Zarakolu yine san?k sandalyesindeydi

Yay?nc? yazar Rag?p Zarakolu?nun T?rk Ceza Kanunu?nun 301. maddesi uyar?nca alt? aydan ?? y?la kadar hapisle cazaland?r?lmas? istendi. Ermeni tehcirini konu alan ?Ger?ek Bizi ?zg?r K?lacak? adl? kitapta,...


Yay?nc? yazar Rag?p Zarakolu?nun T?rk Ceza Kanunu?nun 301. maddesi uyar?nca alt? aydan ?? y?la kadar hapisle cazaland?r?lmas? istendi. Ermeni tehcirini konu alan ?Ger?ek Bizi ?zg?r K?lacak? adl? kitapta, ?T?rkiye Cumhuriyeti?nin alenen a?a??land???? gerek?esiyle a??lan davaya ?stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi?nde d?n devam edildi. Zarakolu?nun h?kim kar??s?na ??kt??? duru?mada ?ngiliz yazar George Jerjian??n g?nderdi?i, ?Kitab? Zarakolu de?il, ben yazd?m? yaz?l? mektubunu mahkeme kabul etmedi.
Zarakolu?nun avukat? ?zcan K?l?? da savunmas?nda, TCK?n?n 301. maddesinin, Anayasa ve Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?ne ayk?r? oldu?unu ?ne s?rerek mahkemenin ?Anayasaya ayk?r?l?k? konusunda ba?vuruda bulunmas?n? istedi. Mahkeme bu talebi de reddetti.
Esas hakk?ndaki g?r???n? a??klayan savc? Kadir Nazmi Yelkenci, kitapta, ?T?rkiye Cumhuriyeti?nin katliamlara devam etti?i ve devletin h?rs?zlarla katilleri koruyacak ?ekilde organize edildi?i?nin belirtildi?ini, bu beyanlar?n ele?tiri hakk? ve tarihsel olaylar? ayd?nlatma ?eklindeki hukuka uygunluk nedenleri kapsam?nda olmad???n? ?ne s?rd?. Duru?ma, Zarakolu?nun savunmas?n? haz?rlamas? amac?yla ertelendi.
Zarakolu, duru?ma sonras?, ?u de?erlendirmeyi yapt?: ?Bu dava hukuk davas? de?il ideolojik bir davad?r. Sadece size ho? gelen fikirlerin s?ylenmesine izin verirseniz d???nce ?zg?rl??? olmaz.? (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net