EMEK D?NYASI

 • Beyt???ebap katliam?n?n ?st?ndeki ?rt? her g?n daha da kal?nla?t?r?l?yor. Ama, ?rt? kal?nla?sa da failin portresi de karanl?k noktalar?n birle?mesinden olu?an ?izgilerle belirginle?iyor.


  Beyt???ebap katliam?n?n ?st?ndeki ?rt? her g?n daha da kal?nla?t?r?l?yor. Ama, ?rt? kal?nla?sa da failin portresi de karanl?k noktalar?n birle?mesinden olu?an ?izgilerle belirginle?iyor.
  Resmi yetkililerin olay konusundaki ?eli?ik a??klamalar?, olay yeri g?r?nt?lerinin, foto?raflar?n?n ve t?renlerin propaganda ama?l? olarak d?zenlendi?inin s?r?tmas?, g?rg? tan?klar?n?n s?yledikleri, olay yerinin on binlerce askerin ablukas?ndaki ??zel g?venlik b?lgesi? olmas? (b?y?k?e bir askeri k??la gibi d???n?lebilir), eylemin PKK taraf?ndan reddi ve g?nlerdir bas?nda y?r?t?len; ??ocuk katili, b?l?c? ?rg?t? kampanyas?n?n amac?yla birle?tirildi?inde, olay?n ?zel sava??n bir uzant?s? oldu?u iddias? g??lenmektedir.
  Sadece Beyt???ebap katliam? de?il; daha birka? hafta ?nce T?rkiye?yi hop oturtup hop kald?ran minib?sler ne olmu?tur? Daha ilk ?patlay?c? y?kl? minib?s??n ortaya ??kmas?ndan 1-2 saat sonra; ?faillerin kimli?inin bile belirlendi?i? ve ?b?l?c? ?rg?t?n b?y?k katliam giri?imi?, ?k???k bir atom bombas? kadar etkili? oldu?u iddia edilen minib?sle ilgili soru?turma ne olmu?tur?
  Minib?steki telefonlar?n ?sim kartlar?? dayanak yap?larak y?r?t?len soru?turma tamamen fiyaskoyla sonu?lanm??; geriye ?ter?rist hainler? ve r?tbe verilmesi istenen polis k?pekleri ?st?nden y?r?t?len kara propagandan?n yaratt??? tahribat kalm??t?r. Ve bir de, bu k??eden de sorulan; ?Ne olmu?tur bu minib?s, bu minib?ste ger?ekten patlay?c? var m?yd?; as?l ger?ek nedir? sorusu kalm??t?r. Bu soruyu ?srarla sormaya devam edece?iz.
  ?Ger?ek? ve ?minib?s? s?zc?kleri bir araya gelince akla, Ankara?da tesad?fen ele ge?irilen (bir ?Susurluk kazas?? olarak) ama bu sefer ger?ekten patlay?c? y?kl? olarak bulunan minib?s geliyor. Hani ?u, ?i?inde ?sve??ten Makine Kimya End?strisi?nin ithal etti?i patlay?c?? oldu?u iddia edilen ikinci minib?s! Nerededir bu minib?s ve ger?ek nedir?
  Yoksa emniyet g??leri, ?ocuklar?n bile inanmayaca?? bu yalana inanm?? m?d?r? K?l yutmaz bas?n?m?z; neden bu yalan?n pe?ine d???p, o pek sevdikleri ?ara?t?rmac? gazetecilik? ?rneklerinden birini sunmaktan ka??nmaktad?r?
  ?te yandan DTP ve onun Meclis?teki vekilleri ?st?nde inan?lmaz bir bask? kurulmu?tur. Di?er vekillerin sahip oldu?u ?dokunulmazl?k? hakk?, DTP?li vekilleri korumad??? gibi g?kten ta? d??se, DTP?li vekiller onun sorumlusu olarak ta?lanmaktad?r. Ve son g?nlerde bu bask?lar, DTP?nin kapat?lmas?n?n istenmesine kadar (Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t bunu a??k?a ifade etti) gelmi?tir. Bu konuda; muhalefet partileri, iktidar ve muhalefet yanl?s? bas?n, mahkemeler, h?k?met, Ba?bakan ve Cumhurba?kan? ile asker ve sivil geleneksel g?? odaklar? i? ve fikir birli?i i?inde davranmaktad?r. ?yle ki DTP merkez binas?na kur?un s?kan zat; ?T?rk milliyet?ilerinin tepkisini g?stermek i?in ate? ettim? demesine kar??n, savc?l?k taraf?ndan herhangi bir ter?r ?rg?t? ile ba?lant?s? bulunamad??? gerek?isiyle serbest b?rak?lm??t?r.
  Yan?t?n? bilerek soral?m: E?er bu ki?i MHP veya AKP?ye ate? etseydi, savc?l?k onu yine de serbest b?rak?r m?yd??
  Hrant Dink?in katil zanl?lar?n?n mahkemeleri, daha ikinci celsesinde trajikomik bir oyuna d?n??m??t?r. Katiller ile onlar? cezaevinde muhafaza edenler, ayn? ideolojinin sahibi olduklar?n? alenen, sembollerle, i?aretlerle ilan etmektedirler.
  ?lk bak??ta bu geli?meler DTP, PKK ya da K?rtlere, az?nl?klara y?nelik kimi bask?lar?n artmas? gibi g?r?nse de, ger?ekte burada yap?lan; b?t?n ?lkenin, b?t?n halk?n, ?zel sava? y?ntemleri de dahil her yolla ku?at?lmas? ama?l?d?r. Ve bu ku?atmada h?k?met ve AKP, bu g?? odaklar?yla uzla?arak iktidar?n? ayakta tutmay? ve giderek g??lendirmeyi esas olan bir ?izgiyi benimsemi?tir. Bunda da ikiy?zl?ce davranmakta, s?k??t???nda ?demokrasi?den dem vurmakta, ??iddet d???nda her konuyu g?r???r?z? demektedir. Ama yerine g?re de DTP ve vekillere y?nelik sald?r? kampanyas?na en yukar?dan destek vererek; karanl?k g??lerin faaliyetlerine g?z yumarak, onlar?n ?n?n? a?an tutumlar alarak, ?lkeyi bir kaosa do?ru iten g??lerle uzla?maktad?r.
  Evet, her ?ey daha karanl?k bir yak?n gelece?i i?aret ediyor g?r?nse de, karanl?k i?indeki en karanl?k noktalar? birle?tiren ?izgiler; katillerin, komplocular?n, provokasyonla iktidar m?cadelesi verenlerin foto?raf?n? her ge?en g?n, herkes i?in daha tan?n?r hale getirmektedir. Ancak sorular? sormaya devam edersek, yalana, kara propagandaya pirim vermezsek, ger?ek anla??l?r bir bi?imde otaya ??kabilecek; yalanlar ?atosu, karanl?k g??lerin ?st?ne ??kecektir.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net