Novamedli kad?nlara ba?ar?lar

Novamed i??ilerine ve t?m okurlara merhaba. Ben ?erkezk?y Organize Sanayi B?lgesi?nde bir tekstil fabrikas?nda ?al???yorum. Denir ya hani, kad?n olmak zor i?tir her yerde. ?ki defa ezilirsin, iki defa y?klenilir y?kler omzuna.


Novamed i??ilerine ve t?m okurlara merhaba. Ben ?erkezk?y Organize Sanayi B?lgesi?nde bir tekstil fabrikas?nda ?al???yorum. Denir ya hani, kad?n olmak zor i?tir her yerde. ?ki defa ezilirsin, iki defa y?klenilir y?kler omzuna. Anne olman?n verdi?i duygudur her ?eye susman?n alt?nda yatan sebep. Ya da bize ?yle g?sterilir...
?ocuklar?n vard?r, susmakt?r as?l sorumlulu?un. Kad?nlar?n ?o?unlukta ?al??t??? 300 ki?ilik bir tekstil fabrikas?nda ?al???yorum. Hi?birimizin ya?am? di?erinden farkl? de?il. Evde kad?n, i?te kad?n. Belirli bir ya?a gelmi?iz, y?llard?r evde, tarlada ?al??m?? olmam?za ra?men emeklilik, ya?lanmak yok bize. Yeri geliyor 16 saatlere kal?yoruz, yeri geliyor hi? dinlenmeden ?al??mam?za ra?men b?y?k hakaretlerin, k?f?rlerin alt?nda eziliyoruz. Gurursuz de?iliz biz, ama ?al??mak zorunday?z. Bir ?o?umuzun d???ncesidir, i?ten ??karsak ?oluk ?ocuk ne yapar?
Novamed i??ileri, ?ocuklar?m?z i?in konu?mam?z gerekti?ini g?sterdi bizlere. Susman?n, gurursuzluk de?il belki ama sorumsuzluk oldu?unu hat?rlatt? .84 Novemedli kad?n?n bir araya gelince neler yapabilece?inin, nas?l dik olunabilece?inin; inat??, kararl? olunca her ?eyin nas?l de?i?ti?inin en b?y?k ?rne?i oldu bize. Bedenlerimiz olmasa da y?reklerimiz sizinle birlikte. Novamed i??ilerinin m?cadeleleri ve kazan?mlar? bizim de ?n?m?z? ayd?nlatacakt?r. Dedi?iniz gibi, sizler sadece kendi m?cadelenizi vermiyorsunuz; Tekirda??dan Diyarbak?r?a kadar t?m susan i??ilerin ???l??? oldunuz. Seslerimizi sesinize kataca??m?z g?nlerin umudu ile sizlerleyiz.
?erkezk?y?den bir kad?n i??i (TEK?RDA?)
www.evrensel.net