Tesiste hi?bir g?venlik ?nlemi yok

Adana Do?u Akdeniz At?ksu Ar?tma Tesisi?nde ?? i??inin ?nlem al?nmad??? i?in ya?amlar?n? yitirmesine tepkiler s?r?yor


Adana Do?u Akdeniz At?ksu Ar?tma Tesisi?nde ?? i??inin ?nlem al?nmad??? i?in ya?amlar?n? yitirmesine tepkiler s?r?yor.
?evre M?hendisleri Odas? Genel Sekreteri Bur?ak Karaman Uysal, d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, i??ilerin ?amur istasyonunda metan gaz?ndan zehirlenerek ya?amlar?n? kaybettiklerini hat?rlatarak, ??zelle?tirme ve ta?eronla?t?rma ?? can daha ald?? dedi. Uysal, 28 Eyl?l 2007 tarihinde de ?stanbul?da ?SK? ?antiyesinde harita m?hendisi G?lseren Yurtta???n kamu hizmetlerinin ?zelle?tirilmesi nedeniyle vefat etti?ini hat?rlatt?.
Adana?daki ar?tma tesisinin emisyon ve de?arj izinleri bulunmad???n?, tesisin i??i sa?l??? ve i? g?venli?i a??s?ndan hi?bir ?nlem al?nmadan i?letildi?ini bildiklerini aktararak, ?Adana?da da bir ?rne?i ile somutlanan altyap? hizmetleri, g?n?m?zde ?ok uluslu ?irketlerin ?zelle?tirme-ticarile?tirme bask?s? alt?ndad?r? dedi. Tesislere metangaz? detekt?rleri yerle?tirilmesi gerekti?ini belirten Uysal, metan gaz?ndan elektrik enerjisi ?retimini sa?layan teknolojiye ge?ilmesini ?nerdi. Uysal, ?al??anlar?n ve y?re halk?n?n sa?l???n?n da g?z ?n?ne al?narak, koku kontrol sistemi kurulmas? gerekti?inin alt?n? ?izerek, ?al??anlara gaz maskesi, koruyucu g?zl?k, koruyucu k?yafet donan?mlar? verilmesi ve ta?eronla?ma sisteminden vazge?ilmesi gerekti?ini kaydetti.
Makina M?hendisleri Odas? Adana ?ubesi Ba?kan? Sel?uk G?ndermez d?n bas?n toplant?s? d?zenleyerek at?k tesisinde ?? ki?inin ya?am?n? yitirmesinin olay?n olu? ve tesisin yeri a??s?ndan d???nd?r?c? oldu?unu ifade etti. G?ndermez, yer se?imi ve projenin uygulamas? s?ras?nda yap?lan hatalar?n ?evrede ya?ayan vatanda?lar? can?ndan bezdirdi?ini s?yledi. G?ndermez, tesiste ?al??an insanlar?n m?teahhit ve ta?eron eleman? olmas?n?n belediye yetkililerini bu sorumluluktan kurtaramayaca??n? dile getirdi.
TMMOB ?KK Sekreteri H?seyin At?c? i? kazalar? y?z?nden yeni ?l?mlere tan?k olundu?unu belirterek, e?itim ve teknik ekipmanlar?n i??ilere sa?lanmad???n? s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net