Aybar sempozyumla an?l?yor

Tarih Vakf??n?n G?ll? Aybar i?birli?i ile d?zenledi?i Mehmet Ali Aybar?? Anma Sempozyumu, ?Politik, Toplumsal ve K?lt?rel ?zne Olarak Ayd?n? temas?yla yar?n Santralistanbul?da ger?ekle?tirilecek.


Tarih Vakf??n?n G?ll? Aybar i?birli?i ile d?zenledi?i Mehmet Ali Aybar?? Anma Sempozyumu, ?Politik, Toplumsal ve K?lt?rel ?zne Olarak Ayd?n? temas?yla yar?n Santralistanbul?da ger?ekle?tirilecek. 1997 y?l?ndan beri her Ekim?de d?zenlenen Sempozyum bu sene 11. kez d?zenleniyor. Toplant?lar, Aybar??n an?s?na yap?lmakla birlikte, al???lm?? anma toplant?lar?ndan farkl? olarak, onun ya?am? boyunca ilgilendi?i alan ya da sorunlardan baz?lar? ?zerine, entelekt?el i?eri?i zengin tart??ma toplant?lar? olarak ger?ekle?iyor. Sempozyum, ayd?n olma haline ili?kin felsef?, epistemolojik, tarihsel, politik, toplumsal ve k?lt?rel perspektiflerden a??l?m sa?lamay? ama?l?yor. Ayd?n kavram?n?n bug?n bize ifade ettikleri; ayd?n?n toplumsal ve siyasal hayattaki i?levi, ayd?n?n sorumlulu?unun s?n?rlar?, evrensellik-yerellik ekseninde ayd?n?n konumu, Osmanl?-T?rk ayd?n? ve halk aras?ndaki ili?ki, T?rkiye ?rne?inde ayd?n-devlet ili?kisi, Mehmet Ali Aybar ?zelinde ayd?n olma halinin d???nsel ve eylemsel unsurlar? gibi sorunsallar sempozyumu y?nlendirecek tart??ma eksenlerinden baz?lar?n? olu?turuyor.

Sempozyumun program? ??yle:

10.20 A??l?? - Hasan B?lent Kahraman (Oturum Ba?kan?)
10.30-10.50 Taner Timur ?Ayd?n Kavram?n?n Epistemolojik Sorgulamas??
10.50-11.10 Ferda Keskin ?Do?ruyu S?ylemek?
11.10-11.30 Tufan Erh?rman ?Ola?and??? D?nemlerde Entelekt?elin Sorumlulu?u?
11.30- 11.50 Aylin ?zman ?Kar?? Belle?i Konu?turmak: Bir Ayd?n Olarak M.Ali Aybar?
11.50-12.50 Tart??ma ve Sorular
Ferda Keskin (Oturum Ba?kan?)
13.50-14.10 Cemil Oktay ?Geleneksel Osmanl? Ayd?n?n?n Halka Bak????
14.10-14.30 Murat Belge ?Bat?l?la?ma ?er?evesinde Ayd?n-Devlet ?li?kisi?
14.30-14.50 H.B. Kahraman ?Siyasal D?n???m ve T?rkiye?de M?nevver-Ayd?n-Entelekt?el?
14.50 -15.10 Tan?l Bora ?Ayd?n olmak: ?Som? D???nce ve Pop?larizasyon Aras?nda. Aybar ?rne?inde Bir Tart??ma?
15.10- 16.10 Tart??ma ve Sorular.
16.30 - Kokteyl (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net