16 Ekim?de hayat duracak

Telekom i??ileri, toplus?zle?medeki talepleri kabul edilmezse 16 Ekim?de greve ??kacak. Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, bu tarihte haberle?me ve interaktif bankac?l?k hizmetlerinin duraca?? uyar?s?nda bulundu.


Telekom i??ileri, toplus?zle?medeki talepleri kabul edilmezse 16 Ekim?de greve ??kacak. Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, bu tarihte haberle?me ve interaktif bankac?l?k hizmetlerinin duraca?? uyar?s?nda bulundu.
Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, grev tarihini a??klamak amac?yla sendika y?neticilerinin yan? s?ra i?yeri temsilcileri ve i??ilerin kat?l?m? ile bas?n toplant?s? d?zenledi. Harb-?? Genel Ba?kan? Ahmet Kalfa ve Koop-?? Genel Ba?kan? Ey?p Alemdar??n da kat?ld??? toplant?da konu?an Akcan, 14 Eyl?l?de grev karar?n? i?yerine ast?klar?n?, ama uzla?ma aray??lar?n? da s?rd?rerek, ?Gelin reklamda oldu?u gibi bu i?i tatl?ya ba?layal?m? dediklerini hat?rlatt?. Ula?t?rma Bakan?, M?ste?ar ve Telekom icra kurulu ile yap?lan g?r??melere ra?men bir sonu? alamad?klar?n? kaydeden Akcan, ?Maalesef hakl? olmam?za ra?men anla?maya yana?mad?lar? dedi.
???iler ?greve haz?r?z? dedi
?Haber-?? nerede biz oraday?z?, ?Telekom i??isi greve haz?r?, ???, ekmek yoksa bar?? da yok?, ??alter inecek bu i? bitecek?, ???veren ?a??rma sabr?m?z? ta??rma? sloganlar? aras?nda konu?mas?n? s?rd?ren Akcan, T?rk Telekom i?vereninin, i??ilerin kazan?lm?? haklar?n? yok sayd???n?, tamamen k?le zihniyeti ile i??ileri ?al??t?rmak istedi?ini s?yledi. Daha iyi hizmet i?in kar??l?kl? fedakarl?k gerekti?ini ancak bunun tek tarafl? olmayaca??n?n alt?n? ?izen Akcan, 16 y?ld?r sendikac? oldu?unu ve 8 T?S ba??tlad???n? ama ilk kez b?yle bir dayatmayla kar??la?t???n? dile getirdi.
E?it i?e e?it ?cret
Kurumda say?lar? 12 bin civar?nda olan kapsam d???na uygulanan ?cretle e?it ?cret istediklerini, bunun i?in de ilk y?l taleplerinin y?zde 19.5 zamma denk geldi?ini kaydeden Akcan, ???veren ise sendikal ?rg?tlenme d???ndakilere y?ksek ?cret vererek sendikay? ortadan kald?rmaya ?al???yor? dedi. Akcan??n s?zleri ??alter inecek bu i? bitecek? slogan? ile kar??land?.
?Allah nasip ederse? diyerek, bayram sonras?, 16 Ekim?de greve ??kacaklar?n? kaydeden Akcan, ?Grevin i??ilerin bayram? oldu?unu ve iki bayram? bir arada ya?ayacaklar?n?? s?yledi. Ya?anacak aksakl?klar?n b?t?n sorumlulu?unun, t?m iyi niyetlerine ra?men, ayn? iyi niyeti g?stermeyen T?rk Telekom y?neticileri oldu?unu vurgulayan Akcan??n s?zleri, ?Telekom i??isi greve haz?r? slogan? ile kar??land?. Bug?ne kadarki uzla?ma ve masa ba??nda ??zme aray??lar?n?n ?korkakl?k? gibi alg?land???ndan yak?nan Akcan, ?Korkmuyoruz ve en ?nemli karar?n alt?na cesaretle imzam?z? at?yoruz? dedi.
Grev ?nl?klerini giydiler
Konu?mas?n?n ard?ndan alk?? ve sloganlar aras?nda ?grev g?zc?s?? yaz?l? ?nl??? giyen Akcan, sorular ?zerine, i?verenin, grev k?r?c?l??? yapamayaca??n?, i?leri kapsam d??? personel ya da ta?eron eliyle g?rd?remeyece?ini, ayr?ca kapsam d??? i??ilerin de sa?duyusuna g?vendiklerini s?yledi.
Bu grevin, ?var olma, yok olma davas?? oldu?unun alt?n? ?izen Akcan, 25 bin 681 ?yelerinin greve ??kaca??n?, memurken y?l sonunda ba?ka kurumlara gidecek olan 8 bine yak?n ?al??an?n da destek vermesini beklediklerini ifade etti. Akcan bu ?al??anlara, ?Nas?l olsa 2008?de Telekom?da olmayacaks?n?z. Gelin y?llard?r birlikte ?al??t???n?z arkada?lar?n?za destek verin? ?a?r?s? yapt?.
?yelerinin 21 bininin ?ebeke i?lerinde ?al??t???n? ve ?ebekenin y?zde 90??n?n ?yelerinin elinde oldu?unu, idari birimlerin de y?zde 70?ine yak?n?nda ?yelerinin ?al??t???n? hat?rlatan Akcan, grevden en ?ok medyan?n, interaktif bankac?l?k yapanlar?n, internet hizmetinden yararlananlar?n etkilenece?ini s?yledi. Ayr?ca GSM operat?rlerinin altyap? hizmetlerini de T?rk Telekom?un vermesinden dolay? etkilenmesi beklenirken, Akcan ?M??terilerine kesintisiz hizmet vermek zorunda olan? T?rk Telekom?un bunun fark?na varmas?n? istedi. (Ankara/EVRENSEL)

Grevi erteleyemezler?

Grevlerinin Bakanlar Kurulu taraf?ndan ertelenmesi halinde ne yapacaklar?n?n sorulmas? ?zerine Akcan, T?rk Telekom 2005?te ?zelle?tirilirken, ?genel g?venli?i etkilemedi?inin? s?ylendi?ini, genel sa?l??? da etkilemedi?ini, hangi gerek?eyle ertelenece?ini sordu. ?Genel g?venlik? gerek?esiyle ertelenmesi halinde, bu gerek?eyi hemen Dan??tay?da devam eden davaya kan?t olarak sunacaklar?n? ve T?rk Telekom?un ?zelle?tirilmesinin s?k?nt?ya girece?ini hat?rlatan Akcan, ??yle bir yanl??l??? yapmazlar diye d???n?yorum? dedi.
Akcan, ?Biz 16 Ekim?de, Bakanlar Kurulu grevi ertelese dahi bir g?nl?k i?e ??kmama hakk?m?z? kullanaca??z. Anayasal hakk?m?z? kimse elimizden alamaz? diye konu?tu. Akcan, T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l????n da telefon ederek, ?T?rk-?? olarak her t?rl? deste?e haz?r?z? mesaj? verdi?ini duyurdu.
www.evrensel.net