ZEUS SUNA?I

 • Can dostu Patroklos?un Troyal? Hektor?un k?l?c?yla can vermesinden sonra Ahilleus, art?k ?n?ne gelen Troyal?y? k?r?p ge?irmeye ba?lad?. Haliyle onun ?fkesinden canh?ra? ka???an askerlerin bir k?sm?, belki can?m?z? kurtar?r?z ...


  Can dostu Patroklos?un Troyal? Hektor?un k?l?c?yla can vermesinden sonra Ahilleus, art?k ?n?ne gelen Troyal?y? k?r?p ge?irmeye ba?lad?. Haliyle onun ?fkesinden canh?ra? ka???an askerlerin bir k?sm?, belki can?m?z? kurtar?r?z umuduyla kendilerini Ksantos Irma???na att?lar. Ne var ki Ahilleus da onlar?n ard? s?ra suya atlad?. ?n?ne gelene sapl?yordu k?l?c?n?... Bir tanr? olan Ksantos Irma?? bir s?re sonra cesetlerle dolup t?kand?. Buncas?na masum askerlerin k?r?l?p k?r?l?p gitmelerine isyan kesilen Ksantos Irma??, k?z?la kesilmi? ve de ?fkeli dalgalar?yla hemen bo?mak istedi Ahilleus?u! O y?zden Ahilleus bir yolunu bulup ka?maya ba?lay?nca da pe?ini b?rakmad?; Zeus?un kartal? gibi u?arcas?na ka?sa da ?ok ge?meden onu yakalad?... K?pk?z?l dalgalar?yla ?st?ne ?st?ne sald?rd?! Art?k tanr? Ksantos?un sular?nda can verece?ini sezinleyen Ahilleus, kendine dost bildi?i Olimposlu tanr?lara yalvar yakar oldu... Hemen denizler tanr?s? Poseydon?la tanr??a Atena yeti?ti yard?m?na. Bu iki tanr?, sava?? s?rd?rmesi i?in onu g?zel s?zlerle y?reklendirmeye ?al??t?lar:
  ?Buncas?na ?rk?p titreme Ahilleus!? diye s?ze ba?lad? Poseydon. ?Bak en b?y?k tanr?lar olarak yard?m?na geldik. Senin yazg?n bir ?rma??n i?inde bo?ulup ?lmek de?il! G?receksin, birazdan ?fkeli dalgalar?n? geri ?ekecek Ksantos Irma??. Sen surlara do?ru kovala Troyal?lar?. Orada da Hektor?u bulup ?ld?receksin!?
  Bu s?zlerden sonra her iki tanr? Olimpos?a d?nd?. Ger?ekten de onlar?n ???tleri dizlerine g?? katt? Ahilleus?un. Ovada y?r?meye ba?lad? a??raksak. ?arap k?rm?z?s?na kesilmi? sular alt?ndayd? Troya Ovas?... S?r?yle ceset y?z?yordu sular?n ?st?nde... I??ldayan silahlar y?z?yordu... Ve Ahilleus da cesetlerin ?st?nden s??raya s??raya yol al?yordu. Ne var ki azg?n sular? ?ahland?k?a ?ahlanan Ksantos Irma??, D?mrek ?ay??n? yard?m?na ?a??rd? g?rleye g?rleye: ?Gel karde?im? dedi ona. ?Bu adam?n ?fkesine kar?? dural?m birlikte. Neredeyse yok edecek Priyamos?un bu g?zel Troya?s?n?! Sen de ak?t b?t?n sellerini. Kabar, co?, b?y?k bir kas?rga kopar. A?a?lar, ta?lar g?rlesin. Bu adam? ikimiz alt edelim! ?st?ndeki etkin silahlar? da i?ine yaramas?n!.. Yata??mda ?amurlara g?mece?im onu. ?st?n? ?ak?llar?mla ?rtece?im. Bu lanet sava? bitsin! Hep Olimposlu tanr?lar?n k??k?rtmas? y?z?nden b?t?n bu olup bitenler. Baksana, cesetlerle dolup t?kand?m...?
  ?ki nehir tanr?s? ayr? ayr? kollardan k?pk?z?l dalgalar?yla yeniden ard?na d??t?ler Ahilleus?un. Dalgalar ?st?ne sald?rd?k?a Ahilleus yere y?k?l?yor; yeniden aya?a kalk?p y?r?meye ?al???yordu zar zor... O anda Ahilleus?un ba??na gelenleri hemen g?rd? tanr??a Hera; ?Kalk topal o?lum benim, kalk! Bak Ahilleus ?ok zor durumda!? diye seslendi demirci tanr? Hefaystos?a. ?Git bir yang?n ??kar ovada. Ben de deniz k?y?s?na gidip kas?rgalar? uyand?ray?m. Ova tutu?sun; yans?n!..? Hera deniz k?y?s?na ko?arken b?y?k bir ate? parlatt? ovada Hefaystos... Bu ate?in alevleri, Ahilleus?un do?rad??? bedenleri yakt?. Irmaktan ta?an binlerce ?l?y? yakt?. Ova ba?tan sona kurudu. K?y?lar?ndaki nil?ferler, kam??lar, maz?lar tutu?tu. Irmak tanr?lar? Ksantos?la D?mrek ?ay? yataklar?na ?ekilip b?z?ld?ler...
  Ayn? anda Olimposlu tanr?lar aras?nda da bir vuru?ma, bir g?r?lt?, bir heng?me patlad? Troya Ovas??nda... Sava? tanr?s? Ares, tanr??a Atena?n?n ?st?ne y?r?d?. ?Ne diye tanr?lar? birbirine kat?yorsunuz gene anal? k?zl??? diye ??k??t? Atena?ya. ?Sava?lar benden sorulur. Ancak ben k??k?rt?r?m insanlar? sava?a... Hani bir g?n benim ?st?me Diyomedes?i salm??t?n. O da beni yaralam??t? karg?s?yla... ?imdi bunun ?c?n? alaca??m senden!? B?yle dedi Ares ve k?l?c?yla ?st?ne ?ulland? Atena?n?n. Atena geri geri ka?t?. Az ?tede g?rd??? kocaman, p?rt?kl? kara bir kaya par?as?n? avu?lad? tek eliyle. Eskiden bir tarlaya s?n?r olsun diye konmu?tu o kaya. Atena?n?n kald?r?p savurdu?u bu kaya par?as?, azg?n Ares?in boynunu vurdu. Ve bir anda eli aya?? ??z?ld? tanr?n?n; yere y?k?ld?... ??n ??n silahlar? ??nlad?; toza topra?a buland? tanr?. Ve tanr??a Atena da kahkas?n? koyuverdi... Sonra da anas? Hera?n?n yan?na do?ru ko?maya ba?lad?... O anda da tanr??a Afrodit geldi Ares?in yard?m?na. Ve Atena onu g?r?nce gerisin geri d?nd?. ?Ne diye yard?m edersin bu ba? belas? Ares?e?? diye g?rledi Atena. ?O Troyal?lar? desteklemeseydi biz ?oktan sava?? bitirecektik. ?oktan yan?p k?l olacakt? Troya!.. ?u ?irkinli?ine bakmazs?n da ?n?ne gelen kim olursa cilveler yapars?n!? S?z?n? bitirince Afrodit?in g??s?ne bir yumruk indirdi... Ve Afrodit de yere yuvarland? yumru?un etkisiyle; Ares?in yan?na yak?n, ?ylece uzan?p kald?...
  Olimpos?tan Troya Ovas??n? g?zetleyen Ba?tanr? Zeus da, gerek insanlarla insanlar, gerekse tanr?larla tanr?lar aras?ndaki bu heng?meyi g?rd?k?e y?re?i sevin?le doluyor; uzun uzun kahkalar at?yordu...
  Ne var ki ovada kopan bu yang?n ve kas?rgadan binbir p?narl? Kazda?? ?rkt? en ?ok. ?st?ndeki ormanlar titredi. Geyikler, kuzular, aslanlar ve koynunda uyuklayan sular b?z?ld? korkular?ndan. A?a? perileri ???l?klar att?... ?nsanlar?n Olimpos?u olan Kazda??; hem insanlar?n hem birbirlerini vuru?turan tanr?lar?n, g?n gelip kendisine de sald?racaklar?n? o g?n anlad?...
  Ya?ar Atan
  www.evrensel.net