ROJEV

 • Duydunuz de?il mi?
  ?? g?n ?nce DTP?ye silahl? sald?r?da bulunan Turan A. serbest b?rak?ld?.
  Ama Turan A?n?n serbest kalmas?nda ?a??lacak bir ?ey yok.


  Duydunuz de?il mi?
  ?? g?n ?nce DTP?ye silahl? sald?r?da bulunan Turan A. serbest b?rak?ld?.
  Ama Turan A?n?n serbest kalmas?nda ?a??lacak bir ?ey yok.
  Toplum bu t?r olaylara al??t?r?ld?.
  Katillerin elini kolunu sallay?p gezdi?i bir memlekette ?bir tek kur?un?un laf? m? olur?!
  Ruhsats?z silah, belirlenen hedef, politik tutum, planl? eylem, silahl? sald?r? ve daha bir?ok su? ?nemli say?lmam??.
  DTP gibi bir partiye silahl? sald?r?da bulunmak da ?yle m?him bir ?ey olmasa gerek.
  ?stelik ?l? ve yaral? da yok!
  Kur?un yan binan?n tahliye borusuna isabet etmi?.
  Abart?lacak bir ?ey yok!
  ?Sald?r?y? PKK yapm??t?r? denmedi?ine ??kredilsin!
  Generallerin, Ba?bakan??n, bakanlar?n, AKP, CHP, MHP ve benzerlerinin hedef tahtas?na koyduklar? DTP?ye bir isabetsiz kur?un da Turan A?dan gelmi?.
  ?stelik yan binan?n tahliye borusuna isabet etmi?.
  Bunda abart?lacak ne var ki?!
  Her makamdan sesin, her mevkiden sald?r?lar?n hedefi edilmi? bir partiye, onun milletvekillerine, belediye ba?kanlar?na, parti y?neticilerine sald?r?lar?n sa?anak ya?mur gibi s?rd??? bir zamanda, bir kur?un da Turan A?dan olsun!
  Helal olsun!
  Ama mahkemelere de helal olsun!
  Adalete de helal olsun!
  ***
  Bilindi?i gibi, DTP?nin Balgat?taki genel merkez binas?na, ?? g?n ?nce silahl? sald?r?da bulunulmu?tu.
  Arac?yla genel merkez binas?n?n arkas?ndaki soka?a gelen sald?rgan, ?Vatan hainleri? diye ba??rarak parti binas?na do?ru ate? ettikten sonra arac?na binip ka?m??t?.
  Do?rusu sald?rgan?n bu kadar k?sa s?rede yakalanmas? beklenmiyordu. Ama sald?rgan k?sa s?re sonra yakaland?.
  Nas?l yakaland???n? bilmiyoruz ama sald?rgan?n g?n?l rahatl??? i?inde teslim olma olas?l??? ?ok y?ksek. Bir mesaj verilmi? olmal?!
  Ayr?ca DTP?ye, K?rtlere, Ermenilere, H?ristiyanlara, Alevilere sald?r?n?n reva?ta oldu?u b?ylesi zamanda insan?n ka?mak i?in manyak olmas? gerek!
  B?ylesi zamanda ka?mak de?il sald?rmak, vurmak ve gidip ?nce karakollara, sonra da savc?lara ve mahkemelere teslim olmak prim yap?yor.
  Hapis yatmak ?kaymakl? kaday?f?.
  Baksan?za, Hrant Dink?in katili O.S. ne ?nlendi, ne ?nlendi!
  O.S. memleketin en ?anl? ve ??hretli adam? oldu. Bir idol oldu. Onu k?skanmamak m?mk?n m??
  O.S. ??nl? T?rkler? listesine girmi? olmal?. Polis ve asker a?abeyleri onu ve arkada?lar?n? el ?st?nde tutuyor, kahraman gibi ya?at?yorlar. Baksan?za, cezaevi arabas?n? bile ?damat arabas?? gibi s?sl?yorlar.
  Onu ve arkada?lar?n? ta??yan resmi ara?, Adalet Bakanl??? Ceza ve Tevkif Evleri?nin de?il ??lk?c? talebe servisi? arac? gibi. Resmi arac?n i?indeki g?revli askerler bile el kol hareketleri yapacak, gazetecilere ?irkin g?r?nt?ler sergileyecek kadar rahatlar!
  Katiller ad?na s?zler yaz?l?yor, besteler yap?l?yor. T?r?t t?r? a?abeyleri onlar i?in kahramanl?k t?rk?leri yak?yor, ba?kalar? klip diziyor.
  Rahip Andrea Santoro?yu ?ld?ren O.A. Trabzon E Tipi Kapal? Cezaevi?nden din katili O.S. gibi T?rk bayra?? ve tespihle foto?raf ?ektirip g?nderiyor. O foto?raflar ?imdi babas?n?n i?yerinin duvarlar?nda ?gururla? ta??n?yor.
  Daha neler, neler...
  ??te b?ylesi bir zamanda DTP?ye sald?r?da bulunup ?n yapmak var.
  Ticaretle u?ra?t??? a??klanan sald?rgan Turan A, sald?r?dan sonra kulland??? tabancayla birlikte g?zalt?na ald?. Ancak ne ilgin?tir ki, polisteki sorgusu tamamland?ktan sonra adliyeye getirilen sald?rgan tutuklanmad?.
  N?bet?i mahkeme, Turan A. hakk?nda adli kontrol karar? vererek serbest kalmas?na karar veriyor.
  Silahl? sald?r?da bulunan Turan A, ?Kimseye zarar vermek istemedim, DTP?nin a??klamalar?na tepkiliydim. T?rk milliyet?isi olarak tepkimi g?sterdim? demi?.
  Demek ki ?T?rk milliyet?isi olarak silahl? sald?r?da bulunmak? hakl? tepki g?sterme kategorisinde i?lem g?r?yor, tutuklama nedeni say?lm?yor.
  Ya da DTP?ye sald?r? vakay? adiyeden say?l?yor.
  Turan A?n?n hakk?ndaki karar kald?r?lana kadar belirli aral?klarla karakola giderek imza atmas? yeterli bulunmu?. Umar?z karakolda yeni foto?raflar ?ekilmez, O.S. benzeri bir durum ya?anmaz.
  Oysa olduk?a hassas bir d?nemden ge?iyoruz.
  Bir siyasi partiye kar?? sald?r?lar?n ayyuka ??kt??? b?ylesi bir zamanda bu karar b?y?k bir tolerans olmu?tur.
  Ba?ka sald?rganlar? cesaretlendirecek bir durum yaratm??t?r.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net