Abdi ?pek?i?de b?y?k ??len

?NBA Europe Live Tour 2007? kapsam?nda bir haftad?r ?stanbul?da bulunan NBA tak?mlar?ndan Minnesota Timberwolves, bug?n Efes Pilsen ile ?zel ma? yapacak.Abdi ?pek?i Spor Salonu?nda saat 21.00?de ba?layacak ve NTV?den naklen ...


?NBA Europe Live Tour 2007? kapsam?nda bir haftad?r ?stanbul?da bulunan NBA tak?mlar?ndan Minnesota Timberwolves, bug?n Efes Pilsen ile ?zel ma? yapacak.
Abdi ?pek?i Spor Salonu?nda saat 21.00?de ba?layacak ve NTV?den naklen yay?nlanacak ma?, ayn? zamanda bir NBA tak?m?n?n T?rkiye?deki ilk kar??la?mas? ?zelli?ini ta??yor.
NBA ile ULEB y?neticileri aras?nda yap?lan anla?maya g?re, bu y?l ekim ay?nda 4 NBA tak?m?n?n dahil oldu?u ?NBA Europe Live Tour 2007? turnesinin T?rkiye aya??n? olu?turan Efes Pilsen-Minnesota Timberwolves ma??n? Devlet Bakan? Murat Ba?esgio?lu ile Gen?lik ve Spor Genel M?d?r? Mehmet Atalay??n da izleyece?i belirtildi.
Bu arada, ge?en y?l ABD?de, NBA tak?mlar?ndan Denver Nuggets ve Golden State Warriors tak?mlar?yla haz?rl?k ma?lar? yapan Efes Pilsen, bir ilke daha imza atarak, T?rkiye?de bir NBA tak?m?yla ma? yapan ilk T?rk tak?m? olacak.
Timberwolves ma?a haz?r
Bu arada Minnesota Timberwolves, Efes Pilsen?in Merter?de bulunan tesislerinde d?n sabah ger?ekle?tirdi?i son antrenmanla ?NBA Europe Live Tour 2007? organizasyonu kapsam?ndaki bir haftal?k kamp ?al??malar?n? tamamlad?. Minnesota Timberwolves Antren?r? Randy Wittman, bug?n hayranlar?n?n kar??s?na ??kmak i?in sab?rs?zland?klar?n? s?yledi.
Wittman, yapt??? a??klamada, ?stanbul?da iyi bir hafta ge?irdiklerini s?yleyerek, ??yi bir ?al??ma d?nemi ge?irdik. Burada ?ok iyi imkanlarla kar??la?t?k. Verimli bir d?nem oldu bizim i?in. Bize tahsis edilen ?al??ma alanlar? ?ok iyiydi. Art?k oynamak istiyoruz. Bunun i?in ?ok heyecanl?y?z? dedi. T?rkiye?yi ?ok be?endi?ini kaydeden ABD?li ?al??t?r?c?, ??stanbul?un b?y?k olmas? ve insanlar?n s?cakl??? ilgimizi ?ekti? derken, NBA?de forma giyen T?rk oyuncular Hidayet ve Mehmet ile ilgili soruyu ise, ?Hidayet ile 1 sene ?al??t?m. ?ok ba?ar?l? bir oyuncu. Mehmet ise harika bir sezon ge?irdi. Gelecek sezonlarda ?ok ba?ar?l? olacaklar?na inan?yorum. ?kisiyle de tan??mak mutluluk vericiydi? diye yan?tlad?.
Randy Wittman, Efes Pilsen?in ABD?li antren?r? David Blatt ile ilgili ise, ?David Blatt ?ok iyi bir antren?r. Avrupa ?ampiyonas??nda Rusya?n?n ba??nda ?ok ba?ar?l? oldu. Efes Pilsen i?in iyi tercih? diyerek s?zlerini tamamlad?.
Minnesota Timberwolves oyuncusu Randy Foye ise, bug?nk? Efes Pilsen ma??n?n ?ok e?lenceli olaca??n? ifade ederek, ?Burada bizi misafir gibi a??rlad?lar. Bug?n ??k?p oynayaca??z ve e?lenece?iz? ifadesini kulland?.(SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net