Gaziantep?te toplu ula??mda rezalet

Gaziantep?te toplu ta??ma hizmetini ?zelle?tirme sonucu AKP?li Gaziantep B?y?k?ehir Belediyesi?nden 10 y?ll???na devralan Kevser Turizm, aylard?r 258 i??inin ?cretini ?demedi?i gibi son birka? g?nd?r mazot yoklu?u nedeniyle ...


Gaziantep?te toplu ta??ma hizmetini ?zelle?tirme sonucu AKP?li Gaziantep B?y?k?ehir Belediyesi?nden 10 y?ll???na devralan Kevser Turizm, aylard?r 258 i??inin ?cretini ?demedi?i gibi son birka? g?nd?r mazot yoklu?u nedeniyle ta??ma hizmetini de vermiyor. Toplu ta??ma hizmetini devrald??? g?nden bu yana i??ilerin ?cretlerini ?demeyen, sigorta primini yat?rmayan, belediyeye ihale bedeli olarak vermesi gereken 5 trilyonu vermeyen Kevser Turizm?in son birka? g?nd?r mazot yoklu?unu gerek?e g?stererek belediye otob?slerini seferden ?ekmesi, Gaziantep halk?nda b?y?k bir tepki uyand?rm?? durumda.
Toplu ula??m hizmetlerinin ?zelle?tirilmesine Gaziantep Kent Konseyi ve demokratik kitle ?rg?tlerinin kar?? ??kmas?na, toplanan 80 bin imza ile ?zelle?tirmeye kar?? ??kan Gaziantep halk?na ra?men, belediye toplu ula??m hizmetlerini ?zelle?tirme karar? alm??t?. ?zelle?tirme ile toplu ta??maya kalite ve ucuzluk gelece?ini, i??ilerin ve halk?n ma?dur olmayaca??n? iddia eden Belediye Ba?kan? As?m G?zelbey, bug?n Kevser Turizm?in sefere ??kmamas?yla ula??mda ya?anan ke?meke?i ?cretsiz olarak sefere ??kard??? belediye hizmet ara?lar? ve ?e?itli servislerle kapatmaya ?al???yor.
Konuya ili?kin a??klama yapan T?MT?S Sendikas? Genel Ba?kan? Kenan ?zt?rk, ?zelle?tirme sonucu toplu ula??m? devralan Kevser Turizm ile birlikte 16 ay boyunca skandallar?n bitmedi?ini, sendikaya yeni ?ye olan i??ilerin 4 ayd?r, eski i??ilerin ise 2 ayd?r ?cret alamad?klar?n? s?yledi.
Ge?ti?imiz hafta aylard?r ?cretlerini alamayan i??ilerin ?? Kanunu?nun 34. maddesine dayanarak maa? alamad?klar? i?in kurum karar? olmadan 3 saat i? b?rakt?klar?n? s?yleyen ?zt?rk, ?Kevser yetkililerinin ?cretlerin iki g?n i?inde ?denece?ini belirtmesi sonucunda i??i arkada?lar Gaziantep halk? ma?dur olmas?n diye i?e ba?lad?lar. Ancak ?cretler ?denmedi?i gibi iki g?nd?r de akaryak?t yoklu?undan otob?sler ?al??m?yor? dedi.
?zelle?tirme skandala d?n??t?
?zelle?tirmenin skandala d?n??t???n?, hem i??ilerin hem de halk?n ma?dur oldu?unu ve bu i?in bir an ?nce bitmesi gerekti?ini belirten ?zt?rk, ?Belediye Ba?kan? ??zelle?tirme ihalesinin feshi ile ilgili d??meye bast?k? diyor. Bu ?nemli ama s?r?ncemeye b?rak?lmamal?, bir an ?nce ad?m at?lmal?. T?m Gaziantep halk?n?n beklentisi de bu y?ndedir. Sendika olarak giri?imlerimizi s?rd?r?yoruz, bu konuda ?yelerimizin her t?rl? hakk?n? savunmaya devam edece?iz? diye konu?tu.
?zelle?tirmeden kim k?r etti?
Gaziantep otob?s i?letmesinde mazot yoklu?undan yatan belediye otob?slerinin i?inde yolcu yerine sendikal? 258 i??i bekliyor. ???iler maa?lar?n?n ?denmesini, halk?n ma?dur edilmemesini ve belediyenin duruma el koymas?n? istiyorlar.
Burada g?r??t???m?z i??ilerden,11 y?ld?r belediye otob?slerinde ?al??an Selahattin Say?n, ??zelle?tirme ile belediyenin k?ra ge?ece?ini s?yl?yorlard?? diyerek ??yle devam ediyor: ??imdi soruyorum, kim k?r etti? Halk m?, belediye mi? K?r eden; ortada i??inin ?cretini ?demeyen, belediyeye ihale borcunu vermeyen Kevser Turizm. 5 trilyon belediyeye, 1.5 trilyon i??iye, 3 trilyon SSK?ya bor? takm??lar. ?zelle?tirme ?ncesi kalite, ucuzluk, yenilik dediler. Bu mu yenilik bu mu kalite? Mazot paras? yokmu? diye seferler yap?lm?yor. 86 tane belediye otob?s? toplu ula??ma ?are olmazken ?imdi sefere ??kmayan bu otob?sler yerine 15 ?zel servis arac? m? ula??ma ??z?m olacak? Biz ?al??anlar olarak maa?lar?m?z d?zenli ?densin, belediye ara?lar? ?al??s?n ve halk?n ma?dur olmas? engellensin istiyoruz.?
4 ayd?r ?cret ?denmiyor, cepler bo?
Ellerini ceplerine sokarak bo? olan ceplerini g?steren Mehmet Temiz, 8 ay ?nce sendikal? olduklar? i?in Kevser Turizm taraf?ndan i?ten at?lan i??ilerin yerine i?e girmi?. Kendilerine verilen hi?bir s?z?n tutulmad???n?, 4 ayd?r ?cret alamad?klar?n? belirten Temiz de sonradan sendikaya ?ye olmu?. Belediyeden bu i?i d?zeltmesini isteyen Temiz, ?Ceplerimiz bo?. Evde elektrikler kesik, ?ocuklar peri?an. Bu i? bir an ?nce d?zeltilsin, ?cretlerimiz ?densin ?al??al?m istiyoruz? dedi.
Dokuz ay ?nce i?e al?nd???nda kendilerine bir milyar ?cret verilece?inin s?ylendi?ini, ?irketin binde bir hissesine ortak edilerek sendikal? olmalar?n?n ?n?ne ge?ilmeye ?al???ld???n? anlatan Yusuf Karahan, ?Beni sendikal? olanlar?n yerine i?e ald?lar. G?nde 12-16 saat ?al??t?m. Sendikal? olan arkada?lar son iki ayl?klar?n? ald?lar. Bizimki bu ay be?inci ay?na giriyor, be? kuru? alamad?k. Hepimiz peri?an?z, ma?dur durumday?z. ?ocuklar?m?z?n eline bakar duruma geldik. Belediye art?k bu haks?zl??a son vermeli? diye konu?tu. ?Bu firma para kazan?yor, i??iye vermiyor, ?imdi de ?Mazot yok? diyor, peki nerede bu paralar? diye soran ?smet Dilek, ?Evde t?p bitmi?, elektrik kesik, ?ay yok, ?eker yok, eve ekme?i zor g?t?r?yoruz. ??te halimiz ortada, ?ekin de herkes g?rs?n?dedi.
(Gaziantep/EVRENSEL)

Ya?ananlar ?zelle?tirmenin sonucu

B?y?k?ehir Belediyesi?nin Gaziantep halk?na ?ektirdi?i ula??m eziyetine sendikalar ve siyasi partiler de tepkili. Emek Partisi Gaziantep ?l Ba?kan? Mecit Bozkurt, belediyenin asli i?lerinden olan toplu ta??mac?l??? k?r-zarar hesab? yaparak ?zelle?tirdi?ini, bug?n de ?zelle?tirmenin as?l y?z?n?n Gaziantep halk? taraf?ndan net bir bi?imde g?r?ld???n? belirterek ?Belediye Ba?kan? ?zelle?tirmeden ?nce Gaziantep halk?n? ikna etmek i?in ?Fakirin fukaran?n paras?n? kimseye yedirmem? diye feryat ediyordu. ?imdi soruyoruz; hem sendikal? 258 i??iyi, hem de t?m Gaziantep halk?n? ma?dur eden kimdir? Fakirin fukaran?n hakk? kimlerin cebine gitmi?tir? Art?k belediye y?netimi bu durumdan sonu? ??karmal?d?r. Toplu ta??ma kamu yarar? g?zetilerek belediye eliyle yap?lmal?. Ne i??iler ne halk ma?dur edilmemeli. Halk?m?z ?zel sekt?r?n k?r h?rs?na teslim edilmemelidir? dedi.
E?itim Sen Gaziantep ?ube Ba?kan? Mehmet Bozgeyik ise aylard?r ?cretleri ?denmeyen i??ilerin aileleri ile peri?an durumda olduklar?n?, Antep?te ya?ayan i??i, memur, ??retmen, esnaf ve ??rencinin d?zensiz ?al??an otob?sler nedeniyle i?e gidip gelmekte zorland???n? belirterek ?Bu ya?ananlar?n tek sorumlusu belediyedir. Aylard?r hem i??ilere hem de belediyeye borcunu ?demeyen ?irket neden ?al??t?r?lmaktad?r? Bir an ?nce ihale iptal edilerek ula??m belediye taraf?ndan yap?lmal?d?r? dedi. T?m Bel-Sen Gaziantep ?ube Ba?kan? Yusuf ?ahinler de a??klama yaparak belediyenin tutumunu k?nad?.

Halk tepkili

Hasan Ti?kaya (Esnaf): Gazetelerden okudum, Kevser Turizm belediyeyi 5 trilyon doland?rm??. ?zelle?tirme zaten birilerini zengin etmek i?in yap?l?yor. Kamunun kaynaklar?n? birilerine hortumlat?yorlar. Sonu?ta ma?dur olan halk ve i??iler oluyor. Toplu ta??ma i?i belediyenin g?revidir. Bu i?i belediye yapmal?, hem k?r eder hem de halk ve i??iler ma?dur olmaz.
Cuma Yal??n (Emekli): ?imdi b?t?n vatanda?lar ma?dur. Buna tekrar belediye el koymal?. Bir g?n mazot yok, bir g?n ?of?r yok, bir g?n para yok deniyor ve otob?sler ?al??m?yor. Otob?s bekliyorum ama gelir mi gelmez mi belli de?il. B?yle bir ?ey olmaz, halk? ma?dur etmesinler.
H?seyin U?ur (?zel Halk Otob?s? ?of?r?): Rezalet bu. Belediye otob?sleri yerine konulan ?zel servis ara?lar? trafi?e uygun ara?lar de?il, toplu ta??maya uygun de?il. Bu ara?lar?n trafi?e ??kmas? bizleri olumsuz etkiliyor. Bunu belediyenin tekrar al?p d?zeltmesi ve bu rezalete son vermesi gerekiyor.
Vural Nasuhbeyo?lu
www.evrensel.net