Yarat?l?? Atlas??n? geri g?nderdiler

Ge?en y?l ??retmenlerin adreslerine g?nderilen Yarat?l?? Atlas?, bu y?l da g?nderilmeye ba?land?. E?itim Sen ?yesi ??retmenler, bu durumu protesto ederek, adreslerine g?nderilen atlaslardan bir tanesini geri g?nderdi.


Ge?en y?l ??retmenlerin adreslerine g?nderilen Yarat?l?? Atlas?, bu y?l da g?nderilmeye ba?land?. E?itim Sen ?yesi ??retmenler, bu durumu protesto ederek, adreslerine g?nderilen atlaslardan bir tanesini geri g?nderdi.
Bu ama?la ??retmenler, topluca kargo ?irketinin ?n?ne gelerek ?Bu derenin suyu nereden geliyor? diye sordular. E?itim Sen Ba? Temsilcisi Erkan Kaplangiray burada yapt??? a??klamada, ?Bu atlas ?cretsiz, isme ve okul adresine g?nderilmi?. Bilgiler g?ncel. ?? hafta ?nce atanan ??retmenin bilgilerine ula??p adresini alabilmi?ler. Kimden yard?m al?yorlar? Bu kadar pahal? bir kitap, nas?l oluyor da binlerce adet, ?cretsiz olarak da??t?l?yor? Ama?lar? nedir? Merak ediyoruz? dedi.
Kitab?n bilimsellikten uzak oldu?unu belirten Kaplangiray, ?Ge?en y?l mart ay?nda biyoloji ve felsefe ??retmenlerine g?nderilmi?ti, ?imdi de?i?ik bran?taki ??retmenlere g?nderiliyor? diye konu?tu.
Bu giri?imlerin, bilime dayanan Evrim Teorisi?nin okullardan kald?r?lmas?na y?nelik bir sald?r? oldu?unu vurgulayan Kaplangiray, ?E?itim Sen, laik, bilimsel ve ?zg?r d???nceye sahip ??kmay? kendine g?rev olarak kabul eden bir sendikad?r. E?itim Sen olarak, insanl???n y?zy?llar s?ren ayd?nlanma m?cadelesine ve bunun ?r?n? olan laikli?e sahip ??k?yor ve bu sald?r?y? k?n?yoruz. Bilim d??? bu kitab?, sahiplerine geri g?nderiyoruz? dedi.
Masraf? kimler kar??l?yor?
Kitab?n ambalaj?yla birlikte a??rl???n?n 6 bin 100 gram oldu?una dikkat ?eken Kaplangiray, sadece kargo bedelinin 13.60 YTL oldu?una dikkat ?ekerek, bu kadar masraf?n alt?ndan nas?l kalk?ld???na ?a??rd?klar?n? belirtti. (K?rklareli/EVRENSEL)
www.evrensel.net