Be?ikta??tan Denizli haberlerine yalanlama

Be?ikta? Kul?b?, d?n baz? bas?n yay?n organlar?nda, teknik direkt?r Ertu?rul Sa?lam??n g?revine son verilerek, yerine Mustafa Denizli?nin getirilece?i y?n?nde yay?nlanan haberler ?zerine a??klama yapt?.


Be?ikta? Kul?b?, d?n baz? bas?n yay?n organlar?nda, teknik direkt?r Ertu?rul Sa?lam??n g?revine son verilerek, yerine Mustafa Denizli?nin getirilece?i y?n?nde yay?nlanan haberler ?zerine a??klama yapt?.
Bu iddialar?n tamamen yalan oldu?u vurgulanan a??klamada, ?Teknik direkt?r Mustafa Denizli ile hi?bir g?r??me yap?lmam??, hi?bir temasta bulunulmam??t?r? denildi.
A??klamada daha sonra ?u ifadelere yer verildi: ?Y?netim kurulumuzun hayal ?r?n? bu haberlerde iddia edildi?i ?ekilde bir d???ncesi ya da giri?imi kesinlikle bulunmamaktad?r. BJK Y?netim Kurulu, teknik direkt?r?m?z Ertu?rul Sa?lam??n bilgisine g?venmekte, kendisini t?m?yle desteklemekte ve Ertu?rul Sa?lam??n Be?ikta??? hedeflenen ba?ar?lara ula?t?raca??na inanmaktad?r.
Bu yalan haberler, Be?ikta? camias?na zarar vermek, birlik beraberli?imizi zedelemek ve ba?ar?lar?m?za engel olmak isteyen grup ve mihraklar taraf?ndan ortaya at?lmaktad?r. Camiam?zdan bu tarz as?ls?z ve art niyetli yalan haberleri dikkate almamas?n? rica eder, kamuoyunun bilgilerine sayg?lar?m?zla sunar?z.?
Denizli de yalanlad?
?te yandan teknik direkt?r Mustafa Denizli, baz? bas?n organlar?nda Be?ikta? Kul?b? ile g?r??t??? y?n?nde ??kan haberlerin ger?ekle hi?bir ?ekilde ilgisi olamad???n? a??klad?. Denizli, Be?ikta? Kul?b??n?n internet sitesine yapt??? a??klamada, ?D?n medyada ?ahs?mla ilgili ??kan spek?latif haberlerin ger?ekle hi?bir ?ekilde ilgisi yoktur. Bu t?r haberler, hem ?ok sevdi?im Ertu?rul karde?imi, hem ?ok sevdi?im Be?ikta? Kul?b? ile camias?n?, hem de ?ahs?m? zor duruma sokmaktad?r. Bu uydurma haberlere baz?lar?n?n yorum yapmas? da herkesi zorda b?rakmaktad?r? dedi. Mustafa Denizli, bu a??klamay? ?zellikle Be?ikta? Kul?b??n?n resmi internet sitesine yaparak, Be?ikta? camias?n?n ger?ekleri bilmesini istedi?ini vurgulad? ve ??yle devam etti: ?Benim tek dile?im Be?ikta???n, ?zellikle de Ertu?rul Sa?lam??n ?ok ba?ar?l? olmas?d?r. Bu t?r yalan haberler beni fazlas?yla ?zmekte ve rahats?z etmektedir. Kamuoyunun ve spor camias?n?n bu yalan haberlere itibar etmemesini, prim vermemesini ?zellikle rica ediyorum.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net