bir telefon konu?mas?

 • ?stanbul?da ?niversite okuyan gen? k?z Ankara?daki babas?na telefon etmi?ti:
  - Baba, meraba! Ben Nurten...
  - Ooooo! G?zel k?z?m. N?abersin bakal?m?


  ?stanbul?da ?niversite okuyan gen? k?z Ankara?daki babas?na telefon etmi?ti:
  - Baba, meraba! Ben Nurten...
  - Ooooo! G?zel k?z?m. N?abersin bakal?m?
  - Hi? sorma babac???m. ?ok k?t?y?m...
  - Hay?rd?r, bi sorun mu var?
  K?z a?lamaya ba?lar. Baba:
  - N?ooldu k?z?m? Anlatsana...
  - Murat evi terketti. Bo?anmak istiyormu?...
  - Ne evi lan? Ne bo?anmas?? Sen ne zaman evlendin de bo?an?yorsun?
  - Hani senin hi? ho?lanmad???n uyu?turucu ba??ml?s? bir arkada??m vard? ya... Ben onunla evlendim.
  - ?yi halt ettin, zilli! Neyse, art?k yapacak bir ?ey yok. Versin mahkemeye, hemen bo?an?n...
  - Bo?anal?m ama benden 10 milyar istiyor. E?er vermezsem, iyi zamanlar?m?zda ?ekti?i ??plak foto?raflar?m? internetten herkese yollayacakm??...
  - P??h rezil!... Bir de ??plak foto?raf m? ?ektirdin?
  - Ama babac???m, o benim kocamd?. Ne bileyim b?yle bir hayvanl?k yapaca??n?...
  - Peki! Olan olmu? art?k. Yar?n havale ederim paray?... ??leden sonra bankaya gidip ?ekersin; sonra da al?p yakars?n o foto?raflar?...
  - Sa?ol baba. Eeee... ?ey... Bir de k?rtaj i?in 2 milyara ihtiyac?m var...
  Adam art?k iyice fenala??r. Bo?uk bir sesle:
  - K?rtaj m?? Bir de hamile mi kald?n o ?ocuktan?
  - Yok yok! ?ocuk ondan de?il baba...
  Adam bay?lmak ?zeredir. Art?k inleyerek konu?maktad?r:
  - Allah?m... Nedir bu ba??m?za gelenler... Okulu bititir bitirmez Ankara?ya d?n?yorsun, yoksa k?rar?m bacaklar?n?!
  - ?stersen hemen d?nebilirim babac???m. Ben ge?en y?l okuldan at?ld?m ??nk?...
  - Okuldan m? at?ld?n? Hani birlikte avukatl?k yapacakt?k? Eh ulan? Sen hele bi gel buraya. Ben sana yapaca??m? bilirim! Evden d??ar?ya ad?m att?rmayaca??m sana. ?lk isteyenle de evlendirece?im! Hemen bu ak?am day?n? yolluyorum oraya. Seni al?p gelecek. Adresini ver bakay?m!
  - Mahmutpa?a Karakolu?nday?m... Gelirken kefalet i?in de biraz para getirsin yan?nda...
  - Karakol mu? Bir de karakola m? d??t?n layyynnn? Ne yapt?n?
  - D?n kafam ?ok bozuktu, ?ok i?mi?im. Araba kiralay?p dola?maya ??kt?m. O kafayla Arnavutk?y?de kokore??i d?kkan?na girdim. Ama neyse ki kimse ?lmedi. D?kkan sahibiyle kiral?k araba firmas?na biraz para vermek gerekiyor...
  Adam art?k iyice fenala?m??t?r. Fenala?mak ne kelime; adeta kahrolmu?tur.
  Telefonda k?sa bir sessizlik olur. K?z tekrar konu?maya ba?lar:
  - Babac???m b?t?n bunlar bir ?akayd?. Okulum bir y?l uzad?, onu s?ylemek i?in aram??t?m asl?nda...
  Bunun ?zerine adam sevin?le hayk?r?r:
  - Can?n sa?olsun be g?zel k?z?m, bo?veeer! Okul da neymi?? Hi? m?him de?il. Tatl? can?n sa?olsun senin...
  www.evrensel.net