Sahneler sadece alk??tan y?k?ls?n!

Y?k?lma tehlikesiyle kar?? kar??ya kalan ?ehir Tiyatrolar? Harbiye Muhsin Ertu?rul Sahnesi?nin ?n?nde yine eylem vard?. ?stanbul ?ehir Tiyatrosu Sanat??lar? Derne?i?nin (??T?SAN) d?zenledi?i eyleme ?ok say?da tiyatro ...


Y?k?lma tehlikesiyle kar?? kar??ya kalan ?ehir Tiyatrolar? Harbiye Muhsin Ertu?rul Sahnesi?nin ?n?nde yine eylem vard?. ?stanbul ?ehir Tiyatrosu Sanat??lar? Derne?i?nin (??T?SAN) d?zenledi?i eyleme ?ok say?da tiyatro oyuncusu, demokratik kitle ?rg?t? temsilcisi ve sanatsever kat?ld?.
Muhsin Ertu?rul Sahnesi?nin ?n?nde yap?lan eylem, tiyatro ?ehitleri i?in mum yak?larak ve sayg? duru?uyla ba?lad?. Tiyatro sanat??s? Can Ba?ak??n okudu?u bas?n a??klamas?nda, T?rk tiyatrosunun yanan, yak?lan ve kapat?lan sahnelerine dikkat ?ekilerek bunlara yenilerinin eklenmesi ?abalar?n?n kayg? verici oldu?u vurguland?. Muhsin Ertu?rul Sahnesi?nin ?ok de?erli bir toplumsal miras oldu?unu dile getiren Ba?ak, ?Muhsin Ertu?rul Sahnesi sadece alk??tan y?k?ls?n? dedi.
Tiyatro sanat??s? Celile Toyon?un okudu?u tiradla devam eden eylemde, T?rk M?hendis Mimar Odalar? Birli?i (TMMOB) ad?na a??klama yapan M?cella Yap?c?, Muhsin Ertu?rul Sahnesi?nin perde a?amamas?n?n tek nedeninin burada yap?lmas? d???n?len IMF toplant?s? oldu?unu s?yledi. Buna d?nyan?n hi?bir yerinde rastlanamayaca??n? belirten Yap?c?, bunun iktidar?n sanat anlay???n? ortaya koydu?unun da alt?n? ?izdi. Yap?c?, sahnenin kentsel ve tarihsel bir S?T alan? oldu?unu ve yap?lacak herhangi bir y?k?m?n hukuksuzluk olaca??n? belirtti. Hukuk?ular? bir an evvel g?reve ?a??ran M?cella Yap?c?, kendi ?stlerine d??en sorumlulu?u da yerine getireceklerini vurgulad?.
?stanbul Barosu K?lt?r Sanat Komisyonu Ba?kan? Avukat ?mer Yasa ise konunun kendilerine intikal ettirildi?ini ve ?stanbul Barosu olarak konuyla yak?ndan ilgilendiklerini bildirdi. Yap?lacak gerekli yasal prosed?rleri a??klayan Yasa, T?rkiye?de hukuk devleti ve demokrasi varsa verilecek kararlar?n sanat lehine olmas? gerekti?inin alt?n? ?izdi. ?mer Yasa?n?n a??klamalar?n?n ard?ndan eylem alk??larla bitirildi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net