?ZG?RL?K YOLU

 • Irak ?h?k?meti?nin, ABD?li ?zel g?venlik ?irketi Blackwater personelinin, 20 Irakl?y? katletmesinin ard?ndan ?irketin ?lkedeki faaliyetlerini ask?ya ald??? haberi, nadirli?i kadar beklenmeyen bir olayd?.


  Irak ?h?k?meti?nin, ABD?li ?zel g?venlik ?irketi Blackwater personelinin, 20 Irakl?y? katletmesinin ard?ndan ?irketin ?lkedeki faaliyetlerini ask?ya ald??? haberi, nadirli?i kadar beklenmeyen bir olayd?.
  Yine haberlere g?re ABD D??i?leri Bakanl???, Ba?dat??n emrini esas itibariyle yok sayaca??n? a??klayarak, Blackwater??n ?lkedeki i?ine devam edebilece?ini ilan ediyordu. Blackwater, Irak?taki Amerikal?lar?n g?venli?inden sorumlu. Ve tabii ki de Irak??n se?ilmi? kuklalar?n? korumakla m?kellef. (?Ba??ms?z bir ?lke? i?in ne ?ok kukla var.)
  Blackwater??n bu son silahl? sald?r?s? ilk de?ildi ve ne yaz?k ki son da olmayacak. Amerikan g?venlik ?irketinin (ve bu ?irkete benzer di?er ?irketlerin) icraatlar?n? izleyenler i?in Blackwater??n sivillere ate? a?mas? s?rpriz olmasa gerek. Baz? ara?t?rmalar ile haberlere g?re Blackwater, ABD?de dahi ayn? ?ekilde davran?yor!
  R?zgar?n, ya?murlar?n ve g?rleyen suyun Pontchartrain G?l??nden New Orleans?a do?ru ilerledi?i 2005 y?l?na d?n?n ve zaten ku?atma alt?nda olan kasaban?n, bir ba?ka g?? taraf?ndan da ku?at?ld???n? hat?rlay?n. Blackwater, otomatik silahlarla donanm?? ve ABD ?? G?venlik B?rosu ile s?zle?mesi olan yegane ?irketlerden biriydi. Halk, bu do?al felaketin elinde k?vran?rken, bunlara kovboyculuk oynama izni verilmi?ti.
  Y?llar ?nce ?Democracy Now!? televizyonu muhabiri ve yazar Jeremy Scahill, Katrina Kas?rgas??n?n y?kseldi?i g?nlerde bu g?venlik ?irketlerinden birinde ?al??an bir adamla yapt??? sohbeti haberle?tirmi?ti. Scahill?in haberindeki adam, merkezi Alabama?da bulunan ve ?Yak?n Koruma ve Taktiksel G?venlik? (BATS) ad?yla bilinen ?irketin ?al??an? Michael Montgamery idi. Eleman, Scahill?e, New Orleans?taki felaketin ikinci gecesinde kente ula?t???n? s?ylemi?ti. Burada s?z? Scahill?e b?rakal?m:
  ?Dokuzuncu m?nt?kada durmu?lard?. ?st ge?itte, onun (Montgamery) de?i?iyle siyah ?ete ?yeleri ?zerlerine ate? a?m??t?. Montgamery, ?O s?rada, orta??mla telefonda konu?uyordum? dedi. Ben de, ?Daha sonra ne yapt?n? diye sordum. O da, ?Telefonu f?rlatt?m ve ate? a?t?m? dedi. ?Ne t?r silahlarla? diye sordum. Yan?t?, ?AR-15 t?fekler ve Glock 9?larla? oldu. Siyah ?ete ?yeleri diye niteledi?i insanlara ate? ediyorlard?. Bu kez, ?Daha sonra ne oldu? Birini ?ld?rd?n m?? diye sordum. O da, ??ey, ??yle s?yleyelim; baz? inlemeler ve ???l?klar duydum ve ard?ndan ate? kesildi. Yeteri kadar s?yledik.?
  Scahill, bu ifadeleri ?Democracy Now!? televizyonunun ulusal yay?n?nda, 23 Eyl?l 2005 g?n? yap?lan programda aktard?. Scahill?e g?re bu ve buna benzer gruplar, Louisiana?da yasal izinleri olmadan ?al???yorlar. Ellerindeki tek ?ey; ?? G?venlik B?rosu ile yapt?klar? s?zle?me ve Louisiana Valili?i?nden gelen bir mektup. Bu yolla, otomatik silahlar? ellerine al?yorlar ve zenginlerin mal?n? korumak i?in konu?lan?p, yoksullara sava? a??yorlar.
  Scahill, New Orleans?ta kur?unlar?n havada u?tu?u gecenin ard?ndan olay yerine gelen askeri yetkililerin ve Louisiana Jandarmas??n?n, hi?bir tutanak tutmad?klar?n? da s?ylemi?ti. Scahill?in ifadeleriyle devam edelim: ?Yani bu ki?isel dokunulmazl?k havas?yd?. ?imdi, onun (Montgamery) neyin ?zerine ate? a?t???n? nas?l bilece?iz? Olay?n asl?nda ne oldu?unu nas?l bilece?iz? Siyah ?ete ?yeleri diye tarif etti?i bir grup insana ate? a?mas?yla a??k?a ?v?nen bu adam?n anlatt??? olaya ili?kin neden bir kanun y?r?rl?kte de?il??
  Irak?ta ABD askerleriyle birlikte ?al??an onlarca s?zle?meli ?irket var. Ama Blackwater elemanlar?, ?ok daha fazla para al?yor ve daha iyi te?hizatlara sahipler. ??te bu y?zden ?demokrasi? i?in sava?m?yorlar. Bunlar, iyi Amerikan paras? i?in sava??yorlar. Paras? olanlar i?in sava??yorlar. Irakl?lar? umursuyorlar m?? Niye, kas?rga ve f?rt?na ortas?ndaki ?Amerikal?lar?? umursam??lar m?yd??
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net