Bergama?n?n zehirli KOZA?s?

Bergama Ovac?k Alt?n Madeni?nin i?letme kapasitesinin art?r?m? ve at?k depolama alanlar?n?n geni?letilmesi amac?yla ger?ekle?tirilen halk toplant?s? tart??mal? ge?ti.


Bergama Ovac?k Alt?n Madeni?nin i?letme kapasitesinin art?r?m? ve at?k depolama alanlar?n?n geni?letilmesi amac?yla ger?ekle?tirilen halk toplant?s? tart??mal? ge?ti. Madene ad?n? da veren en yak?n k?y konumundaki Ovac?k k?y? d???n salonunda ger?ekle?tirilen toplant?ya, y?rede ya?ayan k?yl?lerden ?ok, Bergama, ?zmir ve Kazda???ndan vatanda?lar?n kat?l?m? dikkat ?ekti.
?zmir ?l ?evre M?d?r??n?n de kat?ld??? toplant?da madendeki kapasite art?r?m? ve proje hakk?nda bilgi verildi. Bilgilendirmede daha ?ok teknik detaylar aktar?ld?.
Toplant?da konu?an kurum temsilcileri ve uzmanlar at?k alan?n geni?letilmesine tepki g?sterdiler.
Bergama K?yl?lerinin Avukat? Senih ?zay, madenle ilgili hukuki s?recin 1997 Dan??tay karar? ile kesinle?ti?ine, bu karar?n ard?ndan yap?lan t?m i?lemlerin yasad??? oldu?una dikkat ?ekti. EGE?EP D?nem S?zc?s? Av. Arif Ali Cang? da madenin hukuk devleti ilkelerini yerle bir ederek ?al??maya devam etti?ini dile getirdi. ?zmir Tabip Odas? ad?na konu?an Dr. Oya Oty?ld?z da, siyan?r ve a??r metallerin canl? ya?am? ?zerindeki etkilere dikkat ?ekti. Prof. Dr. G?rel Ni?li ise, madendeki kapasite art?r?m?n?n son derece sak?ncal? oldu?unu dile getirdi.
Gazetemizi su?lamaya tepki
Toplant?da madende ?al??an bir jeofizik m?hendisinin ?Madenin aleyhine ??kan haberler daha ?ok Evrensel ve ?zg?r G?ndem gazetelerinde yer buluyor. Hepinizin malumu Evrensel gazetesi PKK?n?n yay?n organ?d?r? demesi sert tepki ile kar??land?. Kimya M?hendisleri Odas? Ege B?lge ?ube Ba?kan? Ertu?rul Barka, m?hendise ?Sen Evrensel hakk?nda b?yle konu?amazs?n. Hayat?nda ka? Evrensel okudun? diye tepki g?sterdi. Bergama eski Belediye Ba?kan? Sefa Ta?k?n da, ?Gazetelere ve onlar?n temsilcilerine kan?tlayamayaca??n?z ithamlarda bulunamazs?n? dedi. KOZA Halkla ?li?kiler M?d?r? Hayri ???t, tepkilerin artmas? ?zerine ?arkada? s?ylemek istediklerini yanl?? aktard?? diyerek ?z?r diledi.
Kazda???ndan kat?lanlar da Kazda???nda alt?n madencili?i yap?lmas?na kar?? olduklar?n? belirttiler. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net