ?n?nde bir bas?n a??klamas? d?zenledi


Hizmetli eksikli?i nedeniyle bir?ok okulda ??rencilerden zorunlu para al?nmas? kar??s?nda harekete ge?en E?itim Sen, valilik ?n?nde bir bas?n a??klamas? d?zenledi. Bas?n a??klamas?na ??retmenlerin yan? s?ra okullarda para toplamak zorunda kalan bir?ok okulun idarecisi de kat?ld?.
?E?itimde ?zelle?tirmeye hay?r?, ?Okullara polis de?il hizmetli istiyoruz?, d?vizlerinin a??ld??? bas?n a??klamas?nda konu?an E?itim Sen ?ube Ba?kan? Halil ?zbent, Vali Mustafa Toprak ve Milli E?itim M?d?r? Abdurrahim K?ksal?? g?reve ?a??rd?. Hizmetli a????n? dile getiren baz? okul m?d?rlerinin, Milli E?itim M?d?rl??? yetkilileri taraf?ndan beceriksizlikle su?lan?p, ?Sen para toplayam?yorsan toplayan birisini buluruz? tehdidiyle kar?? kar??ya kald?klar?n? ifade eden ?zbent; ?Kangren haline gelmi? okullar?n hizmetli a????, temizlik sorununu art?k ??z?n, ??zmeye katk? sa?lay?n. Sorunu g?rmezlikten gelmek, ihaleyi velilere ??karmak do?ru de?il? dedi. Eyleme ?ocuklar da kat?larak ya?ad?klar? s?k?nt?lara dikkat ?ektiler.
www.evrensel.net