Akdenizliler tedirgin

Akdeniz Mahallesi sakinleri, mahallelerinde kurulu olan Adana B?y?k?ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ?daresi?ne (ASK?) ait Do?u At?k Su Ar?tma Tesisi?nde ?? i??inin hayat?n? kaybetmesinin tedirginli?ini ya??yor.


Akdeniz Mahallesi sakinleri, mahallelerinde kurulu olan Adana B?y?k?ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ?daresi?ne (ASK?) ait Do?u At?k Su Ar?tma Tesisi?nde ?? i??inin hayat?n? kaybetmesinin tedirginli?ini ya??yor. Bug?ne kadar bir?ok kez ?gaz kokusu ald?klar?n?? s?ylediklerini belirten mahalleliler, tedirginliklerini ?Psikolojiktir? diyerek dikkate almayan yetkilileri ve B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak??, ya?ananlardan sorumlu tutuyor.
?? i??inin feci ?ekilde ya?am?n? yitirmesinin ard?ndan mahalleliler ile g?r??t?k. Ya?ananlar?n bir kaza olarak de?erlendirilemeyece?ini dile getiren vatanda?lar, ar?tma tesisinin derhal kapat?lmas?n? istedi. Vatanda?lar, Belediye Ba?kan? Durak?a ?Ya?ananlar senin eserin. Bundan vazge?. Bu tesisi kapat? diye seslendiler.
Yanl??? devam ettirmesin
Mahalle sakini Ferit Cengiz, ufak bir boru s?zmas?n?n bunlar? yaratmas?n?n kendilerini ?rk?tt???n? dile getiriyor. Ya?anan olay?n, tesisin yerinin ve konumunun ne kadar yanl?? oldu?unu g?sterdi?ini vurgulayan Cengiz, ?Ayta? Durak??n bizim b?t?n eylemlerimize ra?men kapatmad??? bu tesis, 3 insan?n ?l?m?ne neden oldu. B?t?n bunlar Durak??n eseridir. Burada ayn? yanl??? devam ettirirse ya?anacak di?er ?l?mlerin de sorumlusu olacakt?r? dedi.
4 g?nd?r a??r koku var
Olay?n ya?and??? g?nden 3-4 g?n ?nce tesisten ?ok a??r kokular almaya ba?lad?klar?n? aktaran Ahmet Yasemin de ?3-4 g?nd?r ald???m?z kokular bo?az?m?zda, burnumuzda yanma yap?yor. Geceleri koku y?z?nden uykudan uyan?yoruz? diyerek i??ilerin zehirlenerek ?ld??? kokudan kendilerinin de etkilendi?ini iddia etti. Yasemin, ?Art?k kendilerine gelsinler. G?rs?nler art?k. Bu tesis insanlar?n sa?l???n? etkiliyor. Bu tesis insanlar? zehirleyerek ?ld?r?yor? ?eklinde konu?tu. ???ilerin g?venli?ini sa?lamayan yetkililerin mahalle halk?n? da hi?e sayd???n? anlatan Yasemin, 24 saat bu tehlikeyle y?z y?ze olmak istemediklerini belirtti.
Psikolojik olarak m? hastalan?yoruz?
Evinin tesise ?ok yak?n oldu?unu anlatan mahalle sakini G?l?en ?ah ise ?ocuklar?n?n tesisten yay?lan gazlardan dolay? rahats?zland???n? s?yledi. B?t?n bir yaz? pencereleri kapatarak ge?irdi?ini vurgulayan ?ah, son g?nlerde art?k nefes alamayacak duruma geldiklerini dile getirdi. Ya?anan ac? olay?n kendilerini hakl? ??kard???n? belirten ?ah, ?Art?k ?l?mler bize gelmeden bu tesis kapans?n? dedi.
Ayta? Durak??n bir g?n mahallelerinde kalmas?n? ?neren Leyla ?ngilo da ?Bize ?Ald???n?z koku psikolojik? diyorlard?, Bu insanlar psikolojik olarak m? ?ld?ler? Bizim ?ocuklar?m?z, ya?l?lar?m?z psikolojik olarak m? hastalan?yor? Bizimle dalga ge?iyorlard?. Ama bu tesis insan sa?l???na zararl?. Bu olay bunu g?sterdi? diye konu?tu. (Adana/EVRENSEL)
Erman Ko?ak
www.evrensel.net