Fotoğraf: Evrensel

?Emek hareketi AB?ye kar?? m?cadele etmeli?

TMMOB taraf?ndan d?zenlenen AB S?reci Kar??s?nda Emek Sempozyumu?nda, Avrupa Birli?i m?zakere s?recinin, T?rkiye?deki ?al??ma hayat?na ve emek hareketine kar??, emperyalist mant?kla delikler a?maya ?al??t??? vurguland?.


TMMOB taraf?ndan d?zenlenen AB S?reci Kar??s?nda Emek Sempozyumu?nda, Avrupa Birli?i m?zakere s?recinin, T?rkiye?deki ?al??ma hayat?na ve emek hareketine kar??, emperyalist mant?kla delikler a?maya ?al??t??? vurguland?.
Milli K?t?phane Konferans Salonu?nda d?n ba?layan sempozyumun a??l?? konu?mas?n? yapan Ziraat M?hendisleri Odas? Ba?kan? G?khan G?nayd?n, AB?nin, T?rkiye gibi ?lkelere bak???n?n; Hitler?in Polonya?y? ya?am merkezi olarak g?rmesi ile ayn? oldu?una i?aret etti. G?nayd?n, b?lgeler aras? asgari ?cret uygulamas?n?n, bu fikirden do?du?una dikkat ?ekerek, insan onurunu d??layan bu uygulamaya kar?? farkl? y?ntemler bulundu?unu dile getirdi. Sermayenin do?al kaynaklar ve emek ?zerindeki tahakk?m?n?n, bu farkl? y?ntemleri a???a ??kart?p ger?ekle?mesiyle ?nlenebilece?ini dile getiren G?nayd?n, d?nya ?zerindeki alt? milyar insan i?in, bu kurulu sistem kar??s?nda ba?ka bir d?zenin m?mk?n oldu?unu ifade etti.
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ise emperyalist ?lkelerin, tanklar ve toplarla ?lkeleri i?gal edebildi?i gibi, uymaya zorunlu k?ld??? yasalarla da T?rkiye gibi ?lkeleri teslim ald???na dikkat ?ekti. Tombul, bu y?zden anti emperyalist m?cadeleyi, ?z?nden koparmadan y?r?tmek gerekti?ine i?aret ederek, AB ele?tirisi yap?lmadan ilerleyen m?cadelenin emek?iler a??s?ndan bir anlam? olmayaca??n? vurgulad?. Tombul, AB m?zakere s?recini, m?cadele s?reci olarak g?rd?klerini dile getirdi.
?lk sunu?unu yapan A? Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ??retim ?yesi Do?. Dr. Metin ?zu?urlu, AB?nin, kurumsal olarak ulus-devlet y?neti?imi ayg?t? oldu?unu, klasik anlamda politik toplum ?ekillenmesi olmad???n?, bu y?zden burada s?n?flar m?cadelesinin ayg?tlar?n?n bulunamayaca??n? s?yledi. Bu y?zden bu s?recin, m?cadele s?reci olarak g?r?lemeyece?ine i?aret eden ?zu?urlu, eme?in Avrupa?s?n? yaratmak i?in AB?nin mevcut yap?s?n?n tasfiyesinin gerekti?ini, i?eriden bir de?i?imin olanaks?z oldu?unu bildirdi. ?zu?urlu, m?zakere s?re?lerinin, tek tarafl? bir dikte etme s?reci oldu?u i?in bunu, ?m?cadele s?reci g?rmenin, pazarl?k etmenin, ?onurlu giri?? demenin, s?recin ger?ek niteli?ini kavramamak olaca??na vurgu yaparak, bu s?recin tek yanl? bir sermaye s?reci oldu?unun alt?n? ?izdi. (Ankara/EVRENSEL)

S?re? aleyhimize i?liyor

TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc? da sermayenin k?reselle?mesi ile d?nya halklar?na bar??, adalet, karde?lik de?il daha fazla yoksulluk, i?sizlik ve sava? getirildi?inin alt?n? ?izerek, kapitalist k?reselle?menin bug?n Ortado?u?da, T?rkiye?de eme?in aleyhine ??kart?lan uyum yasalar?nda oldu?unu kaydetti. TMMOB?un, AB konusunda net bir tavr? olmad??? i?in ele?tiriler ald???n? aktaran So?anc?, asl?nda her d?nem y?r?t?len tart??malara kat?ld?klar?n?, fikirlerini sunduklar?n? s?yledi. So?anc?, AB?nin k?reselle?me s?recinden ba??ms?z olarak de?erlendirilemeyece?ini, T?rkiye kapitalizmi i?in AB ile b?t?nle?menin k?reselle?me s?recinde bir se?enek oldu?unu belirterek, ?TMMOB, AB s?recini, ?rg?tsel ilkeleri aras?nda yer alan ba??ms?zl?k ve halk?n, emek?i s?n?flar?n, m?hendis ve mimarlar?n ??kar?n? savunma ilkelerine ayk?r? g?rmektedir. Biz ?bu s?re? eme?in aleyhine i?lemektedir? diyoruz? diye konu?tu.

Miting yapacaklar

Sempozyumda, AB m?zakere s?recinin dayatmalar? ile bu s?recin ve kapitalizmin savunucusu AKP?nin politikalar?na kar?? miting yap?laca?? duyuruldu. TMMOB, KESK, TTB?nin ?nderli?inde 3 Kas?m?da Ankara?da yap?lmas? d???n?len mitinge, parti ve kitle ?rg?tleri de ?a?r?lacak. TMMOB Ba?kan? So?anc?, ?talep etmek yetmez, bunun i?in m?cadele etmek de gereklidir? diyerek miting karar? ald?klar?n? belirtirken, KESK Genel Ba?kan? Tombul da bu mitingle 22 Temmuz?un ?sinmi?lik? duygusundan bir ??k?? yaratmay? umduklar?n? s?yledi.
www.evrensel.net