PSAKD, Topba??? istifaya ?a??rd?

Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i (PSAKD), ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba??? istifaya ?a??rd?.


Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i (PSAKD), ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba??? istifaya ?a??rd?.
PSAKD Mamak ve Sultanbeyli ?ubesi, Sivas Katliam? san?klar?ndan olan ve Ankara 11.A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan tutuklama emri olan ?lhan ?akmak??n ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nde ?? y?l boyunca kadrolu memur olarak ?al??t?r?lm?? olmas?n? protesto etti.
B?y?k?ehir Belediyesi ?n?nde ?Sivas katliam? san?klar?n? belediyede ?al??t?ran Kadir Topba? istifa? pankart? a?an kitle, ?Sivas ?ehitleri ?l?ms?zd?r?, ?Mamak oteli m?ze yap?ls?n? sloganlar?n? att?.
?Neden saklan?yor??
Bas?n a??klamas?n? okuyan PSAKD Mamak ?ubesi Ba?kan? Mustafa Karabudak ?Katliam san???n? kamu eliyle bar?nd?ran ve besleyen Kadir Topba???n g?revine son verilip, yarg? ?n?ne ??kart?lmal?d?r? dedi. Karabudak, devletin g?stermelik yarg?lama s?recini tamamlad???n? ve katillere sahip ??k?p, kadrolu memur olarak i?e ald???na dikkat ?ekti.
?hsan ?akmak??n neden sakland???n?n a??klanmas?n? isteyen Karabudak, ?Be? ayd?r bu olayla ilgili bir c?mle bile etmemi? devletten suskunlu?unu bozmas?n? istiyoruz? dedi. Sivas?ta ??kan olaylarda yak?n?n? kaybeden H?seyin Karababa ise, on be? y?ld?r hukuk sava?? verdiklerini anlatarak ?Buras? kimsenin babas?n?n ?iftli?i de?il. Bizi kanun d???na itmesinler? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net