seven ?ok, yolundan giden yok!

Che?nin yolundan gitti?ini sanan ya da gitmeyi hayal eden pek ?ok gen? vard?r.


Haks?zl?k etmeyelim; Che?nin yolundan gitti?ini sanan ya da gitmeyi hayal eden pek ?ok gen? vard?r. Ama ger?ekten bunu g?ze alan, almaya de?er g?ren, o yolu do?ru ve zafere giden yol olarak g?ren kim kald?? Hatta onun resmini ta??yan kolyeler, rozetler takan, g?mlekler giyen, odas?n?n duvar?na asan gen?lerden ka??, seyrek sakall? yak???kl?n?n bir ?yolu? oldu?undan haberdar acaba?
Hen?z Afrika?n?n yaln?zca emperyalist ya?mac?lar?n bildi?i kuytu k??elerinde, bir de oralarda kurtulu? m?cadelesi veren halklar?n bulundu?unu g?r?p silah?n? omuzlayarak tek ba??na ormana dald???nda ?Yanl?? yap?yorsun? denilen bu adam, yenilgi kabul etmeyen ruhunun r?zgar?yla bu kez Latin Amerika?n?n da?lar?nda kendisine nefes alacak bir sava? meydan? aramaya ??kt???nda da ayn? ele?tiri ya?murunun pe?inden geldi?ini g?recekti. Emperyalist boyunduruktan kurtulu? i?in silaha sar?lanlar, SSCB?nin devrimleri tehlike olarak g?ren d?? politikas?n?n cenderesinde yaln?zca birer denge unsuru olarak rolleri oldu?undan habersizdiler: Che ise bu oyunu bozmaya ?al??an bir ?tek tabanca? idi... Yaln?z b?rak?ld? ve ?macerac?? ilan edildi.

?zel ve tekrarlanamaz
Sierra Madre da?lar?ndan bir avu? sakal? uzam?? adam olarak indikleri Havana?da kendilerini zafer ?ark?lar?yla kar??layan y?z binlerce K?bal? yoksula iktidar yolunu a?m??lard?. Bir avu? gerilla, ?ok ?zel ko?ullarda, ?ok ?zel bir tarihsel d?neme?te halka zafere giden ?zel ve tekrarlanamaz bir ?izgi g?stermi?lerdi. Che, bu inan?lmaz r?yan?n etkisini kalbinden de zihninden de hi? silmedi. Bir g?n Kongo?da, yar?n Bolivya?da, ba?ka bir g?n Asya?n?n kim bilir hangi cehenneminde yoksullar ve ezilenler i?in ayn? bi?imde bir kurtulu? yolu daha a?mak neden m?mk?n olmas?n?
Karma??k politik taktikler, ince stratejiler, de?i?ik ?rg?t ve m?cadele bi?imleri, tarihsel ve toplumsal ko?ullar ilgilendirmiyordu onu... S?n?flar m?cadelesi, ba?ta i??i s?n?f? olmak ?zere b?t?n emek?ilerin birle?ik kitlesel m?cadelesi gibi s?zler, ona sava?may? erteleyen, oyalama ve ka?ma bi?imleri olarak g?r?n?yordu. Yeni Vietnamlar yaratmak i?in silah? kucaklamak ve y?re?inin ?a??rd??? yere yi?it?e gitmekten ba?ka yol bilmiyor, bir ba?ka yol olabilece?ini tart??mak da istemiyordu.

?Ben gidiyorum?
D?nya s?n?f m?cadelesi tarihi, s?n?flar m?cadelesinin yasalar? ve deneyimleri, b?t?n devrimlerin ve kurtulu? m?cadelelerinin ortaya koydu?u ger?ekler, onun hayalleriyle ?eli?iyordu. Ger?eklerin sert yoluyla onun hayallerinin engin u?kunlu?u aras?nda hi?bir ba? yoktu... B?rokrasiden nefreti, kendi elleriyle do?urdu?u devrimi bile art?k do?mu? bitmi? ve ba?ka ellere terk edilip gidebilecek bir bebek gibi g?rmesine yol a??yordu. ?Ben gidiyorum? dedi?i an postallar?n? giydi ve silah?n? ku?and?... Kimse ona ?Nereye, dur, burada ?al??, devrim bitmedi? deme cesaretini kendinde bulamad?. K?ba?n?n ekonomi bakanl???n? vars?n ba?kas? yaps?n; da?lar?n ?zg?r doruklar?yla masalar?n ve dosyalar?n aras?nda bir tercih yapmaya kimse zorlayamazd? onu. En yak?n dostu, yolda??, komutan? Castro bile...

Ser?venci gibi ya?amak
Devrim biliminin ??retti?i her ?ey onun i?in anlams?zd?. Sosyalizme inan?yor ama bir ser?venci gibi sava?may? ruhuna daha uygun buluyordu. Marx??, Lenin?i biliyor, seviyor, onlar? bu bilimin kurucusu olarak bilgi da?arc???nda sakl?yor, ama onlar?n ?al??t??? ve sava?t??? gibi ?al???p sava?may? sevmiyordu. Evet, sevmiyordu! Duygular? her zaman d???ncelerinin, bilgisinin ve mant???n?n ?zerinde u?uyor, engin d??lerinin kartal kanatlar? ba?ka bir d?nyaya do?ru y?kseltiyordu onu.
B?yle bir adam? kim sevmez? Ama b?yle bir adam?n yapt?klar?n? hangi devrimci tekrarlamaya kalk???r?

?ki karde?
Ancak onun kadar yi?it, ancak onun gibi d??leri d?nyalara s??mayan birileri, Deniz Gezmi? ve arkada?lar? ?Biz de onun gibi ba?lar?z? demeye c?ret ettiler.
Onlar da yenildi. Ge?en y?l 6 May?s?ta, Deniz?in mezar?na Che?nin mezar?ndan gelen bir avu? topra?? koyarken, iki b?y?k devrimcinin kucakla?t?klar?n? hissetmi?tim. D??leri ve cesaretleri, halka ve hayata ba?l?l?klar? birbirinden b?y?k, devrime olan hasretleri evrenlere s??mayacak bu iki karde?, ayn? kaderle kar?? kar??yalar: S?n?f m?cadelesinin ger?ekleri, s?n?f m?cadelesinin i??ileri, onlar? en derin sevgi ve sayg?yla m?cadeleci bilin?lerinin en de?erli b?l?m?nde saklamaya devam ediyorlar. Onlar?n yolundan gitmiyorlar, ama y?r?d?kleri b?t?n yollar boyunca, onlar?n d??lerinin daha ?nce ayn? noktalardan ge?ti?ini, ayak izlerinden ve b?rakt?klar? ???klardan anl?yorlar.

??aret veriyor
Che?yi bir g?r?nt? olarak sevenler ise en az?ndan onun isyankar bir sosyalist oldu?unu, d?nyay? de?i?tirmek i?in devlere sava? a?m?? bir kahraman, bir erdem an?t? oldu?unu biliyor, bir efsaneyi sever gibi seviyorlar. Bu sevgi, ?zledikleri en g?zel d?nya i?in onlara bir i?aret veriyor. S?n?f m?cadelesine giden yol i?in...
Ayd?n ?ubuk
www.evrensel.net