AKP?li belediyede rant sava??

AKP?nin y?netiminde bulunan ?mraniye?ye ba?l? Yenido?an Belde Belediyesi?nde rant kavgas? ya?an?yor.
?mardan Sorumlu Belediye Ba?kan Yard?mc?s? ?zkan K?ral??n ruhsats?z ...


AKP?nin y?netiminde bulunan ?mraniye?ye ba?l? Yenido?an Belde Belediyesi?nde rant kavgas? ya?an?yor.
?mardan Sorumlu Belediye Ba?kan Yard?mc?s? ?zkan K?ral??n ruhsats?z olarak faaliyete soktu?u 18 bina, B?y?k?ehir Belediyesi?ne yaz?lan bir ihbar mektubu sonucu m?h?rlendi. M?h?rlenen binalar?n i?inde b?y?k bir sitenin de yer almas? olaylar?n b?y?mesine yol a?t?.
B?y?k?ehir Belediyesi?nin 18 in?aat? m?h?rlemesi ?zerine, in?aatlara g?z yuman ?zkan K?ral?? g?revden almak isteyen AKP?li Belediye Ba?kan? Hakan ?r?n?, silah g?stermeye varan, sert tepkiyle kar??la?t?. Haber sitesi GER?EK G?NDEM?de yer alan bilgilere g?re olay ??yle geli?ti: ?G?revden al?naca??n? duyan ?mardan Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? K?ral, elindeki silahla birlikte belediye ba?kan?n?n odas?na girdi. Odas?ndaki misafirleriyle sohbet ederken birdenbire bask?na u?rayan ?r?n?, ?Ne yapmaya ?al???yorsun?? diye tepki g?sterdi. Odada bulunan m?teahhit misafirler ise panikle elinde silah olan Ba?kan Yard?mc?s? K?ral?? sakinle?tirmeye ?al??t?.
K?ral, misafirlerin de araya girmesiyle, koridora ??kar?ld?. Belediye personeli ise korkudan odalar?na ?ekildi. K?ral, sakinle?tirildikten sonra, belediyeden ??kar?ld?.?
Skandal Ba?bakan?a ula?t?
GER?EK G?NDEM?de yer alan bilgiye g?re, olay bununla da bitmedi. G?revden al?naca??n? anlayan K?ral?a, ?hat?rl? ki?iler? araya girerek ?istifa etmesi?ni ?nerdi. K?ral, ?olay?n kapat?lmas?? i?in bir istifa mektubu yazd?. Mektup Ba?kan Hakan ?r?n??e teslim edildi.
Ancak ?haks?zl??a u?rad????n? d???nen Ba?kan Yard?mc?s? K?ral, sorunu Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a aktard?. S???t ?enlikleri i?in Bilecik?e gelen Erdo?an??n yan?na giden K?ral, ?Belediye ba?kan? ?al??mama izin vermiyor. ?n?aatlar?m? m?h?rlettiriyor? dedi.
Haberde, Ba?bakan Erdo?an bunun ?zerine, S???t?ten AKP ?stanbul ?l Ba?kan? Aziz Papu??u?yu arad?. Papu??u?ya ne olup biti?ini soran Ba?bakan Erdo?an ?u talimat? verdi?i ?Bu i?i ??z?n. Kadir Topba? Bey?le konu?un. Sorun istemiyorum? talimat? verdi?i iddia ediliyor. Ayr?ca haberde Papu??u?nun, 9 Eyl?l g?n? kendisine gelen telefon ?zerine, ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba??? arad???, Ba?bakan??n talimat?n? iletti?i ve Topba??tan ?u yan?t? ald??? bilgilerine yer veriliyor: ?Say?n Ba?kan, bu i?i nas?l ??zelim? 18 bina m?h?rl?. Ayr?ca, olay? anlamak i?in, 3 tane de m?fetti? yollad?m. M?h?rl? binalar? m? a?al?m?? Papu??u?n?n bunun ?zerine Ba?bakan Erdo?an?? arad??? ve Topba???n s?ylediklerini aktard???, Erdo?an??n da, ?sorunun bas?na yans?mamas?n? istedi?i? ileri s?r?l?yor. Yenido?an Belde Belediyesi yetkilileri ise bir m?fetti?in olay? soru?turdu?unu savunuyor. (?stanbul/EVRENSEL)

Telefona ??kan yok

Konuyla ilgili g?r??leri al?nmaya ?al???lan AKP?liler ise, telefonlara ??km?yor. Olay?n ya?and??? Yenido?an Belde Belediyesi?nin Ba?kan? Hakan ?r?n??le g?r??me iste?imiz, ??ok me?gul. ?ok ?nemli i?leri var? denilerek geri ?evriliyor. AKP ?stanbul ?l Ba?kan? Aziz Papu??u ise Bas?n B?rosu ar?c?l???yla, ?Ba?kan?m?z, Ba?bakan Erdo?an??n program? dolay?s?yla ?ok yo?un. G?r??emeyecek? cevab?n? verdiriyor. Te?kilatlardan Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? H?samettin Ko?ak ise ?srarl? aramalar?m?za ra?men, telefonunu a?m?yor.
www.evrensel.net