Halka bo?alar? sald?rtt?lar

Akdeniz Mahallesi?nde ?? i??inin ?l?m?ne iki ki?inin yaralanmas?na neden olan Do?u At?k Su Ar?tma Tesisi?ne kar?? mahalle halk?n?n tepkisi s?r?yor. Tesis ?n?nde eylem yapan mahallelilere eylemin ard?ndan, Ayta? Durak??n ba?ka ...


Akdeniz Mahallesi?nde ?? i??inin ?l?m?ne iki ki?inin yaralanmas?na neden olan Do?u At?k Su Ar?tma Tesisi?ne kar?? mahalle halk?n?n tepkisi s?r?yor. Tesis ?n?nde eylem yapan mahallelilere eylemin ard?ndan, Ayta? Durak??n ba?ka bir ?hizmeti? olan hayvan pazar?ndaki bo?alar sald?rd?.
Mahalleliler, 3 i??inin ?l?m?ne ikisinin de yaralanmas?na neden olan at?k su ar?tma tesisinin kapat?lmas? i?in eylem yapmaya devam ediyor. Yama?l? G?ne?li son durakta toplanan y?zlerce mahalleli tesisin bulundu?u alana y?r?y?? d?zenledi. Eyleme EMEP, E?itim Sen ve ?HD de destek verirken, tesisin ?n?nde kitleyi tesisten uzak tutan polis ile tesis i?erisine girmek isteyen mahalleliler aras?nda k?sa bir gerginlik ya?and?.
?l?mler tesisin y?z?n? g?sterdi
Mahalleliler ad?na a??klama yapan Halk Sa?l??? Uzman? Dr. Salim Cano?ullar?, tesiste ya?am?n? kaybeden i??ilerin hidrojen s?lf?r ve metan gaz? dolay?s?yla ya?amlar?n? kaybetti?ini hat?rlatt?. Cano?ullar?, ya?anan son olay?n tesisinin ne derece zararl? oldu?unu ve tesiste i? g?venli?i i??i sa?l??? a??s?nda ?nlem al?nmad???n? kamuoyuna g?sterdi?ini kaydetti.
Mahalleliler olarak mezbahane, hayvan pazar? ve son olarak ar?tma tesisi gibi tesislerin yap?lmas?na kar?? ?ikayet?i olduklar?n? s?yleyen Cano?ullar?, tesisler nedeniyle mahallelilerin ciddi sa?l?k problemleri ile kar?? kar??ya oldu?unu kaydetti. Cano?ullar?, yerle?im yerlerinin yan?na kurulan bu tesisin bir an ?nce ba?ka bir yere ta??nmas?n? talep etti.
Adana B?y?k?ehir Belediyesi ve ASK? yetkililerinin de hi?bir a??klama yapmamas?na tepki g?steren Cano?ullar?, ?Ba?ta vali olmak ?zere t?m yetkililerin bir a??klama yapmas? ve tesisin kapat?lmas?n?n sa?lanmas? gerekmektedir? diye konu?tu. Cano?ullar?, tesisisn kapat?lmas?n? talep ederek, tesis kapat?lana kadar eylem ve tepkilerinin s?rece?ini dile getirdi.
?ki ki?i yaraland?
A??klaman?n ard?ndan tesisin bulundu?u yerden da??l?rken, yine Ayta? Durak??n mahalleye kurdu?u hayvan pazar?nda bulunan bo?a ve inekler mahallelilere sald?rd?. Hayvanlar?n sald?r?s?ndan bir k???k ?ocuk ve bir kad?n yaralan?rken, mahalleliler, ?Durak??n mahallemize yapt??? hizmetler bunlar. Bir taraf?m?z ar?tma tesisi bir taraf?m?z hayvan pazar?. Bu mahalleyi ya?anmaz hale getirdi? diyerek tepki g?sterdiler. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net