Devlet sefalete s?r?kledi

?zmir?in Menderes il?esinde sekiz y?l ?nce Tahtal? Baraj??n?n yap?m? s?ras?nda tapulu evleri ve arsalar? istimlak edilen ?? aile, o g?nden beri kendi yapt?klar? barakalarda ya??yor.


?zmir?in Menderes il?esinde sekiz y?l ?nce Tahtal? Baraj??n?n yap?m? s?ras?nda tapulu evleri ve arsalar? istimlak edilen ?? aile, o g?nden beri kendi yapt?klar? barakalarda ya??yor. Evleri ve arazileri ellerinden al?nan ve hi?bir hak elde edemeyen aileler b?y?k bir yoksulluk ve ?aresizlik i?inde kendilerine bir yard?m eli uzanmas?n? bekliyor.
Devlet Su i?leri (DS?) ve Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? taraf?ndan 1998 y?l?nda 47 hanelik Keler k?y?nde yap?lacak istimlakte hak sahiplerine verilmek ?zere yap?lan 20 ev i?in kura ?ekiminde 27 aile bo? kura ?ektikleri i?in evsiz kald?. 47 hanelik k?y halk?ndan 20 aile kendilerine verilen evlere yerle?irken, kurada bo? ?eken 27 aileden 24?? farkl? il?eler ve k?ylerde kendi imkanlar? ile tuttuklar? evlerde oturmaya ba?lad?. B?t?n varl?klar? ellerinden al?nan ve kar??l???nda ?tar?m arazisi s?z?? d???nda hi?bir ?ey alamayan ailelerden ??? paralar? olmad??? i?in toplad?klar? tahta par?alar?ndan yapt?klar? barakalarda ya?amaya ba?lad?. B?t?n ba?vurular?na ra?men hi?bir hak alamayan k?yl?ler k???n so?uk, yaz?n ise dayan?lmaz s?cakta elektrik ve su verilmeyen ?ad?rlar?nda ya?am m?cadelesi veriyor.
Baraj ?evresinde istimlak d??? b?rak?lan arsalar? bulunan ailelere bu arsalarda ekim ve ev yapma izni de verilmiyor.
?Devlet taraf?ndan gasp edildik?
Ev tutamad??? i?in sekiz y?ld?r derme ?atma barakada ya?amak zorunda kalan Arif Yetkin, e?i ve ?ocuklar? ile Sancakl? k?y?nde kiralad??? k???k arazide ya??yor. Keler k?y?nde y?llarca ?al??arak yapt??? iki evi, bir t?t?n deposu ve arazisi elinden al?nan Yetkin?in elinde o g?nlerden sadece barakay? yaparken kulland??? t?t?n deposunun tahtalar? kalm??. Kendilerine verilen hi?bir s?z?n tutulmad???n? s?yleyen Yetkin ailesi, Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? ile DS??nin yapt??? kurada da ev ??kmay?nca sokakta kalm??. ?? y?l de?i?ik k?ylerde ?ad?rlarda bar?nmaya ?al??an aile son be? y?ld?r da Sancakl? k?y?nde ya??yor. 1998?de k?y?n y?k?lmas?n? istemediklerini fakat o zamanki Menderes kaymakam?n?n elektriklerini kestirmesi ?zerine k?y? bo?altmak zorunda kald?klar?n? anlatan Yetkin, ?B?t?n varl???m?z devlet taraf?ndan gasp edildi? diyor. Evleri Tahtal? Baraj??n?n sular? alt?nda kald?ktan sonra DS? yetkililerinin gelerek ?Bir ay sonra gelip size ev verece?iz? dedi?ini aktaran Yetkin, istimlak i?leminin ?zerinden 1 ay ge?ti?inde ev alma hakk?n?n iptal edildi?ini sonradan ??renmi?. ?Daha sonra bu s?zlerini de inkar ettiler? diyen Yetkin, daha bir?ok s?z ald?klar?n? fakat hi?birinin yerine getirilmedi?ini s?yledi. Yetkin, baraja 500 metre uzakl?kta olan k???k arsas?na dokunam?yor, arsada ne ekim ne de ev yapmas?na izin veriliyor. ?Gelin buray? k???n g?r?n so?uktan ve nemden durulmuyor. K???n han?mla beraber sabaha kadar soba yak?yoruz. Lodosun barakay? devirmemesi i?in her yan?ndan urganlarla ba?l?yorum? diyen Yetkin, bir?ok rahats?zl?k ya??yor ve bir kalp iki de antidepresan ila? kullan?yor.
?ocuklar okula gidemiyor
Ailesi ile birlikte di?er k?yde kurdu?u barakada ya?ayan H?seyin Birg?l de ?aresizlik i?inde kendilerine yard?m edilmesini beklediklerini s?yledi. Bir ?ocu?unu liseye g?nderemedi?ini, di?erinin daha 7. s?n?fta oldu?unu s?yleyen ?lmeyi bile d???nd?klerini s?yl?yor. Yetkin ve Birg?l, Menderes Kaymakaml????ndan iki y?ll?k kira ve di?er giri?imlerinde yard?m s?z? ald?. (?zmir/EVRENSEL)
Ozan S?r?c?
www.evrensel.net