Helikopterin geldi?i do?ruland?

Beyt???ebap?ta incelemelerde bulunan TBMM ?nsan Haklar? ?nceleme Komisyonu ?yesi Ak?n Birdal, olay?n ard?ndan b?lgeye gelen helikopterin tepelerdeki ???klar nedeniyle olaya m?dahale edemedi?i y?n?nde bilgi ald?klar?n? s?yledi.


TBMM ?nsan Haklar? ?nceleme Komisyonu, ??rnak??n Beyt???ebap il?esine ba?l? Be?a?a? k?y?nde 12 ki?inin ?l?m?yle sonu?lanan olayla ilgili incelemelerde bulundu. Sadece korucularla g?r??t?r?len komisyon, katliama ili?kin rapor haz?rlayacak. Askeri yetkililerin, olaydan sonra b?lgeye gelen helikopterin ate? etme ?zelli?ine sahip olmad??? i?in olaya m?dahale edemediklerini s?yledikleri bildirildi.
??rnak??n Beyt???ebap il?esinde ger?ekle?tirilen katliam? incelemek i?in TBMM ?nsan Haklar? ?nceleme Komisyonu heyeti, d?n sabah erken saatlerde Cizre?ye, oradan Be?a?a? k?y?ne hareket etti. Komisyon Ba?kan? Zafer ?sk?l, Komisyon Ba?kan Vekili MHP Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, Komisyon S?zc?s? AKP Diyarbak?r Milletvekili Abdurrahman Kurt, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder ?zdemir ve DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal??n yer ald??? heyet, Be?a?a? k?y?ne giderken yol g?zergah?nda yo?un g?venlik ?nlemi al?nmas? dikkat ?ekti.
Korucular kar??lad?
Heyeti k?yde, korucuba?? ?hsan Acer ve di?er k?yl?ler kar??lad?. K?ye daha sonra Jirki A?ireti lideri Tahir Ad?yaman, korumalar?yla birlikte geldi. Burada Komisyon Ba?kan? Zafer ?sk?l bir konu?ma yapt?. K?yl?ler, yetkili merciler ve ?e?itli ki?ilerle g?r??eceklerini belirten ?sk?l, ?Yetkili mercilerden olaya ili?kin rapor alaca??z. Umar?z olay?n ayd?nlat?lmas?nda katk?m?z olur? dedi. ?sk?l, k?yl?lerle bas?na kapal? g?r??me yapacaklar?n? kaydetti. Ayr?ca k?yde, heyetin korucular?n d???nda k?yl?lerle g?r??mesine izin verilmemesi dikkat ?ekti.
Katliamda o?lunu yitiren Mustafa Acer isimli k?yl?, DTP Milletvekilli Ak?n Birdal ile g?r??t?. Olaya ili?kin bilgi veren Acer?e gazetecilerin soru sormas?na ise korucuba?? ?hsan Acer m?dahale etti. Bunun ?zerine k?sa s?reli tart??ma ya?and?. Korucuba??, Mustafa Acer?i g?r??me yerinden uzakla?t?rd?.
G?r??meler boyunca heyete korucuba?? ?hsan Acer?in refakat etmesi dikkat ?ekti. Olaya ili?kin aktar?m yapan Acer, katliam?n PKK taraf?ndan yap?ld???na inand?klar?n? s?yledi. Daha sonra heyet, sald?r?da yaral? olarak kurtulan Memduh Acer?in evine giderek, bas?na kapal? g?r??me ger?ekle?tirdi. Komisyon ?yeleri, k?ydeki temaslar?n? tamamlad?ktan sonra taranan minib?s? inceledi.
Helikopter sorusu
?nceleme s?ras?nda DTP Diyarbak?r Milletvekilli Ak?n Birdal, buradaki askeri yetkililerden bilgi ald?. ?fadelerde baz? ?eli?kilerin oldu?unu kaydeden Birdal, ?zellikle olaydan sonra askeri helikopterin b?lgeye gelmesinin ku?ku yaratt???n? s?yledi.
?Helikopter olaya m?dahale i?in gelmi?se olaya neden m?dahale etmemi?tir?? diye soran Birdal, ?zellikle helikopterin geldi?i s?rada tepelerde ???klar?n oldu?unu ve buna m?dahale edilmedi?i bilgisi ald?klar?n? da ifade etti. Askeri yetkililer ise, askeri helikopterin ate? etme ?zelli?ine sahip olmad???n? ve bu y?zden m?dahale etmedi?ini ifade etti.
?ncelemelerin ard?ndan Komisyon Ba?kan? Zafer ?sk?l yapt??? a??klamada, g?r??meler ve incelemeleri rapor haline getirerek, kamuoyuna duyuracaklar?n? s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net