?Hedef g?steriliyoruz?

DTP Genel Ba?kan Vekili Selma Irmak, DTP?ye ve DTP?li milletvekillerine y?nelik sald?r? ve bask?lara tepki g?stererek ?Genelkurmay Ba?kan? ve Ba?bakan da dahil olmak ?zere en ?st d?zey yetkililerin a?z?ndan hedef g?stermeye y?nelik,...


DTP Genel Ba?kan Vekili Selma Irmak, DTP?ye ve DTP?li milletvekillerine y?nelik sald?r? ve bask?lara tepki g?stererek ?Genelkurmay Ba?kan? ve Ba?bakan da dahil olmak ?zere en ?st d?zey yetkililerin a?z?ndan hedef g?stermeye y?nelik, sald?r?ya zemin sunar bi?imde a??klamalar duyuyoruz? dedi.
Irmak, partisinin genel merkezinde, DTP?li milletvekilleri ve parti y?neticileriyle birlikte bas?n a??klamas? yapt? ve gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.
A??klamas?nda, DTP Genel Merkezi?ne silahl? sald?r? d?zenleyen ki?inin serbest b?rak?lmas?na tepki g?steren Irmak, ?Bu sald?r? devletin yetkili makamlar? ile baz? bas?n kurulu?lar?n?n partimizi haks?z ve temelsiz iddialarla hedef haline getiren a??klamalar?n?n sonucudur? dedi.
Irmak, DTP binalar?n?n kundakland???n?, ?yelerinin g?zalt?na al?nd???n? ifade ederek DTP?nin ??rne?ine rastlanmayacak boyutta? bask?larla kar??la?t???n? s?yledi.
?Milletvekillerimiz en ?st d?zey kamu g?revlilerince hedef g?sterilmektedir? diyen Irmak, bu kamu g?revlilerinin kimler oldu?unun sorulmas? ?zerine, ??yle yan?t verdi: ?Genelkurmay Ba?kan? ve Ba?bakan da dahil olmak ?zere en ?st d?zey yetkililerin a?z?ndan hedef g?stermeye y?nelik, sald?r?ya zemin sunar bi?imde a??klamalar duyuyoruz. Hi? i?i olmayan kurumlardan da duyuyoruz. En ?st d?zey kamu g?revlileri bu sorumluluklar?n? ba?ka bi?imde kullanarak, adeta sald?r?lara zemin haz?rl?yor.?
DTP Genel Ba?kan Vekili Irmak, ?nceki g?n DTP Genel Merkezi?ne bir el ate? eden ve ?Milliyet?i tepkimi dile getirdim? diyen ki?inin serbest b?rak?lmas?n?n, bundan sonraki sald?r? giri?imlerini cesaretlendirece?ini s?yledi.
T?rkiye?nin giderek ?at??mal? bir ortama do?ru s?r?klendi?ini kaydeden Irmak, ?H?k?met ciddi hi?bir ??z?m politikas? ?retememektedir. Adeta ?lkenin temel sorunlar?, g?venlik g??lerine ve soka?a terk edilmi? durumdad?r? dedi.
?Kamuoyu iyi ?ocuklar? biliyor?
Irmak, ?zmir?de patlayan bombalar, DTP Genel Merkezi?ne silahl? sald?r? ve Beyt???ebap?ta 12 ki?inin ?ld?r?lmesi olaylar?n?n belirli merkezlerden organize edildi?ini, kaos yarat?lmak istendi?ini vurgulad?.
H?k?meti bu olaylar? ayd?nlatmaya ?a??ran Irmak, ?unlar? s?yledi: ?D?n Hizbullah ad? alt?nda din maskesiyle, bug?n ?milliyet?ilik? ve ?Tepkimi dile getirdim? s?ylemiyle piyasaya s?r?len odaklar?n ayn? oldu?unu biliyoruz. Korunduklar? ve kolland?klar? kimse i?in s?r de?ildir. Kamuoyu, ?emdinli olay?ndan, Hrant Dink cinayetinden bu ?iyi ?ocuklar?n? kim olduklar?n?, hangi odaklar taraf?ndan korunup y?nlendirildiklerini iyi biliyor.? (Ankara/EVRENSEL)

Adana?da DTP?ye ta?l? sald?r?

DTP Genel Merkezi?ne y?nelik silahl? sald?r?n?n ard?ndan DTP Adana ?l Binas? da ta?l? sald?r?ya u?rad?. Sald?r?dan 5 dakika ?nce il binas?n? arayan bir ki?inin ?Sonunuz geldi. hepinizin i?ini bitirece?iz? ?eklinde kendilerini tehdit etti?ini belirten DTP ?l Y?neticisi Ahmet K?l??, s?z konusu ki?inin konu?ma esnas?nda ?e?itli hakaretlerde bulundu?unu s?yledi. Telefon konu?mas?n?n ard?ndan duyduklar? g?r?lt? ile parti giri?ine gittiklerini aktaran K?l??, at?lan ta?lardan parti tabelas?n?n zarar g?rd???n? ve alt katta bulunan tatl?c?n?n da pencere cam?n?n k?r?ld???n? aktard?.
DTP Adana ?l ?rg?t? d?n d?zenledi?i bas?n a??klamas? ile sald?r?y? k?nad?. DTP ?l Y?neticisi Kenan B?y?kta?, ?e?itli ?evrelerin DTP?yi hedef g?sterdi?ini belirterek, AKP?yi bu konuda sorumlu davranmaya ?a??rd?.

?i?ek de koroya kat?ld?: DTP akl?n? ba??na als?n

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek, DTP?nin T?rk siyasi hayat?nda yeni bir unsur oldu?unu s?yleyerek, partinin bug?ne kadar olan a??klamalar?na bak?ld???nda ge?mi?ten ders ??karmad?klar?n?n anla??ld???n? belirtti. ?i?ek, ?T?m d?nyan?n lanetledi?i bir ter?r ?rg?t?n? lanetlemediler herkes akl?n? ba??na toplas?n? dedi. ?i?ek, kat?ld??? bir televizyon program?nda ??yle konu?tu: ?Ben ?u ana kadar DTP?nin yapt??? a??klamalara bakt???mda anl?yorum ki ge?mi?ten ders ??karmam??lar. H?l? t?m d?nyan?n lanetledi?i ter?r ?rg?t?n? lanetlemediler. Herkes akl?n? ba??na toplas?n. Taban kayg?s?ndan dolay? biz a??klamalar?m?z? sertle?tirirsek se?men kaybetmeyiz diye d???n?yorlar. Bu yol ??kmaz yoldur. Hepimizin oturup durum de?erlendirmesi yapmas? gerekiyor?
www.evrensel.net