G?NL?K

 • Erzurum?da 50 lira ?ocuk yard?m? i?in insanlar birbirini ezdi.
  Antep?te bir torba erzak i?in izdiham ya?and?.
  ?ftar ?ad?rlar?n?n ?n?nde kuyruklar...


  Erzurum?da 50 lira ?ocuk yard?m? i?in insanlar birbirini ezdi.
  Antep?te bir torba erzak i?in izdiham ya?and?.
  ?ftar ?ad?rlar?n?n ?n?nde kuyruklar...
  ?ad?r?n d???nda, iftar?n bitmesini bekleyen kad?nlar, ?ocuklar...
  Yemek bitecek.
  Onlar ellerinde naylon torbalarla i?eri girecek.
  Kalan ekmek par?alar?n??
  Varsa kat?klar? toplayacak?
  Siz hi? ekmek art??? toplad?n?z m??
  Evdeki a? ?ocuklar?n?
  Kim bilir belki de ya?l? baban?n?
  Ak?am sofras?n?n?
  Olacak olan sabahlar?n umudunu, masada kalacak art?klara ba?lad?n?z m??
  ?Bug?n de ekmek yok? A??z ?ocuklar? deyip a?lad?n?z m??
  Lokantan?n ?evresinde?
  Tencerede kaynayan yemek kokular?n?n ?evresinde kediler bekler?
  ??p e?eler.
  Siz hi? kokular?n ?evresinde bekle?en ?ocuk oldunuz mu?
  Bir kez olsun, kendinizi o ?ocuklar?n?
  ?ocuklar?na art?k e?eleyen kad?nlar?n yerine koydunuz mu?
  Bo?aza d???mlenir mi lokmalar?
  Dolar m? kirpiklerin ucuna bu?ular?
  ??p evleri yazd? gazeteler?
  Ama ??p insanlar?n??
  ??p ?ocuklar?n? neden vermez haberler?
  ***
  Oysa ?nceki g?n ihracat rekorlar?n? kutlad?k.
  Nas?l kalk?nmakta oldu?umuzun bayram?n? yapt?k.
  Ondan ald?k buna satt?k?
  Bundan almad?k ona satmad?k.
  ?ok ?al??t?k yatmad?k.
  Rakamlar? katlad?k.
  Orada sahnede ihracat madalyalar? da??t?l?yordu.
  ?ok duygulu ve hisli konu?malar yap?l?yor?
  Dolarlar say?l?yordu.
  ?statistik idaresi, ki?i ba??na bilmem ka? bin dolar d??t???n? a??kl?yordu.
  Memleket?e gururlan?yorduk!
  Milli ?ahlan??? g?r?p nas?l da duygulan?yorduk!
  Erzurum?da ise 50 liral?k ?ocuk yard?m??
  Antep?te bir torba yiyecek?
  ?b?r tarafta bir kazak, bir pantolon?
  Yoksul insanlar birbirini eziyordu.
  Ak?am?n gizleyici karanl???nda bir ya?l? kad?n, pazar?n art?klar?ndan yiyecek topluyordu.
  Ama onlar i?in t?ren yap?lm?yordu!
  Devlet b?y?kleri, en ?ok yemek art??? toplayan ?ocuklara madalya da??tm?yor?
  50 lira i?in birbirini ezenler?
  Ekmek art??? toplamak i?in ?ad?r?n bo?almas?n? bekleyenler, milli ?ahlan??tan say?lm?yordu.
  Milli ?ahlan?? hamlesinde bir ak?am?st??
  Vars?llara dolarlar, madalyalar? Ya?malar?
  Yoksullara ekmek art?klar?, ??p d??t?!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net