Ta?eron i??iler mitinge haz?rlan?yor

Dev Sa?l?k-???te ?rg?tlenme m?cadelesi veren Dicle ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nde ?al??an ta?eron i??ileri, fak?lte bah?esinde yapt?klar? bas?n a??klamas?yla kas?m ay?nda Ankara?da b?y?k bir miting yapacaklar?n? duyurdular.


Dev Sa?l?k-???te ?rg?tlenme m?cadelesi veren Dicle ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nde ?al??an ta?eron i??ileri, fak?lte bah?esinde yapt?klar? bas?n a??klamas?yla kas?m ay?nda Ankara?da b?y?k bir miting yapacaklar?n? duyurdular.
Yap?lan eylemde konu?an Dev Sa?l?k-?? ?rg?tlenme Uzman? Okay K?n?k, i??ilerin 7 ayd?r ?rg?tlenme m?cadelesi y?r?tt?klerini s?yledi. Sendikala?t?klar? i?in 21 i??inin i?ten at?ld???n? hat?rlatan K?n?k, bask?lar?n sendikala?may? engellemeyece?ini bildirdi. ???ilerin ayn? mekanda, ayn? i?i yapmalar?na ra?men sar?, mavi, turuncu renklerde ?niformalar giyip, farkl? yemekhanelerde yemek yiyip, farkl? servislerle ta??nd?klar?n? belirterek 2. s?n?f insan muamelesi g?rd?klerini dile getiren K?n?k, primlerin ve fazla mesailerin ?denmedi?ini, hafta sonu ve bayram ?al??malar?n?n ?cretlerinin bile verilmedi?ini ifade etti.
??yeri Temsilciler Meclisi ?yesi Recep Kaya da ?Y?llard?r ?al??t???m?z halde bir kuru? para almadan emekli ediliyoruz. Fazla mesai ?cretlerimiz ?denmiyor, y?ll?k izinlerimizi yasalara uygun olarak kullanam?yoruz. T?m bunlar?n yan?nda hastanenin eksi ikinci kat?nda havaland?rmas? olmayan, ortas?nda fosseptik ?ukurunun oldu?u ve her g?n ayn? yemeklerin ??kt??? bir ortamda yemek yiyoruz. Gerekli sa?l?k ko?ullar? bir tarafa b?cekler ve farelerin cirit att??? bir ortam bize lay?k g?r?l?yor? diye konu?tu. Kaya, b?t?n bu olumsuzluklara ve ta?eronla?t?rmaya kar?? ??kmak i?in kas?m ay?nda Ankara?da b?y?k bir miting yapacaklar?n? ifade etti. Konu?malar s?ras?nda s?k s?k ????iyiz hakl?y?z kazanaca??z?, ?Ta?eron sa?l??a zararl?d?r?, ?Ya?as?n sendikal m?cadelemiz?sloganlar? at?ld?. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net