?Blackwater Irak?ta yarg?lans?n?

Irak?ta ge?en hafta 13 sivili katletmesinin ard?ndan ?lkedeki faaliyetleri s?n?rland?r?lan Amerikan Blackwater ile ilgili soru?turma sonu?lar?, Ba?dat?a sunuldu. Raporda, sorumlular?n Irak?ta yarg?lanmas? tavsiye edildi.


Irak?ta ge?en hafta 13 sivili katletmesinin ard?ndan ?lkedeki faaliyetleri s?n?rland?r?lan Amerikan Blackwater ile ilgili soru?turma sonu?lar?, Ba?dat?a sunuldu. Raporda, sorumlular?n Irak?ta yarg?lanmas? tavsiye edildi.
Raporda, Blackwater ?irketi 16 Eyl?l?de meydana gelen olayda 13 ki?inin ?l?m?nden sorumlu tutuldu. Soru?turma sonu?lar?na g?re Blackwater ?al??anlar?, sald?r?ya u?ramad?klar? halde ate? a?arak yetkilerini a?t?. ABD?de, Irak?taki ?zel ?g?venlik? g??lerinin yarg?lanmas?na y?nelik yasal bir bo?luk bulunuyor.
?te yandan Amerikan askeri raporlar?n?n da ?Blackwater elemanlar?n?n herhangi bir k??k?rtma olmadan ate? a?t???na ve a??r? g?? kulland???na i?aret etti?i? belirtildi. Washington Post gazetesi, askeri bir yetkiliye dayand?rd??? haberinde, raporlar?n Irak h?k?metinin Blackwater??n ?kusurlu? oldu?u y?n?ndeki yakla??m?n? destekledi?inin g?r?ld???n? belirtti. Yetkili, ate? a??lan sivillerin silah? olmad???n?, Irak polisinin de ate? a?mad???n? kaydetti. Blackwater davas?na Amerikan Federal Soru?turma B?rosu bak?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net