06 Ekim 2007 00:00

Pakistan?da sembolik se?im

Pakistan?da bug?n devlet ba?kanl??? se?imleri d?zenlenecek. Parlemento ve il meclislerince yap?lacak se?imlerden, 1999 y?l?nda darbeyle iktidara gelen General Pervez M??erref?in zaferle ??kmas?na kesin g?z?yle bak?l?yor.

Paylaş

Pakistan?da bug?n devlet ba?kanl??? se?imleri d?zenlenecek. Parlemento ve il meclislerince yap?lacak se?imlerden, 1999 y?l?nda darbeyle iktidara gelen General Pervez M??erref?in zaferle ??kmas?na kesin g?z?yle bak?l?yor.
Zira son birka? ayd?r siyasi t?kan?kl???n ya?and??? ?lkede, se?im arifesinde ya?anan son geli?meler M??erref?in, y?kselen muhalefete ra?men koltukta oturmaya devam edece?ine i?aret etti.
Butto?nun son dakika hamlesi
M??erref?in ?zerindeki bask?y? hafifleten geli?melerden ilki, ge?en g?nlerde M??erref ile g?r??melerin ?t?kand???n?? a??klam?? olan eski Ba?bakan Benazir Butto?nun ?ark etmesi oldu. S?rg?n ba?bakan, hakk?ndaki yolsuzluk su?lamalar?n?n d???r?lmesi, Pakistan ve siyasetine d?nmesi ile ocak ay?ndaki genel se?imlere kat?lmas? kar??l???nda M??erref ile ?s?zl?? olarak bir anla?maya vard???n? a??klad?. Butto b?ylece M??erref?e yeniden iktidar yolunu da a?m?? oldu.
General ile ABD arabuluculu?unda uzun bir s?redir ?g?? payla??m?? pazarl?klar? yapan Butto, M??erref?le var?lan anla?man?n yaz?l? hale d?n??mesi konusunda da iyimser oldu?unu s?yledi. Bu geli?meye ra?men Benazir Butto?nun lideri oldu?u ?Pakistan Halk Partisi?nin (PPP) milletvekilleri, devlet ba?kanl??? oylamas?na kat?lmayacak.
Sonu?lar a??klanmayacak
M??erref y?k?n? hafifleten bir di?er geli?me ise Pakistan Y?ksek Mahkemesi?nin, muhalefetin devlet ba?kanl??? se?imlerinin ertelenmesi ba?vurusunu reddetmesi oldu.
Mahkemenin bu karar?yla, M??erref?in yeniden se?ilmesine kesin g?z?yle bak?lan se?im ?n?ndeki t?m engeller de kalkm?? oldu.
Ancak mahkeme, se?im sonu?lar?n?n, M??erref?in se?ilme hakk?yla ilgili itirazlar karara ba?lanana kadar a??klanmayaca??n? duyurdu. Muhaliflerin ba?vurular?yla ilgili duru?malar, 17 Ekim?de ba?layacak.
M??erref?in rakipleri
Pakistan?da devlet ba?kan?, 342 sandalyeli parlamento ile 100 sandalyeli Senato ve 4 vilayet (Pencap, Sind, Kuzey Bat? S?n?r? ve Belucistan) meclisinin ?yeleri taraf?ndan se?iliyor. Oylama t?m meclislerde TS? bu sabah saat 08.00?da ayn? anda yap?lacak.
En ?ok oyu alan aday 5 y?ll???na se?ilmi? olacak. Esas iktidar? ba?bakanlar?n elinde tuttu?u Pakistan?da devlet ba?kanlar?n?n ?ok bir yetkisi bulunmuyordu, ancak General M??erref?in d?nemi de dahil ?e?itli d?nemlerde devlet ba?kan?n?n yetkilerini art?rmak i?in anayasa de?i?iklikleri yap?ld?.
Se?ime M??erref d???nda 4 aday daha kat?l?yor, ancak bunlardan ikisi, M??erref ile ana muhalefet partisi aday?n?n se?ime kat?lmas?na son anda bir aksilik ??kar diye aday g?sterildiler.
General M??erref?in rakipleri Benazir Butto?nun yoklu?unda Pakistan Halk Partisi?nin liderli?ini y?r?ten Mahdum Emin Fehim ile askeri rejime kar?? ??kan avukatlar?n aday? Vecihiddin Ahmed.
Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?in rakiplerinden biri Fehim, Benazir Butto?nun yoklu?unda Pakistan Halk Partisi?nin (PPP) liderli?ini y?r?tm??t?. PPP?nin vekil lideri Fehim, ?lkenin ilk se?ilmi? ba?bakan? Z?lfikar Ali Butto?nun zaman?nda bakanl?k yapm??t?.
Vecihiddin Ahmed ise askeri rejime kar?? ??kan avukatlar?n aday?. Ahmed, 2000 y?l?nda M??erref?e sadakat yemini etmeyi reddederek istifa eden avukatlar aras?nda bulunuyor.
Se?ilemeyece?ini bildi?ini s?yleyen muhalet aday? Ahmed, amac?n?n M??erref?in ?anayasaya ayk?r? y?netimine? kar?? ??kmak oldu?unu s?yl?yor. (DI? HABERLER)

?ni?leriyle ??k??lar?yla General M??erref

Pakistan?da 1999 y?l?nda darbeyle y?netime el koyan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref, se?im arifesinde eski Ba?bakan Benazir Butto ile yapt??? ?s?zl?? anla?ma ile son zamanlarda azalan pop?laritesine ra?men yar?nki se?imlerde ?favori? g?steriliyor. ABD?nin ?ter?re kar?? sava?? kampanyas?na verdi?i destek nedeniyle, ordu-din-devlet ili?kilerinin geleneksel olarak i? i?e ge?mi? oldu?u Pakistan?da son d?nemde ?im?ekleri ?zerine ?eken M??erref?in, bir yandan ba??n? avukatlar?n ?ekti?i muhalefet ile ?te yandansa ?lkenin sorunlu b?lgesi Veziristan?da ?slamc? g??lerle ba?? dertte. Devlet ba?kanl??? g?revinin yan? s?ra genelkurmay ba?kanl??? da yapan ve bu nedenle ele?tiri oklar?n?n hedefi haline gelen M??erref, askeri ?niformay? ??kartabilece?ini a??klamas?na ra?men muhaliflerini ikna edemedi ve muhalif milletvekilleri ge?en sal? g?n?, sonuca bir etkide bulunamayacak olmas?na ra?men parlamentodaki g?revlerinden istifa etti.
?Ter?rle m?cadeleye katk?lar??ndan dolay? Washington??n takdirini kazanan ABD?nin sad?k m?ttefiki M??erref?in ?alkant?l? siyasi ge?mi?i ?zetle ?u ?ekilde:
7 Ekim 1998: Sonradan s?rg?ne g?nderdi?i Ba?bakan Navaz ?erif taraf?ndan genelkurmay ba?kanl???na getirildi.
Ba?bakan ile aras?, g?reve gelmesinden 1 y?l sonra Hindistan s?n?r?nda, Ke?mir?de ??kan ?at??mayla ilgili g?r?? ayr?l??? nedeniyle bozuldu.
13 Ekim 1999: Sri Lanka gezisinin bitmesine 1 g?n kala Navaz ?erif taraf?ndan g?revden al?nd?. Bu, darbeyi tetikleyen olay oldu. Pakistan?a d?nd? ve ?kans?z? darbeyle iktidar? gasp etti. 1 y?l sonra s?rg?ne g?nderilen ?erif, ge?en haftalarda ?lkeye d?nmek isteyince yeniden s?rg?ne g?nderildi.
20 Haziran 2001: M??erref, devlet ba?kan? olarak yemin etti ve bunun yan? s?ra genelkurmay ba?kanl???na devam etti.
12 Eyl?l 2001: 11 Eyl?l sald?r?lar?ndan 1 g?n sonra d?nemin Amerikal? D??i?leri Bakan? Colin Powell, M??erref?e, ?Ya bizimlesiniz, ya da bize kar??? diyerek uyar?da bulundu. Zira, Pakistan ve ?zellikle Pakistan istihbarat?n?n (ISI) Taliban ile s?k? ili?kileri vard?. 1 hafta sonra Pakistan, ABD?nin ?nc?l???ndeki ?ter?rle m?cadele? ekibine kat?ld???n? ilan etti. Pakistan, Afganistan i?galinde ?nemli roller oynad?.
30 Nisan 2002: M??erref, g?rev s?resinin 5 y?l uzat?lmas?na izin veren tart??mal? referandumda istedi?ini elde etti.
6 Temmuz 2002: M??erref, eski ba?bakanlar Butto ile ?erif?in tekrar aktif rol ?stlenmesini engelleyecek kararlar ??kartt?.
14 ve 25 Aral?k 2003: El Kaide?nin Rawalpindi?de d?zenledi?i iki suikast giri?iminden kurtuldu. ?lk sald?r?ya ordu yetkililerinin de destek oldu?u ortaya ??kt?.
24 Aral?k 2003: M??erref, Ordudaki g?revinden 2004 y?l? sonuna kadar ayr?laca??n? duyurdu.
Aral?k 2004: Hindistan Ba?bakan? Atal Bihari Vajpayee ile ?bar??? g?r??melerine ba?lanmas? konusunda anla?t?.
30 Aral?k 2004: Genelkurmay ba?kanl??? g?revinden ayr?lmama karar? ald???n? a??klad?.
Eyl?l 2006: ?Ate? Hatt?nda? adl? otobiyografisi sat??a sunuldu.
9 Eyl?l 2007: Y?ksek Mahkeme?nin Ba?hakimi ?ftikhar ?audri?nin g?revine, yetkisini k?t?ye kulland??? iddias?yla son verdi. Bu olay, Pakistan siyaseti i?in d?n?m noktas? oldu. ?lkede ?audri?ye destek amac?yla ba?layan y?r?y??ler, M??erref kar??t? direni?e d?n??t?.
6 Temmuz 2007: Rawalpindi?deki bir askeri ?s yak?nlar?ndan, M??erref?i ta??yan u?a?a ate? a??ld?, u?ak isabet almad?.
10 Temmuz 2007: 1 haftal?k ku?atman?n ard?ndan M??erref, ?slamc?lar?n konu?land??? Lal Mescid?e bask?n d?zenlenmesi karar? ald?. En az 105 ki?i ?ld?. Bu olay da, Veziristan?daki sorunun hortlamas?na neden oldu.
20 Temmuz 2007: Y?ksek Mahkeme, M??erref?in karar?na ra?men ?audri?yi tekrar g?reve getirdi.
27 Temmuz 2007: Butto ile Abu Dabi?de bir araya geldi ve ?g?? payla??m?? konusunda zemin haz?rlamaya ?al??t?. Ancak Butto, M??erref?e, genelkurmay ba?kanl???n? b?rakmas? dahil, ?artlar sundu. Devam eden g?r??melerde sonu? elde edilemedi.
10 Eyl?l 2007: Navaz ?erif, s?rg?n hayat?na son verme amac?yla geldi?i ?slamabad?da g?zalt?na al?nd? ve Suudi Arabistan?a g?nderildi.
18 Eyl?l 2007: M??erref, Y?ksek Mahkeme?ye, tekrar devlet ba?kan? se?ilmesi halinde askeri ?niformay? ??kartaca??n? s?yledi.
2 Ekim 2007: M??erref, genelkurmay ba?kanl??? g?revini teslim etmek istedi?i eski ?stihbarat ?efi General E?fak Kayani?yi ordudaki g?revine yard?mc? olarak atad?. H?k?met, Butto hakk?ndaki yolsuzluk su?lamalar?n?n d???r?lece?ini a??klad?.
5 Ekim 2007: Butto, ABD destekli g?? payla??m? konusunda M??erref ile s?zl? anla?ma yapt???n? duyurdu. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

ABD m?ttefiklerini silahland?r?yor

SONRAKİ HABER

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki için attığı destek mesajını sildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa