c?z?rt?

televizyonun bedeli


Ekrana ??kman?n bir bedeli var tabii. ??hretin a??r y?k?nden falan s?z etmiyorum can?m. ?yi para kazan?yorlar yani.
Fig?ranl?k, yani esas o?lan k?z?n pe?inden ko?arken sokakta yol sordu?u adam? oynamak 20 YTL?den ba?l?yormu?. Tabii dizicilerin faaliyetleri hi? bitmedi?i i?in yol sorulan adam da ?ok laz?m oluyor, ?A?am bize yard?m et? diyen de, kafede oturan da...
100 tane dizi ?ekilmesi, ne b?y?k bir piyasa olu?turdu tabii. Ajanslar, oyuncu ?cretinin y?zde 25?ini komisyon olarak al?yormu?. Sadece ?stanbul?da 460 ajans var.
Tabii ?o?u ?merdiven alt??, ucundan korsan yani. Ajanslara kay?tl? 50 bin oyuncu oldu?u s?yleniyor.
Ama ?ikinci cast? dedikleri ba?roller d???ndaki rolleri ?stlenen ki?ilerin ?cretleri birka? y?z YTL?yi ge?miyor. Ba?rollere gelince, haftal?k ?creti 10 binin katlar?yla ?l??lenler var.
Mesle?i oyunculuk olanlar?n durumu b?yle. Yani televizyondan para kazanmas?n? beklediklerimiz, ?y?ld?z? tayfas? d???nda pek bir ?ey kazanm?yor.
Bir de i?i bu olmad??? halde her g?n televizyonda olanlar var. ?ark?c?s?, doktoru, hocas?, konuk kabilinden hep ekrandalar. Onlar bedavaya ??k?yor mu san?yorsunuz? ?evreni kullan?rs?n, i?inle ?n plana ??kars?n, programc?lar?n g?nl?n? ho? tutars?n falan. O eskidendi.
Ali Ey?bo?lu yazd?, kimse de itiraz etmedi?ine g?re bu i?in tarifesi olu?mu?. Banu Alkan mesela, 5 bin dolar istiyormu? program ba??na. Ba?ka? Adnan ?en?es 5-7 bin YTL, G?ll? 2-3 bin YTL, Emrah 15-20 bin dolar, Kaynana Semra 1-2 bin YTL.
Demek h?l? Kaynana Semra?y? ??karmaya ?al??anlar var ki, bir ?cret talep edebiliyor. Bu da ilgin?. Daha garipleri de var. Mesela Mustafa Topalo?lu ya ful tak?m elbise istiyormu? ya da 2 bin YTL. Bir de Zekeriya Beyaz var. Her g?n ekranda oldu?una g?re, galiba s?r?mden kazan?p en zengin olan o: 2 bin YTL al?yormu?.
Para i?leri g?r?ld??? gibi tersinden y?r?yor. ??i oyunculuk olan, ge?imini buradan sa?layan insanlar zar zor yollar?n? bulmaya ?al??s?n, televizyon patronlar? paralar? kelli felli konuklara da??t?yor.
Peki seyircinin su?u ne? En ma?dur taraf biziz. Hem her g?n ekranda g?r?n?p sinirimizi bozuyorlar, hem de paralar? biner biner g?t?r?yorlar. Sistemi bu kadar ters kurdularsa, seyirciye de para versinler bari. En ?ok eme?i harcayan biziz ??nk?. G?nde 18 saat televizyon izliyor insanlar, bir Mustafa Topalo?lu kadar haklar? yok mudur?

KAMPANYA - bitsin ?u ?al?nt? muhabbeti!
En son Genco i?in de ?O benim senaryomdu? diyen ??kt???na g?re, ?al?nt? oldu?u iddia edilmeyen dizi kalmam?? demektir. Yenilerin de birer iki?er ?Benden ald?, ben yazm??t?m? diye sahipleneni ??kar, yak?nd?r.
Ama bu ?al?nt? muhabbetinden hakikaten izleyiciyi s?k?nt?lar bas?yor art?k. Birincisi, hakikaten dizi konular?n?n ?o?u bir yerden araklan?yor. Bir k?sm? bunu saklam?yor, eski bir Ye?il?am filminden ya da klasik bir romandan ald?klar?n? a??k a??k ilan ediyor. Re?at Nuri G?ntekin dizilerinin say?s? iki oldu ?rne?in, Yaprak D?k?m??nden sonra Dudaktan Kalbe de gelince... A??k a??k s?ylenmese de ?esinlenme? oran?n?n fazla oldu?u i?ler de var. En son Elveda Rumeli dizisinin Damdaki Kemanc??ya ?ok benzedi?ini s?ylediler. Kar??la?t?rma f?rsat? bulamad?k ama m?mk?nd?r.
Bu kadar ?ok dizinin yap?ld??? bir yerde orijinal fikirlerin ortaya ??kmas? zor, hepsi normal olarak birbirine benzeyecek. Bir de yap?mc?lar?n a??k?a bu benze?meyi k??k?rtt???n? biliyoruz. ?u s?ralar ellerinde dosyayla kanallarla ya da yap?mc?larla g?r??en yazarlara, ?rne?in ?K?rsal yok mu k?rsal? diyorlar. Bu mevsimde ?ylesi tutuyormu?. Bir de har?l har?l eski romanlara dalm?? herkes, hangisinden dizi ??kar diye. Piyasa, yarat?c?l??a imkan falan tan?m?yor k?sacas?.
Fakat bir de hakikaten ?yeni? olan bir hikaye anlatan dizilerin de su?lanmas? pek anlams?z. ?ki g?nde bir ?Vay o esinlenmeydi? diye birilerinin ortaya ??kmas?, art?k kabak tad? verdi. Evet biliyoruz, dizilerin ?o?unun konusu bir yerlerden al?n?yor. Ama Genco?nun b?yle olmad??? ?ok belli. Hikayenin her ayr?nt?s? ?ok mu orijinal, de?il elbette. Ama iskelette deprem gibi, bir emek?i mahallesinde kurulmu? bir ?zel ?niversite gibi hen?z do?ru d?r?st i?lenmemi? ve son derece bizden unsurlar var. De?erini bilmek laz?m.
Bu ?alma bahsini de art?k kapatsak...
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net