CHP ve MHP?den iptal iste?i

Cumhurba?kan?n? halk?n se?mesine y?nelik referandumda 11. Cumhurba?kan? Abdullah G?l ile ilgili tart??malara son vermek i?in geri ad?m atan AKP?nin, Anayasa de?i?ikli?indeki ge?ici 18 ve 19. maddeleri metinden ??karmak i?in ...


Cumhurba?kan?n? halk?n se?mesine y?nelik referandumda 11. Cumhurba?kan? Abdullah G?l ile ilgili tart??malara son vermek i?in geri ad?m atan AKP?nin, Anayasa de?i?ikli?indeki ge?ici 18 ve 19. maddeleri metinden ??karmak i?in haz?rlad??? teklif, 8 Ekim Pazartesi g?n? Anayasa Komisyonu?nda g?r???lecek. CHP ve MHP ise referandum s?recinin tamamen kald?r?lmas? i?in birlikte harekete ge?ti.
Anayasa Komisyonu pazartesi g?n? saat 10.30?da toplanarak, AKP?nin Anayasa de?i?ikli?i teklifini g?r??ecek. Ayn? g?n TBMM Dan??ma Kurulu toplanarak de?i?iklikle ilgili takvimi netle?tirecek.
CHP ve MHP harekete ge?ti
CHP Grup Ba?kan Vekili Kemal Anadol ile Kemal K?l??daro?lu, MHP?ye referandum s?recinin tamamen kalkmas? i?in ?neri g?t?rd?. ?neriyi kabul eden MHP, CHP?yle birlikte 21 Ekim?de yap?lacak referandum s?recinin tamamen ortadan kalkmas? i?in harekete ge?ti. CHP ve MHP referandum s?recinin tamamen kald?r?lmas? i?in m?zakerelere ba?lad?. ?ki partinin grup ba?kan vekilleri d?n bir ayara geldi.
MHP Grup Ba?kan Vekili Oktay Vural, bu konuda partilerinin daha ?nce iki ?neriyi de g?ndeme getirdiklerini hat?rlatarak, ?Bu ?nerimizi AKP y?neticilerine tekrar g?t?rece?iz. CHP?li Grup ba?kan vekilleriyle bu konuda bir m?zakere yapt?k. Bu konuda MHP?nin bir yasa teklifi olmayacak. Ancak, uzla?mayla ??z?lmesinden yanay?z? dedi.
CHP Grup Ba?kan Vekili Kemal Anadol da, referandum s?recinin tamamen ortadan kalkmas? konusundaki g?r??lerini daha ?nce AKP?ye ilettiklerini s?yledi. Anadol, ?Pazartesi yap?lacak Anayasa Komisyonu toplant?s?nda 21 Ekim?de yap?lacak referandum s?recinin tamamen ortadan kalkmas? i?in ne yapabiliriz ?zerinde ?al??malar?m?z ve m?zakerelerimiz devam ediyor? dedi. CHP, anayasa de?i?ikli?i teklifi g?r???l?rken, referandum s?recinin tamamen ortadan kalkmas? i?in ?nerge vermesi planlan?yor. MHP ise AKP kurmaylar?na pazartesi yap?lacak Anayasa Komisyonu?nda ya ?nergeyle ya da yasa teklifiyle ?bu s?reci ortadan kald?r?n? diyecek.
Kullan?lan oylar ne olacak?
Abdullah G?l??n 11. cumhurba?kanl???, referanduma sunulacak anayasa de?i?iklik paketinden ge?ici 19. maddenin kald?r?lmas?yla ??z?lecek. Ancak bu form?l 11 Eyl?l?den beri g?mr?k kap?lar?nda kullan?lan oylar ne olacak sorusunu da beraberinde getirdi. Referandumu y?r?tmeye yetkili tek kurum olan Y?ksek Se?im Kurulu konuyla ilgili, ?D?zenleme ger?ekle?sin, ?n?m?ze geldi?inde bakar?z? diyor. Siyaset Bilimi Profes?r? Ersin Kalayc?o?lu ise, referanduma sunulan anayasa de?i?ikli?inin i?eri?inin de?i?tirilmesini ?ciddiyetsizlik? olarak yorumluyor. NTV?ye konu?an Kalayc?o?lu, ??u anda g?mr?klerde halk oy veriyor. Halk?n oy vermi? oldu?u bir ?eyde i?erik de?i?tirilir mi? Bu ciddiyetsizliktir. Af edersiniz ama bu kadar gayr? ciddi bir ?ey olamaz. Oyun anlam? kalmad?. Halk neye oy verdi?ini bilmeden nas?l oy verecek? ?Evet? dedi?iniz ?eyin ne oldu?u belli de?il, ?Hay?r? dedi?iniz ?eyin ne oldu?u belli, bu rezillik olmas?n. Bu garip bir durum? dedi. Referandumdan ?evet? ??karsa, cumhurba?kan?n?n g?rev s?resinin 5 y?l olaca??n?, bir cumhurba?kan?n?n iki d?nem se?ilmesinin m?mk?n olabilece?ini kaydeden Kalayc?o?lu, ??imdiki cumhurba?kan? 7 y?ll???na m? se?ildi, yoksa bu uygulama devreye girer girmez, 5+5?e mi uyacak? Bu da bir tart??ma ??karacak. Bu a?amada her hukuki tart??ma, siyasi bir kriz ve istikrars?zl?k rizikosu ta??r? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net